1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er det fortsat ministerens og regeringens ønske ikke at fremlægge konkrete initiativer, der skal medføre den foreslåede besparelse i overførselssystemet på 5,25 mia. kr. i 2025, eller kan ministeren løfte sløret for, hvornår regeringen vil fremlægge konkrete elementer herfor, så både danskerne og Folketinget kan tage stilling til regeringens politik?
(Spm. nr. S 141).
2) Til beskæftigelsesministeren af:
Carl Valentin (SF):
Mener ministeren stadig, at det er forsvarligt at reducere Arbejdstilsynets bevillinger yderligere, som der lægges op til med regeringens finanslovsforslag, når en undersøgelse fra COWI viser, at udviklingen fra 2008 til 2016 har været, at antallet af tilsynsbesøg på virksomheder er faldet fra over 60.000 til langt under 50.000, og at antallet af reaktioner ved konstaterede overtrædelser er faldet fra godt 35.000 til under 24.000, og det samtidig går den forkerte vej med 2020-målene for arbejdsmiljø?
(Spm. nr. S 142, skr. begr.).
3) Til beskæftigelsesministeren af:
Carl Valentin (SF):
Hvilke initiativer planlægger ministeren at iværksætte for at undgå, at udviklingen i Arbejdstilsynet ender ligesom udviklingen i SKAT, hvilket påpeges at være en reel risiko af projektleder på COWI-rapporten og arbejdsmiljøekspert Per Tybjerg Aldrich?
(Spm. nr. S 146, skr. begr.).
4) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Mener ministeren, at det er de rigtige, der bliver taget hensyn til, når Avnstrup Børnegård i Lejre Kommune opsiges og dermed reelt lukkes for at gøre plads til et flygtningecenter i bygningerne?
(Spm. nr. S 84).
5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at ghettoområder og lovløse parallelsamfund, hvor hjemmehjælpere, postansatte og parkeringsvagter ikke længere tør færdes, og hvor ambulancer må vente på politieskorte for at rykke ind, nu også er blevet et reelt problem i mindre provinsbyer, som f.eks. i Ringparken i Slagelse, og hvordan mener ministeren at vi bør løse dette problem?
(Spm. nr. S 137, skr. begr.).
6) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Rasmus Nordqvist (ALT):
Er ministeren bekendt med det arbejde, der lige nu foregår i EU, hvor man er i gang med at opdatere EU's køreplan for 2050, altså det, man i EU kalder mid-century roadmap, således at vi skal nå 100 pct. reduktion af drivhusgasudledning i 2050, og altså ikke som nu mindst 80 pct., og bakker ministeren op om dette?
(Spm. nr. S 107).
7) Til sundhedsministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Er det et udtryk for Venstres og regeringens samlede holdning til brugerbetaling i sundhedsvæsenet, når Venstres spidskandidat i Region Midtjylland, Carsten Kissmeyer (V), udtaler, at »Man kunne godt have en vis grad af brugerbetaling, for eksempel når man går til lægen.«, i artiklen »Brugerbetalt sundhed i spil« fra Herning Folkeblad den 13. maj 2015?
(Spm. nr. S 122, skr. begr.).
8) Til sundhedsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at der er behov for nationale tiltag, herunder optag af flere danske medicinstuderende, for at løse problemerne med manglende sprogkvalifikationer på danske sygehuse?
(Spm. nr. S 139).
9) Til kulturministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Mener ministeren, at der kan være en risiko for, at den journalistiske mediestøtte, der oprindelig blev givet som en distributionsstøtte, kan virke som konkurrenceforvridende statsstøtte i forhold til mediehusenes drift af erhvervsvirksomhed i andre brancher?
(Spm. nr. S 143).
10) Til kirkeministeren af:
Christian Langballe (DF):
Vil ministeren forklare, hvilke bevæggrunde ministeren har for at kalde et burkaforbud eller maskeringsforbud, som regeringen selv tilslutter sig, for »tåbeligt«?
(Spm. nr. S 147, skr. begr.).
11) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad mener ministeren om, at ngo’ere oplever, at flere og flere får svært ved at betale huslejen?
(Spm. nr. S 144).
12) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad mener ministeren om manglen på socialt blandede boligområder, der eksempelvis resulterer i, at antallet af overklasseskoler og underklasseskoler ifølge Arbejdernes Erhvervsråd er steget markant siden 2007?
(Spm. nr. S 145).