1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste side).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven. (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.10.2017).
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 11.10.2017).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl. m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 11.10.2017).
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er det efter statsministerens opfattelse fornuftigt at bruge et tocifret millionbeløb på at genoprette tilliden til en ministers ressort, eller burde tilliden efter statsministerens opfattelse være genoprettet tidligere?
(Spm. nr. S 71, skr. begr. Medspørger: Simon Kollerup (S)).
2) Til udenrigsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvad er udenrigsministerens holdning til, at adskillige danske statsborgere er blevet tilbageholdt eller på anden måde chikaneret af myndighederne i Tyrkiet for påståede aktiviteter og opslag på sociale medier, som er fuldt ud lovlige i Danmark?
(Spm. nr. S 37).
3) Til justitsministeren af:
Trine Torp (SF):
Hvornår kommer de reelle forbedringer i ventetiderne på politiets videoafhøringer i børnehusene af misbrugte børn, som ministeren har lovet ved snart flere lejligheder?
(Spm. nr. S 64, skr. begr.).
4) Til erhvervsministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Når Folketinget i foråret 2016 besluttede med virkning fra januar 2017 at behæfte kviklån med et forsinkelseskrav på 48 timer før udbetaling for at sikre, at låner fik betænkningstid, men udlånsvirksomhederne nu er begyndt at omgå reglen ved at give en »kredit« i stedet for et »lån«, hvad er så ministerens holdning til denne praksis, og hvad agter ministeren at gøre ved det?
(Spm. nr. S 50).
5) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Mener ministeren – set i lyset af at der til folketingsvalg er krav om dansk statsborgerskab for at kunne deltage – at det er hensigtsmæssigt, at udenlandske statsborgere kan stemme til kommunale og regionale valg i Danmark på linje med danske statsborgere?
(Spm. nr. S 59).
6) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at Tyrkiet finansierer moskébyggeri i Danmark?
(Spm. nr. S 60).
7) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Vil ministeren sørge for, at alle offentligt støttede uddannelsesinstitutioner har danske navne som hovednavn som betingelse for godkendelse?
(Spm. nr. S 52).
8) Til undervisningsministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Vil ministeren sørge for, at alle offentligt støttede uddannelsesinstitutioner har danske navne som hovednavn som betingelse for godkendelse?
(Spm. nr. S 51).
9) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Horn Langhoff (S):
Er det et udtryk for regeringens samlede holdning, når ministeren vælger at lukke for muligheden for at afholde broløbet over Storebæltsbroen?
(Spm. nr. S 7 (omtrykt)).
10) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Er ministeren enig i, at omlægning til 90 pct. statslån til de almene boligforeninger kan medføre højere udgifter for lejerne, hvis de oprindelige lån er blevet optaget med rabatter på den samlede finansiering?
(Spm. nr. S 72).