L 139 Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.
Af: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 23-02-2018
Betænkning afgivet 24-04-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 26-04-2018
3. behandlet, vedtaget 03-05-2018
Ministerområde:
Forsvarsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at implementere direktiv 2016/1148/EU af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (NIS-direktivet) på Forsvarsministeriets område. NIS-direktivet skal være implementeret i dansk ret senest den 10. maj 2018.

Lovforslaget implementerer de dele af direktivet, der vedrører sikkerhedskrav og underretningspligter på informationssikkerhedsområdet for de såkaldte internetudvekslingspunkter (Internet Exchange Points - IXP), som, for så vidt angår informationssikkerhed, henhører under Forsvarsministeriet. Desuden skal lovforslaget skabe de nødvendige forudsætninger for, at Center for Cybersikkerhed kan varetage en række tværgående myndighedsopgaver, som følger af direktivet, herunder varetage funktionen som nationalt centralt kontaktpunkt og beredskabsenhed, der håndterer it-sikkerhedshændelser (CSIRT).
Afstemning:
Vedtaget 90 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, KF) 0 stemmer imod forslaget 19 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL, ALT, SF)