Miljø- og Fødevareudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 30 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde
L 229 Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer. (Strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest). Miljø- og Fødevareministeriet
L 228 Forslag til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse. Miljø- og Fødevareministeriet
L 216 Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Målrettet kvælstofregulering m.v.). Miljø- og Fødevareministeriet
L 187 Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love. (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse m.v.). Miljø- og Fødevareministeriet
L 186 Forslag til lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse. Miljø- og Fødevareministeriet
L 169 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet). Miljø- og Fødevareministeriet
L 168 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land). Miljø- og Fødevareministeriet
L 167 Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne). Miljø- og Fødevareministeriet
L 151 Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.). Udenrigsministeriet
L 129 Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen). Miljø- og Fødevareministeriet
L 103 Forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser. Miljø- og Fødevareministeriet
L 102 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvandet mod pesticider). Miljø- og Fødevareministeriet
L 101 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand). Miljø- og Fødevareministeriet
L 100 Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter). Miljø- og Fødevareministeriet
L 81 Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse. (Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, jagttider, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone). Miljø- og Fødevareministeriet
L 72 Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om hold af dyr. (Uddannelseskrav og offentliggørelse af kontrolresultater). Miljø- og Fødevareministeriet
L 56 Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde). Miljø- og Fødevareministeriet
L 55 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi. (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi). Miljø- og Fødevareministeriet
L 54 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet). Miljø- og Fødevareministeriet
L 52 Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Oplysning om den sidste tredjedel af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber). Udenrigsministeriet
B 134 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af forbud mod brug af neonikotinoider. Miljø- og Fødevareministeriet
B 126 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod vilde dyr i cirkus. Miljø- og Fødevareministeriet
B 116 Forslag til folketingsbeslutning om implementering af forureneren betaler-princippet for drikkevandsressourcer, der forringes eller ødelægges af sprøjtegifte, via en kollektiv brancheordning. Miljø- og Fødevareministeriet
B 87 Forslag til folketingsbeslutning om Grønt Danmarkskort og kommunernes mulighed for at udpege Natura 2000-områder. Miljø- og Fødevareministeriet
B 53 Forslag til folketingsbeslutning om opdatering af reglerne for miljøzoner i Danmark. Miljø- og Fødevareministeriet
Din søgning gav 30 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200