Forespørgsel til statsministeren om den grønlandske økonomi.
Af Ellen Trane Nørby (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Villum Christensen (LA) og Lars Barfoed (KF).
(Anmeldelse 11.12.2012).
Forespørgsel til statsministeren om det kommende EU-topmøde. (Hasteforespørgsel).
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.12.2012. Fremme 11.12.2012. Forhandling 12.12.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 15 af Kristian Thulesen Dahl (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 16 af Lykke Friis (V), Jens Joel (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Lars Barfoed (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 17 af Nikolaj Villumsen (EL)).
Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Mulighed for digital bekendtgørelse, bemyndigelse til, at bygningsarbejder kan ske efter skriftlig underretning m.v.).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. (Ændringer som følge af ny læreruddannelse).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.).
(Fremsættelse 11.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 04.12.2012. 2. behandling 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning af uddannelsesinstitutioner m.v. og om ophævelse af lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi. (Mulighed for sammenlægning og spaltning af universiteter, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 04.12.2012. 2. behandling 06.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde. (Mulighed for universiteterne for at formidle visse boliger og studielån i forbindelse med internationale uddannelsessamarbejder).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 04.12.2012. 2. behandling 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 25.10.2012. 1. behandling 06.11.2012. Betænkning 27.11.2012. 2. behandling 04.12.2012).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 25.10.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport. (Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 26.10.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar, skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 07.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 07.12.2012).
Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.11.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 07.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. (Ophævelse af krav om særskilt aflivning af fostre i forbindelse med slagtning).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2013).
Forslag til lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer. (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. (Indførelse af fængselsstraf i kartelsager, forhøjelse af bødeniveauet, straflempelse, ændrede sagsprocesser m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 26.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 28.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 28.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Adgang til delegation m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (Tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 29.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af de frie grundskolers rammevilkår.
Af Merete Riisager (LA) m.fl.
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsordning med kørekort til 17-årige.
Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth KF).
(Fremsættelse 14.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om dispensation for den 1-årige anmeldelsesfrist for arbejdsskader, der er indtruffet før den 1. juli 2007.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Fremsættelse 13.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 14.11.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0