Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 34 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 236 Forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering. Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 232 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love. (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer). Finansministeriet 2017-18
L 221 Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Børne- og Socialministeriet 2017-18
L 220 Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 191 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven. (Bindende kommunale folkeafstemninger). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 163 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 162 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen). Børne- og Socialministeriet 2017-18
L 161 Forslag til lov om forsøg med et socialt frikort. Børne- og Socialministeriet 2017-18
L 160 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre). Børne- og Socialministeriet 2017-18
L 150 Forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder. Finansministeriet 2017-18
L 137 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse. (Reform af valgbarhedsområdet). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 126 Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Finansministeriet 2017-18
L 119 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger). Børne- og Socialministeriet 2017-18
L 110 Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik. (Introduktion af officiel offentligt produceret statistik og gennemførelse af forordning om europæiske statistikker). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 92 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i varetagelsen af deres hverv). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 79 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Afskaffelse af halvårsregnskab). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 78 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love. (Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 61 Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunenetværkene). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 51 Forslag til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 12 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen og forenkling af rammeaftalekonceptet samt demensmærkning m.v.). Børne- og Socialministeriet 2017-18
B 138 Forslag til folketingsbeslutning om børn og unge under 18 års egenbetaling for ophold på anbringelsessteder. Børne- og Socialministeriet 2017-18
B 133 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af børn og unges mentale trivsel ved indførelsen af et klippekort til fritidsaktiviteter. Børne- og Socialministeriet 2017-18
B 127 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Kulturministeriet 2017-18
B 109 Forslag til folketingsbeslutning om sociale akuttilbud til borgere med psykiske lidelser, der bor i egen bolig. Børne- og Socialministeriet 2017-18
B 101 Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser under midlertidige ophold i udlandet. Børne- og Socialministeriet 2017-18
Din søgning gav 34 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200