L 204 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.
(Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-03-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 03-04-2018
Betænkning afgivet 17-05-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 24-05-2018
3. behandlet, vedtaget 31-05-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at nedbringe sagsbehandlingen i straffesager.

Med lovforslaget foreslås det at indskrænke den sigtedes muligheder for at ønske en bestemt advokat som forsvarer, hvis det vil medføre en væsentlig forsinkelse, i forhold til at en anden beskikkes som forsvarer. Ved sager vedrørende vold, voldtægt eller våbenbesiddelse på et offentligt tilgængeligt sted vil der som følge af lovforslaget ikke blive accepteret forsinkelser på mere end 2 uger.

Det foreslås, at sigtede inden for 5 dage skal oplyse, hvem denne ønsker som forsvarer. Det vil give retterne bedre mulighed for at tilrettelægge processen.

Det foreslås, at beskikkelse af en beneficeret forsvarer skal ske under hensyn til ledige mødetidspunkter, hvis sagen allerede er berammet.

Det foreslås, at rettens formand kan tillade, at en beskikket forsvarer ikke er til stede i retten under en bestemt del af hovedforhandlingen, hvis denne del klart ikke angår dennes klient.

Det foreslås, at det lovfastsættes, at hovedforhandlingen i en straffesag altid skal berammes hurtigst muligt.

Det foreslås, at sigtede skal erstatte det offentlige de nødvendige udgifter, hvis sigtede er udeblevet trods lovlig indkaldelse uden at have oplyst lovligt forfald.

Det foreslås, at retten uden sigtedes tilstedeværelse skal kunne bestemme, at sigtede skal underkastes mentalundersøgelse.

Det foreslås at forhøje beløbet for anke af en straffesag fra 3.000 kr. til 6.000 kr.

Det foreslås, at sigtede skal have mulighed for at vedtage en bøde i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen.

Det foreslås, at det fremadrettet skal fremgå af lovgivningen, at beneficerede advokater ikke kan modtage godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2018.
Afstemning:
Vedtaget 80 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, KF) 23 stemmer imod forslaget (EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget