1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Karina Due (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at sagsbehandlingstiden i dyreværnssager i 2016 lå på 560 dage fra anmeldelse til afgørelse?
(Spm. nr. S 845).
2) Til justitsministeren af:
Karina Due (DF):
Hvad agter ministeren at gøre for at få sagsbehandlingstiden i dyreværnssager ned?
(Spm. nr. S 846).
3) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at ventetiden på videoafhøring af børn, der har været udsat for overgreb, i Nordjylland er på 5 uger, når den lange ventetid både betyder, at afgørende beviser i sager om overgreb kan fordufte, og at barnet kan komme til at vente længere tid på hjælp fra socialrådgivere og psykologer?
(Spm. nr. S 868, skr. begr.).
4) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Vil ministeren kommentere indlægget »Gøgeunger«, bragt i magasinet Dansk Politi, første udgave i 2017 på side 44-45, med særligt fokus på at redegøre for regeringens planer for kadetordningen og uddannelsen af flere politibetjente?
(Spm. nr. S 879).
5) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Mener ministeren, at lovgivningen bør skærpes, så det i højere grad end i dag bliver muligt at forfølge grooming på bl.a. sociale medier, hvor nogle børn og unge bliver utrygge over, at de kontaktes af voksne mennesker, de ikke kender, og som af forskellige årsager ønsker kontakt med børn og unge?
(Spm. nr. S 882).
6) Til finansministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Vil ministeren uddybe sit syn på højfrekvente handler, som han nævner i indlægget »Drop drømmen om finansskat« fra Politiken den 23. februar, når Finanstilsynet i samme rapport konkluderer, at »Da handlen med danske C20-aktier i vidt omfang (typisk mellem 30-40 pct.) handles på andre markeder end NASDAQ Copenhagen, kan det ikke udelukkes, at cross market-markedsmisbrug kan forekomme«?
(Spm. nr. S 818).
7) Til finansministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Mener ministeren ikke, at liberaliseringen af den finansielle sektor, som skabte en situation, hvor Danske Bank med en lånegearing på 33 gange egenkapitalen og et indlånsunderskud på ca. 350 mia. kr. svarende til 200 ptc. af Danmarks BNP, var en væsentlig forklaring på finanskrisen og dens konsekvenser for Danmark?
(Spm. nr. S 819).
8) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Vil ministeren sætte en dato for, hvornår regeringen vil fremlægge sine konkrete planer om at hæve pensionsalderen, så en helt almindelig dansk 45-årig faglært kan få klar besked om, hvornår vedkommende kan forvente at kunne gå på pension, eller skal danskerne fortsat leve i uvished, hvad angår regeringens planer om at hæve pensionsalderen?
(Spm. nr. S 874).
9) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Vil ministeren redegøre for, om det er regeringens politik at sænke selskabsskatten, og hvordan man i så fald planlægger at finansiere en sådan lettelse?
(Spm. nr. S 876).
10) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Mener ministeren, at forbrugerbeskyttelsen i den nugældende regulering er tilstrækkelig i forhold til de ugaranterede pensionsprodukter?
(Spm. nr. S 869, skr. begr.).
11) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Er der efter ministerens opfattelse behov for nye og anderledes informationer for ugaranterede pensionsprodukter, og hvad er ministerens holdning til, om der er behov for øget regulering, der kan sætte rammer for selskabernes risikostyring og risikotagning?
(Spm. nr. S 870).
12) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Morten Bødskov (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliance i, at alle dele af den offentlige sektor, herunder folkeskolen, er »marineret i penge«, og hvilke konsekvenser bør det efter ministerens mening få for den kommunale økonomi og folkeskolens økonomi?
(Spm. nr. S 860, skr. begr. Medspørger: Christine Antorini (S)).
13) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Morten Bødskov (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliance i, at pengene til at finansiere det offentlige forbrug i Danmark »bliver skovlet ned i en vulkan eller sådan noget«, hvor man »ikke ved, hvor pengene bliver af«, og hvad vil ministeren gøre ved det?
(Spm. nr. S 863, skr. begr. Medspørger: Christine Antorini (S)).
14) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Erik Christensen (S):
Er det ministerens intention i forbindelse med de kommende måltal for at sende flere kommunale opgaver i udbud at give kommunerne nogen form for medbestemmelse over størrelsesordenen af den enkelte kommunes udliciteringer, eksempelvis kommunens egen vurdering af behovet for udliciteringer?
(Spm. nr. S 873).
15) Til beskæftigelsesministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Vil regeringen ændre lovgivningen, så børn under 18 års indtægter ikke medregnes i opgørelsen af husstandsindkomsten, når der skal beregnes boligstøtte?
(Spm. nr. S 865).
16) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Er ministeren enig, når finansminister Kristian Jensen i Jyllands-Posten den 20. december 2016 foreslår at »lette de administrative byrder« for udlændinge, der vil komme til Danmark, for at gøre det nemmere for danske virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft?
(Spm. nr. S 871).
17) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at finansminister Kristian Jensen i et interview til Kristeligt Dagblad den 16. november 2016 foreslår, at man skal »forsøge at skaffe samarbejdsaftaler med flere afrikanske lande på samme måde, som det er lykkedes Spanien at få et samarbejde med Marokko«, og er ministeren uenig i dette forslag, når hun den 2. marts 2017 til TV 2 NEWS understreger succesen ved den danske grænsekontrol med, at den særlig udelukker mennesker fra Mellemøsten og Afrika?
