Statsrevisorerne indstiller statsregnskabet for 2012 godkendt

31.03.2014

Statsrevisorerne har netop afleveret Endelig betænkning over statsregnskabet for 2012 til Folketinget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Endelig betænkning vil nu blive behandlet i Finansudvalget med henblik på Folketingets endelige godkendelse af statsregnskabet.

Endelig betænkning over statsregnskabet for 2012 indeholder

 • Statsrevisorernes indstilling og afgivelsesbemærkning til Folketinget om godkendelse af statsregnskabet for 2012
 • Statsrevisorernes afrapportering af deres besigtigelser af statslig virksomhed og andre aktiviteter
 • Oplysninger om hvordan statsrevisorkollegiet har været sammensat i valgperioden 2010-2014
 • Oversigt over Statsrevisorernes bemærkninger til beretningssager, som statsrevisorerne har fulgt op på siden sidste Endelige betænkning, dvs. i perioden marts 2013 til marts 2014
 • Oplysninger om hvilke statsrevisorer der har erklæret sig inhabile i hvilke beretningssager
 • Oversigt over hvordan Statsrevisorerne har fulgt op på de beretninger, der er afgivet til Folketinget i folketingsåret 2012-2013, og hvilke ministerredegørelser og notater fra Rigsrevisionen der har ligget til grund for Statsrevisorerne opfølgning.

Statsrevisorernes bemærkninger til principielle eller kritiske sager
Statsrevisorerne har afgivet i alt 18 beretninger til Folketinget. I afgivelsesbemærkningen gør Statsrevisorerne Folketinget opmærksom på opfølgningen af følgende beretninger på grund af deres principielle eller kritiske karakter:

 • Beretning 4/2012 om DONG Energy A/S
 • Beretning 6/2012 om forvaltningen af statslige tilskud
 • Beretning 7/2012 om DONG Energy A/S’ el-priser
 • Beretning 9/2012 om politiets it-system POLSAG
 • Beretning 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet
 • Beretning 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering.

Betænkningen følger også op på uafsluttede revisionssager fra tidligere år – tilbage fra 1996 – og i afgivelsesbemærkningen gør Statsrevisorerne Folketinget opmærksom på følgende sager fra de tidligere år:

 • Beretning 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S.

Se hele Endelig betænkning 2012 – her

FAKTA
De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:
Peder Larsen (SF)
Henrik Thorup (DF)
Helge Adam Møller (K)
Kristian Jensen (V)
Klaus Frandsen (RV)
Lennart Damsbo-Andersen (S)

Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47 som revisionskontrol med den offentlige forvaltning.
Ved løsning af deres opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.
Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser. For yderligere information se www.ft.dk/statsrevisorerne. Kontakt: Sekretariatschef Gitte Korff, tlf. 33 37 59 85


FAKTA
Lone Strøm er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at fremme en redelig og effektiv forvaltning. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 20 beretninger om året og ca. 80 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision. For yderligere information om Rigsrevisionen, se www.rigsrevisionen.dk. Kontakt: Sekretariatschef Nanna Henning, tlf. 33 92 85 75Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]