1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Er ministeren bekendt med Lejerbos ønske om bevogtning af udsatte boligområder på Nørrebro?
(Spm. nr. S 170).
2) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Synes ministeren ikke, at man oftere skulle bringe artikel 8, stk. 2, i den europæiske menneskerettighedskonvention i anvendelse i sager, hvor personer, som skulle være udvist af Danmark, bliver her under henvisning til den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8, stk. 1, om retten til familieliv, sådan at disse personer alligevel kan udvises, jf. eksempelvis Levakovicsagen?
(Spm. nr. S 178, skr. begr. Medspørger: Alex Ahrendtsen (DF)).
3) Til forsvarsministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Hvad er ministerens opfattelse af den aktuelle veteranindsats over for de 50-100 krigsveteraner, som er bosiddende på Færøerne, og som har gjort en stor indsats som udsendte for rigsfællesskabet?
(Spm. nr. S 168, skr. begr.).
4) Til forsvarsministeren af:
Eva Flyvholm (EL):
Idet spørgeren kan forstå, at forligskredsen snart vil skrive under på milliardkontrakten om nye kampfly, selv om den amerikanske rigsrevision advarer om, at kampflyene bliver endnu dyrere og den danske rigsrevision har rejst alvorlig tvivl om de beregninger, man har brugt, synes ministeren så ikke, det vil være rimeligt over for borgerne at sikre en nødbremse med en årlig statusrapport om kampflyene, og at Finansudvalget løbende skal godkende anskaffelsen, så det ikke kan gå helt galt?
(Spm. nr. S 175).
5) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvad vil ministeren gøre for de lønmodtagere, der har haft et hårdt fysisk arbejde og ikke kan fortsætte på arbejdsmarkedet, til de når pensionsalderen, og heller ikke kan få førtidspension?
(Spm. nr. S 176).
6) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvor stort og hvilket ansvar mener ministeren staten har over for de borgere, som har mistet deres arbejde på grund af nedslidning eller tilskadekomst, der gør, at de ikke kan arbejde, til de når folkepensionsalderen, og heller ikke kan få fleksjob eller førtidspension?
(Spm. nr. S 177).
7) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Hvad mener ministeren med sin udtalelse om, at regeringen ingen »aktuelle« planer har om at afskaffe efterlønsordningen?
(Spm. nr. S 182. Medspørger: Lennart Damsbo-Andersen (S)).
8) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Mener ministeren, at det er muligt at arbejde, fra man er 22 år, til man er 67 år, som slagteriarbejder uden at blive nedslidt og med mulighed for en værdig pensionisttilværelse efterfølgende?
(Spm. nr. S 183. Medspørger: Lennart Damsbo-Andersen (S)).
9) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jan Erik Messmann (DF):
Mener ministeren, det er et problem, at udenlandske studerende har misligholdt gæld for 426 mio. kr. i 2016, som det fremgår af ministeriets egne tal, og hvad agter ministeren at gøre ved det?
(Spm. nr. S 173).
10) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jan Erik Messmann (DF):
Er ministeren enig i, at det er uretfærdigt, at udenlandske studerende kan slippe for at tilbagebetale SU-gæld ved at rejse ud af landet, fordi der er et »hul« i EU-reglerne, mens danske studerende skal betale deres SU-gæld tilbage, fordi de ikke bare kan løbe fra regningen?
(Spm. nr. S 174).
11) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Mette Reissmann (S):
Mener ministeren, at kontrollen af vandrende arbejdstageres beskæftigelsessituation i forbindelse med godkendelse af SU er god nok, herunder at det er godt nok, at over 500 ansættelseskontrakter er godkendt uden timetal, når en rapport fra LO ifølge Ugebrevet A4 den 7. november 2017 viser, at vandrende arbejdstageres adgang til SU bliver en bagdør til social dumping, fordi hver femte østeuropæiske studerende tjener mindre end 90 kr. i timen?
(Spm. nr. S 179. Medspørger: Mattias Tesfaye (S)).
12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Karina Due (DF):
Finder ministeren det hensigtsmæssigt i et homogent samfund, at der i mange daginstitutioner og lignende udelukkende serveres halalslagtet kød?
