Job i Folketinget

Ansøgninger til ledige job i Folketingets Administration indsendes via Folketingets hjemmeside. Stillinger hos partiernes sekretariater og folketingsgrupper i Folketinget slås ikke op på Folketingets hjemmeside.

Medarbejder i Folketinget
Større

Aktuelle stillinger

En mangfoldig arbejdsplads

Folketingets Administration sørger for husets drift og bistår Folketingets 179 medlemmer, så de kan koncentrere sig om det politiske arbejde. Administrationen har ca. 425 ansatte, der tager sig af mange forskellige arbejdsopgaver lige fra parlamentarisk betjening til rengøring og sikkerhed. 

Et udpluk af administrationens mangfoldige arbejdsopgaver er:

 • Betjening af Folketingets ledelse, f.eks. bistand til planlægning og gennemførelse af Folketingets arbejde
 • Betjening af Folketingets stående udvalg
 • Dokumentation og information om arbejdet i sal og udvalg
 • Praktisk bistand til medlemmerne, f.eks. sprogundervisning, post og kontorindretning
 • Besøg og rejser
 • Sikkerhed, møder og gæster
 • Drift og vedligeholdelse af det store hus
 • Administration af løn- og personaleforhold, herunder medlemmernes vederlag og boliger
 • Drift og udvikling af it-systemer
 • Formidling af neutral information til offentligheden om arbejdet i Folketinget og EU.

Partiernes sekretariater har lokaler på Christiansborg, men hører ikke til Folketingets Administration. Stillinger hos partierne slås derfor ikke op på Folketingets hjemmeside. 

 

Læs om de forskellige enheder i Folketingets Administration

Læs om erhvervspraktik for 8. - 10. klasses elever

Ansøgningen

Send din ansøgning via formularen i bunden af stillingsopslagene her på hjemmesiden. Du får en elektronisk kvittering, når vi har modtaget den. Din ansøgning skal vedhæftes følgende dokumenter:

 • cv med oplysning om tidligere job og uddannelse
 • eksamensbeviser

Du kan også vedhæfte eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere. 

Ansættelsessamtalen

Inden for 14 dage efter ansøgningsfristens udløb vil ansættelsessamtalerne som regel blive holdt. Til stede ved ansættelsessamtalen er – i langt de fleste tilfælde: 

 • chefen for den afdeling, du søger job i
 • en medarbejder fra afdelingen 
 • en tillidsrepræsentant for den personaleforening, som dækker det pågældende jobområde
 • en repræsentant for Folketingets Administrations personalekontor 

Du bliver under samtalen stillet en række spørgsmål, som giver ansættelsesudvalget et indblik i din/dine: 

 • jobmæssige erfaringer
 • faglige kompetencer
 • samarbejdsevner
 • personlige kompetencer
 • uddannelsesmæssige baggrund

Du kan desuden blive bedt om at løse en faglig opgave og oplyse en eller flere referencer hos nuværende eller tidligere arbejdsgivere, som ansættelsesudvalget må kontakte.

Fortrolighed

Din ansøgning bliver behandlet fortroligt, og uden din tilladelse kontakter Folketingets Administration ikke tidligere eller nuværende arbejdsgivere. Efter 6 måneder bliver de elektroniske ansøgninger slettet automatisk.

Ansættelse og tiltrædelse

Hvis du er den person, som Folketingets Administration gerne vil ansætte, vil den ansættende chef eller Personalekontoret kontakte dig.

Personalekontoret overtager så ansættelsesforløbet, herunder afklaring af løn- og ansættelsesvilkår. Det er også Personalekontoret, der sender dig dit ansættelsesbrev. 

Tiltrædelsestidspunktet fremgår som regel af stillingsopslaget, men hvis du er bundet af et længere opsigelsesvarsel hos din arbejdsgiver, kan tiltrædelsestidspunktet eventuelt udskydes efter aftale med den ansættende chef.

Straffeattest

Alle, der bliver tilbudt job i Folketingets Administration, bliver bedt om at sende en privat straffeattest til Personalekontoret.