(Spm. nr. S 872).
18) Til skatteministeren af:
Jesper Petersen (S):
Er ministeren enig med erhvervsministeren i, at selskabsskatten skal sættes ned, som det fremgår af artiklen »Regeringen overvejer at sænke selskabsskatten« den 21. februar 2017 i Jyllands-Posten, og betyder det i så fald, at den tidligere V-regerings såkaldte ACE-fradrag er endeligt skrinlagt?
(Spm. nr. S 884).
19) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Med henvisning til svar på spørgsmål nr. 467, MOF, alm. del (2016-2017), mener ministeren så, at det er i orden, at der foregår en lovliggørelsessag vedrørende stenvolden ved Nørlev Strandvej, og vil ministeren så også indstille over for Kystdirektoratet, at der påbegyndes lovliggørelsessager, når det drejer sig om andre steder, hvor sten er udlagt som kystsikring uden tilladelse?
(Spm. nr. S 852).
20) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Mener ministeren, at også Kystdirektoratet skal søge om lov til sandfodring og revlefodring, og vil ministeren i bekræftende fald overtage myndighedsopgaven, således at Kystdirektoratet ikke er myndighedsinhabil?
(Spm. nr. S 853).
21) Til børne- og socialministeren af:
Kirsten Normann Andersen (SF):
Vil ministeren – på baggrund af endnu en sag, hvor en kommune og region ikke kan blive enige om udlevering af et blodsukkermålingsapparat til en borger med diabetes – oplyse, hvornår ministeren har tænkt sig at træde i karakter og stoppe kommunal eller regional kassetænkning, siden ministeren jo klart har fastslået i sine tidligere svar til Sundheds- og Ældreudvalget, at det er den myndighed, der har den tætteste kontakt til borgeren, der skal udlevere hjælpemidlet, hvis det er bevilget og der er tvivl om, hvem der skal betale?
(Spm. nr. S 840, skr. begr.).
22) Til børne- og socialministeren af:
Julie Skovsby (S):
Er det rigtigt forstået, at ministeren siden samrådet den 21. februar har ændret holdning til de såkaldte private børnepassere, og at det dagtilbudsudspil, som præsenteres senere på foråret, vil indeholde elementer, som både er en styrkelse af kvaliteten og tilsynsdelen af de private pasningsordninger?
(Spm. nr. S 875).
23) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, i, at de offentligt ansatte, herunder lærerne, kan betragtes som »hæmningsløs(e) og skamløs(e) i (deres) jagt på flere penge«, og hvordan oplever ministeren det i sit daglige virke?
(Spm. nr. S 861, skr. begr. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
24) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, i, at offentligt ansatte, særlig lærerne, fremstiller nogle børn som ofre, »så man kan argumentere for, at man skal have flere penge«?
(Spm. nr. S 862, skr. begr. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
25) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Hvordan forholder ministeren sig til, at de elektroniske trafiktavler bliver fjernet på flere motorveje i hovedstadsområdet?
(Spm. nr. S 848).
26) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Hvorfor orienterede ministeren først Transportudvalget og Femern Bælt A/S' bestyrelse den 27. februar om det brev, som ministeren sendte til den tyske trafikminister Alexander Dobrindt den 16. februar, om sin bekymring for yderligere forsinkelser af Femernprojektet, og burde denne orientering ikke være sket før afsendelse af brevet?
(Spm. nr. S 850 (omtrykt). Medspørger: Henrik Brodersen (DF)).
27) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at danske vognmænd bruger østeuropæiske datterselskaber til at hyre arbejdskraft fra Filippinerne til en månedsløn på ca. 7.000 kr., jf. artiklen »Danske vognmænd hyrer lastbilchauffører fra Filippinerne« fra avisen.dk den 2. marts 2017?
(Spm. nr. S 851).
28) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at det er et problem for mangfoldigheden i Danmarks boligområder, at forskellen i indkomst mellem de rigeste og de fattigste boligområder er vokset, og at de rigeste områder dermed har haft en stor realindkomstfremgang, mens de fattige områder har haft stagnerende eller faldende realindkomster, jf. analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd af den 19. februar 2017 »De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder«?
(Spm. nr. S 858).
29) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvordan mener ministeren at afvisningen af Roskilde Kommunes frikommuneansøgning om at bygge billige småboliger ved at se bort fra krav om bl.a. elevatorer, parkeringspladser og kørestoleadgang stemmer overens med regeringsgrundlaget, hvori der står, at der fortsat er behov for billiggørelse af de almene boliger, og at regeringen vil tilvejebringe flere små billige boliger?
(Spm. nr. S 859).
30) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Julie Skovsby (S):
Mener ministeren, at der af hensyn til de berørte borgere og virksomheder og det forhold, at staten opkøber unødvendigt mange huse, er brug for en hurtig afklaring af, hvor den kommende vestfynske jernbane skal anlægges?
(Spm. nr. S 885).
31) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Hvad er ministerens holdning til de mange nye friplejehjem, der ifølge artikel på dr.dk »Flere frie plejehjem på vej« åbner rundtomkring i landet?
(Spm. nr. S 880).
32) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Mener ministeren, at det skal være muligt for den nedsatte taskforce om afbureaukratisering at komme med forslag, der kræver en investering i f.eks. it-systemer?
(Spm. nr. S 883).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0