(Spm. nr. S 162).
13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Karina Due (DF):
Finder ministeren det hensigtsmæssigt i et homogent samfund, at der opføres minareter?
(Spm. nr. S 163).
14) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvorfor har regeringen ikke for lang tid siden taget initiativ til at lave en hjemsendelsesstrategi, sådan at man virkelig begynder at hjemsende flygtninge til de lande, hvor der er fred?
(Spm. nr. S 169).
15) Til sundhedsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det skaber tryghed i Vendsyssel, at regeringen ikke vil forlænge det statslige tilskud til akutlægebilen i Hjørring, som regeringen indførte for at kompensere vendelboerne for, at man placerede akutlægehelikopteren i Skive uden for Region Nordjylland?
(Spm. nr. S 187).
16) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Er ministeren bekymret over den luftforurening, der er i København?
(Spm. nr. S 171).
17) Til miljø- og fødevareministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvad er ministerens holdning til problemet med grundejere, der ulovligt forsøger at inddrage stranden og det åbne land, så offentligheden nægtes adgang?
(Spm. nr. S 180).
18) Til miljø- og fødevareministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvad er ministerens holdning til forslaget fra Kolding Kommune om at ændre myndighedsfordelingen i sager om bade- og bådebroer?
(Spm. nr. S 190, skr. begr.).
19) Til børne- og socialministeren af:
Jakob Sølvhøj (EL):
Når ministeren i sit skriftlige svar på spørgsmål 542, SOU, alm. del, der er stillet i forbindelse med den varslede lukning af Døvefilm, erkender, at programmer produceret på tegnsprog som modersmål vil indeholde sproglige nuancer, der ikke i samme grad vil være til stede i en tegnsprogstolket produktion, finder ministeren så ikke, at døve skal have ret til adgang til tegnsprogsproducerede programmer på de danske public service-kanaler?
(Spm. nr. S 164).
20) Til kulturministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at et så nedladende ord som »grønlænderstiv« nu er optaget i den officielle danske ordbog?
(Spm. nr. S 167).
21) Til kirkeministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Hvordan vil ministeren forhindre plyndring af og hærværk på gravsteder, hvilket man den seneste tid har set eksempler på både på Hellerup Kirkegård og Den Muslimske Gravplads i Brøndby?
(Spm. nr. S 172).
22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Daniel Toft Jakobsen (S):
Hvordan vil ministeren sikre, at generne for lokale borgere og lokalt handelsliv minimeres mest muligt i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen ved Hammelvej i Laurbjerg og Skanderborgvej i Hadsten, og vil ministeren arbejde for, at den nødvendige frihøjde skabes ved at sænke sporene frem for at hæve broerne, sådan som det også er besluttet at gøre andre steder?
(Spm. nr. S 165).
23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Daniel Toft Jakobsen (S):
Hvornår forventer ministeren at det planlagte trinbræt i Laurbjerg vil blive etableret, og mener ministeren, at etableringen heraf skal koordineres og sammentænkes med den forestående elektrificering af jernbanen samme sted, herunder ikke mindst arbejdet med sikring af tilstrækkelig frihøjde til elektrificering af banen under broen ved Hammelvej?
(Spm. nr. S 166).
24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvordan forholder ministeren sig til, at næsten hver femte lastbil eller dyretransport, der blev stoppet i en politikontrol i Nordjylland, havde fejl og mangler?
(Spm. nr. S 184).
25) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Er ministeren enig med BL, der i Fagbladet Boligen den 12. oktober 2017 giver udtryk for, at regeringens forslag om tvungne statslån til almene boliger kan medføre højere husleje for beboerne, som følge af at de rabatter, der er opnået ved at samle udbud af lån, frafalder?
(Spm. nr. S 191, skr. begr.).
26) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvordan flugter ministerens holdning om mere marked i boligudbuddet, jf. svaret på spørgsmål nr. S 1433 af 23. august 2017, med, at ministeren vil indføre statslån for almene boliger?
(Spm. nr. S 192).