Menneskerettigheder

EU-Domstolen har i sin domspraksis anerkendt principperne i Europarådets europæiske menneskerettighedskonvention. Respekten for menneskerettighederne bekræftes i præamblen til fællesakten fra 1986 og er siden indarbejdet i artikel 6 i Traktaten om Den Europæiske Union (art. 6 TEU). Her får Domstolen domsmyndigheden for EU-institutionernes overholdelse af menneskerettighederne. Parallelt gives der en suspensionsklausul, som betyder en sanktionsmulighed over for medlemsstater, der groft og vedvarende overtræder de principper, Unionen bygger på. Se den europæiske menneskerettighedskonvention her:

http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/den-europaeiske-menneskerettighedskonvention/