1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Hvad er udenrigsministerens holdning til, at EU hårdnakket har fastholdt, at briterne ikke skal regne med at kunne blive i det indre marked, hvis de gennemfører ambitionerne om at kontrollere indvandringen til Storbritannien?
(Spm. nr. S 568).
2) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Er udenrigsministeren enig i sin forgængers udtalelser til Bloomberg News den 12. august 2016, hvor denne understregede, at et af de vigtigste parametre for Danmark i forhandlingerne med Storbritannien er »at sikre sig, at Storbritannien ikke får nogle fordele, som vi andre ikke har«, og er ministeren ikke enig i, at dette standpunkt reelt er en tilslutning til en forhandlingsmæssig ambition, der handler om, at Storbritannien skal straffes for at melde sig ud af EU, snarere end at varetage Danmarks interesser, hvor Storbritannien er en central samhandelspartner?
(Spm. nr. S 569).
3) Til udenrigsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Mener udenrigsministeren stadig, at det vil være bedst for alle, hvis Grækenland går fallit, jf. debatindlæg »Grækenland bør gå fallit« i Berlingske den 25. januar 2012?
(Spm. nr. S 570).
4) Til udenrigsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Vil udenrigsministeren redegøre for, hvilke konkrete dele af den nuværende europæiske arbejdsmiljølovgivning udenrigsministeren mener er overflødige?
(Spm. nr. S 571).
5) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Mener ministeren, at planerne for Fyns Politi nævnt i artiklen på TV 2/Fyns hjemmeside den 16. januar 2017 under rubrikken »Spareplan: Markant færre betjente på Fyn« lever op til flerårsaftalen for politiet, der skulle resultere i et grundlæggende stærkere politi fremadrettet?
(Spm. nr. S 572).
6) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Mener ministeren, at man vil kunne sikkerhedssikre en eksisterende bygning, der skal huse en kommende politiskole, i tilstrækkelig grad, f.eks. mod et terrorangreb eller andet?
(Spm. nr. S 573).
7) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Mener ministeren, ligesom han tidligere har udtalt, at dansk økonomi ikke længere befinder sig på en brændende platform?
(Spm. nr. S 580).
8) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er ministeren enig i, at arbejdsudbuddet frem mod 2025 stiger markant som følge af de seneste års reformer, og at indførelsen af budgetloven sikrer styring af offentlige udgifter – henset til at ministeren tidligere har sammenlignet situationen i dag med situationen under en anden venstreledet regering i midten af 00’erne med henvisning til manglende styring af offentlige udgifter og manglende arbejdsudbudsreformer?
(Spm. nr. S 581).
9) Til erhvervsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvilke principper mener ministeren der skal ligge til grund for en ny sammenhængende kystsikringspolitik, og hvordan skal en given fordelingsnøgle mellem staten, kommunerne og lodsejerne se ud?
(Spm. nr. S 576 (omtrykt)).
10) Til erhvervsministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Hvad er ministerens holdning til, at pirattaxitjenesten Uber optræder på den liste over deleøkonomiske tjenester og firmaer m.m., som Erhvervsministeriet har offentliggjort den 10. januar 2017 under titlen »Erhvervsministeriet kortlægger platformsøkonomien i Danmark«, set i lyset af at det i dom fra Østre Landsret den 18. januar blev slået fast, at en Uberchauffør havde udført (ulovlig) taxikørsel og ikke samkørsel, og at anklagemyndigheden efter dommen i Østre Landsret (stadfæstelse af byretsdom) har rejst tiltale mod Uber for medvirken til pirattaxikørsel?
(Spm. nr. S 582).
11) Til erhvervsministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Hvad er ministerens holdning til, at Uber står på den liste, som fremgår af Erhvervsministeriets »Erhvervsministeriet kortlægger platformsøkonomien i Danmark«, mens øvrige danske – fuldt lovlige – taxitjenester ikke gør, selv om disse tjenester anvender internetapplikation til bestilling af ture?
(Spm. nr. S 584).
12) Til erhvervsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er korrekt at kategorisere Uber som en deleøkonomisk virksomhed, jf. Avisens artikel den 19. januar 2017?
(Spm. nr. S 594, skr. begr.).
13) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Christine Antorini (S):
Mener ministeren, at der er nogle velfærdsområder – ud over folkeskolen – der ikke er egnede til at konkurrenceudsætte, så de varetages af private aktører?
(Spm. nr. S 595. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).
14) Til beskæftigelsesministeren af:
Karsten Hønge (SF):
Hvilket indtryk gør det på ministeren, at der er så massiv en modstand mod at forhøje pensionsalderen, som der er tale om, når 3F i deres underskriftindsamling har fået knap 130.000 underskrifter på en uge, fordi danskerne ikke kan arbejde til den høje pensionsalder, som regeringen lægger op til?
(Spm. nr. S 577, skr. begr.).
15) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Når ministeren i svar på spørgsmål om geotermisk energi har oplyst, at geotermipotentialet i Danmark er mindst tre gange så stort som energimængden fra olie i den danske del af Nordsøen – hvilket jo er særlig interessant for hele den danske fjernvarmesektor, ikke mindst da det også fremgår af svaret, at det kan dække Danmarks varmeforbrug i mange hundrede år – hvorledes vil ministeren så understøtte udnyttelsen af geotermipotentialet?
(Spm. nr. S 546 (omtrykt)).
16) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Når udviklingen i den danske fjernvarmesektor i disse år går hastigt i retning af mere anvendelse af afgiftsfritaget importeret biomasse, som reelt ikke er CO2-neutral, og vi samtidig har fået afdækket, at der findes enorme mængder CO2-fri energi i den danske undergrund i form af geotermisk energi, hvilke overvejelser har ministeren så om at afgiftspålægge biomasse for bl.a. at fremme geotermi?
(Spm. nr. S 548 (omtrykt)).
17) Til skatteministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Har ministeren og regeringen planer om at købe flere grønlændere i denne valgperiode?
(Spm. nr. S 593, skr. begr.).
18) Til børne- og socialministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Mener ministeren fortsat, at prostituerede skal ligestilles med resten af arbejdsmarkedet, så de får mulighed for dagpenge, pension m.m.?
(Spm. nr. S 574, skr. begr.).
19) Til børne- og socialministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Mener ministeren i lighed med statsministeren, at ulighed ikke udgør et problem i Danmark?
(Spm. nr. S 583).
20) Til børne- og socialministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Er det ministerens vurdering, at ulighed, herunder økonomisk ulighed, ikke udgør et problem for en række af de målgrupper, som hører under børne- og socialministerens ressortområde, herunder eksempelvis hjemløse og børn af forældre, der er ramt af kontanthjælpsloftet?
(Spm. nr. S 585).
21) Til børne- og socialministeren af:
Troels Ravn (S):
Hvordan forholder ministeren sig til muligheden for, at ordet overvågning tilføjes BPA-ordningens § 95, stk. 3, således at vi kan sikre den fornødne hjælp til den gruppe af sårbare og udsatte borgere, der har brug for forsvarlig hjælp i alle døgnets timer?
(Spm. nr. S 592).
22) Til undervisningsministeren af:
Daniel Toft Jakobsen (S):
Hvilken effekt mener ministeren at det vil have på fordelingen af elever mellem folkeskolen og de frie grundskoler, hvis koblingsprocenten hæves yderligere, sådan som det ifølge regeringsgrundlaget er hensigten?
(Spm. nr. S 575).
23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Jan Johansen (S):
Er ministeren enig med SFI-forsker Lars Benjaminsen, der påpeger, at der er sket en stigning i antallet af hjemløse i mellemstore byer på grund af manglende billige boliger og lave offentlige ydelser?
(Spm. nr. S 578).
24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad er ministerens forklaring på, at de største boligselskaber, efter kontanthjælpsloftet er trådt i kraft, oplever en stigning på 13 pct. i antallet af rykkere for manglende huslejebetaling?
(Spm. nr. S 588).
25) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad er ministerens holdning til, at en LLO-undersøgelse viser, at knap halvdelen af beboerrepræsentanterne i større udlejningsejendomme endnu ikke var indkaldt til møde om 10-årige vedligeholdelsesplaner 10 dage før fristens udløb?
(Spm. nr. S 589).
26) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at regeringen ikke bakker op om Togfonden DK og andre investeringer i jernbanen, i lyset af at DSB-rapporten »MDBF-analyse« viser, at det såkaldte MDBF (kørte kilometer mellem hændelser) er faldende, og at der derved er behov for investeringer i tog- og skinnenet?
(Spm. nr. S 596).
27) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Magnus Heunicke (S):
Mener ministeren, at det er udtryk for rettidig omhu for den kolletive trafik, at regeringen skærer 300 mio. kr. årligt på DSB's kontraktbetaling, når MDBF-analysen viser, at DSB har problemer med faldende MDBF, dårligere rettidighed og fejlbehæftede tog?
(Spm. nr. S 597. Medspørger: Christian Rabjerg Madsen (S)).
28) Til ældreministeren af:
Kirsten Normann Andersen (SF):
Anerkender ministeren, at plejehjemmet Lotte på Frederiksberg blev drevet med et langt større økonomisk budget end de resterende plejehjem i Frederiksberg Kommune – herunder et 20 pct. højere driftsbudget og et 50 pct. højere madbudget – og at netop dette forhold var forklaring på de gode forhold, der var på plejehjemmet Lotte?
(Spm. nr. S 579, skr. begr.).
29) Til ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
I forlængelse af, at ministeren utallige gange siden sin tiltrædelse som ældreminister har fortalt om sine konkrete erfaringer som chef for plejehjemmet Lotte i landsdækkende medier, vil ministeren så oplyse, om det er sandt, at det fremgår i et 2-siders økonominotat fra Frederiksberg Kommune, at plejehjemmet Lotte havde 20 pct. højere driftsudgifter end andre plejehjem i Frederiksberg Kommune og 50 pct. højere forplejningsudgifter, jf. http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Kommunalbestyrelsen/09-12-2013/98f3c876-4b92-49eb-bd45-eede2aac3729/303579ea-0dfd-4359-aa98-4bc70c824632.aspx?
(Spm. nr. S 586. Medspørger: Astrid Krag (S)).
30) Til ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
Eftersom ministeren utallige gange siden sin tiltrædelse som ældreminister har fortalt om sine konkrete erfaringer som chef for plejehjemmet Lotte i landsdækkende medier, vil ministeren så oplyse, om det er sandt, at det private plejehjem Lotte var blandt de rigeste plejehjem i Frederiksberg Kommune set i lyset af det 2-siders økonominotat fra Frederiksberg Kommune, der dokumenterer, at plejehjemmet Lotte havde 20 pct. højere driftsudgifter end andre plejehjem i Frederiksberg Kommune og 50 pct. højere forplejningsudgifter, jf. http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Kommunalbestyrelsen/09-12-2013/98f3c876-4b92-49eb-bd45-eede2aac3729/303579ea-0dfd-4359-aa98-4bc70c824632.aspx?
(Spm. nr. S 587. Medspørger: Astrid Krag (S)).
31) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
I lyset af ministerens udtalelse på samråd i Finansudvalget den 21. december 2016 om, at så længe der stadig sker fejl i medicineringen, så er det »jo klart, at det er utroligt vigtigt, at vi får klare regler omkring medicinen«, hvilke initiativer vil ministeren så tage for at sikre en mere sikker medicinhåndtering på plejehjem og i plejeboliger?
(Spm. nr. S 590. Medspørger: Erik Christensen (S)).
32) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Er ministeren tilfreds med antallet af tilsyn på landets plejehjem i forhold til medicinhåndtering?
(Spm. nr. S 591. Medspørger: Erik Christensen (S)).
33) Til ældreministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvor mange flere midler mener ministeren der skal tilføres ældreområdet, hvis alle øvrige plejehjem skal have samme standard, som plejehjemmet Lotte havde, jf. det 2-siders økonominotat fra Frederiksberg Kommune, der dokumenterer, at plejehjemmet Lotte havde 20 pct. højere driftsudgifter end andre plejehjem i Frederiksberg Kommune og 50 pct. højere forplejningsudgifter, jf. http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Kommunalbestyrelsen/09-12-2013/98f3c876-4b92-49eb-bd45-eede2aac3729/303579ea-0dfd-4359-aa98-4bc70c824632.aspx?
(Spm. nr. S 598. Medspørger: Astrid Krag (S)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0