Afslag efter en ansættelsessamtale

Hvis du ikke får jobbet, vil du få et skriftligt afslag. I afslaget vil du få en uddybning af, hvad ansættelsesudvalget særlig har lagt vægt på ved stillingsbesættelsen. 

En mere uddybende begrundelse for, hvorfor det ikke blev dig, der fik jobbet, kan du få ved at kontakte chefen for den afdeling, du søger job i.  

Afslag uden en ansættelsessamtale

Hvis du ikke bliver indkaldt til ansættelsessamtale, vil du modtage et skriftligt afslag, når ansættelsesudvalget har besluttet, hvem der vil få tilbudt  jobbet.  
Foruden de almindelige ansættelsesretlige regler er der nogle særlige vilkår for ansættelsen i Folketingets Administration. 

Der kan endvidere gælde yderligere særlige vilkår for visse stillinger og funktioner. Hvis der gælder særlige vilkår for dig, vil det stå i dit ansættelsesbrev.

Alle ansatte i Folketingets Administration er omfattet af følgende vilkår:

 1. Arbejde på ubekvemme tidspunkter kan forekomme, herunder eventuelt aften- og weekendvagter. Medarbejderen har pligt til at stå til rådighed, når Folketinget har behov for det, og til at udføre overarbejde/merarbejde efter gældende overenskomst. Der kan være knyttet rejseaktivitet i såvel ind- som udland til stillingen.
 2. Folketingets Administration har dispensation fra reglerne om hviletid og fridøgn.
 3. Arbejdsstandsning kan ikke iværksættes.
 4. Folketingets Administration kan stille krav om sikkerhedsklassifikation. Kan en sikkerhedsklassifikation ikke opnås eller opretholdes, vil det kunne medføre, at ansættelsesforholdet ophører.
 5. Alle ansatte i Folketingets Administration har tavshedspligt med hensyn til forhold, som man måtte blive bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge lovgivningen eller sagens natur er påkrævet eller foreskrevet, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens §§ 144-145, §§ 147-152 f og §§ 154-157. Tavshedspligten gælder også, selv om ansættelsen er ophørt.
 6. Alle ansatte i Folketingets Administration er til enhver tid forpligtede til at overholde gældende it-politik og politik for brug af e-mail. Gældende politikker fremgår af Folketingets intranet.
 7. Folketingets lokaleområder er som udgangspunkt videoovervågede. Undtaget herfra er kontorer, værksteder, køkkener og frokoststuer, Folketingets spisesteder, mødelokaler (med mindre der sker tv-transmission fra lokalet), toiletter og baderum, motions- og omklædningsrum.
 8. Folketingets Administration følger de almindelige regler og praksis for rettigheder til materiale frembragt som led i ansættelsesforholdet.
 

Rådighedsforpligtelse for AC-medarbejdere

Der ydes rådighedstillæg til fuldmægtige, der påtager sig rådighedsforpligtigelse og forpligtigelse til merarbejde på indtil 15 timer pr. kvartal. 

Hvis rådighedsforpligtelsen er fuldt udnyttet i to på hinanden følgende kvartaler, reduceres rådighedsforpligtelse i det 2. kvartal med i alt 5 timer. I det efterfølgende kvartal vil rådighedsforpligtelsen igen være 15 timer.
 

Refusion af syge- og barselsdagpenge

Folketingets Administration forbeholder sig ret til at modregne et beløb svarende til refusionsbeløbet i medarbejderens løn, hvis medarbejderen undlader at medvirke i kommunens opfølgningsindsats i forbindelse med refusion af sygedagpenge. Dette gælder også i forhold til refusion fra Udbetaling Danmark i forbindelse med barselsdagpenge, og hvis medarbejderen, uanset årsag, ikke opfylder kravene til refusion af barselsdagpenge.
 

Arbejdstøj

Alle ansatte har pligt til at bære arbejdstøj, såfremt dette vederlagsfrit udleveres af Folketingets Administration. 

 

Sideansvarlig: Personalekontoret