Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 73 af 17. marts 2016 om formålsbestemte indtægter til flygtningefaciliteten for Tyrkiet tilbage.
Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.
(Fremsættelse 29.03.2016).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 25.02.2016).
Forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 03.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 03.03.2016).
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KL. 13.00. PUNKT 4 OG 5 BEHANDLES SAMMEN.
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad mener ministeren om, at der fra 2014 til 2015 er sket en stigning på 48 pct. i antallet af statslige rejser med flyselskabet Ryanair, og vil ministeren gøre noget for at mindske brugen af Ryanair i staten?
(Spm. nr. S 862 (omtrykt)).
2) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad er ministerens holdning til University College Sjællands (UCSJ) ansøgning om at oprette en ingeniøruddannelse i forbindelse med industrisymbiosen i Kalundborg, set i forhold til regeringens ønske om at skabe vækst i hele landet?
(Spm. nr. S 841 (omtrykt). Medspørger: Rasmus Horn Langhoff (S)).
3) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvilke udfordringer ser ministeren i forbindelse med oprettelsen af en ingeniøruddannelse i Kalundborg, og hvordan vurderer ministeren, at man fra statslig, regional og kommunal side kan løse disse udfordringer?
(Spm. nr. S 842 (omtrykt). Medspørger: Rasmus Horn Langhoff (S)).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvordan ser ministeren på analysen fra Region Hovedstaden, som viser, at trængselsproblemet i Storkøbenhavn om 10 år vil være dobbelt så stort som i dag og koste samfundet 4 mia. kr. om året i tabt produktivitet, og hvordan forholder ministeren sig til rapportens anbefalinger?
(Spm. nr. S 863).
5) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Agter regeringen at gennemføre yderligere stramninger, eksempelvis i form af en styrket grænsekontrol med det formål at begrænse tilstrømningen til Danmark?
(Spm. nr. S 840).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Hvad mener ministeren om det rimelige i, at man kan krydse grænsen fra Tyskland til Danmark og der ansøge om asyl som forfulgt, altså anser ministeren Tyskland for at være et usikkert land at opholde sig i?
(Spm. nr. S 845).
7) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at migranter krydser grænsen til Danmark fra Tyskland uden at have ladet sig registrere i flere sikre vestlige lande, men i stedet søger asyl i Danmark som forfulgte?
(Spm. nr. S 846).
8) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvordan forholder ministeren sig til de problemstillinger, der er beskrevet i artiklen »Sheriffen skyder med løst krudt: Betjente fjernes fra nattelivet« fra Ekstra Bladet den 15. marts 2016, hvor det på baggrund af et brev fra en tillidsmand til politidirektøren i København beskrives, at patruljer til at håndhæve den nye knivlov »bliver skåret ind til en nærmest ikkeeksisterende størrelse«?
(Spm. nr. S 859).
9) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad mener ministeren om, at en politikommissær i Nordjylland har udtalt, at man ikke ønsker at offentliggøre overvågningsbilleder af tricktyve, da det giver politiet et merarbejde, som der ikke menes at være ressourcer til?
(Spm. nr. S 860).
10) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Ønsker ministeren at genåbne energiforliget fra 2012?
(Spm. nr. S 861, skr. begr.).
11) Til sundheds- og ældreministeren af:
Dennis Flydtkjær (DF):
Hvordan forholder ministeren sig til det, som fremgår af DR's artikler den 11. marts 2016 med overskrifterne »Ældresagen: Chokerende og uværdig behandling af ældre« og »Efter ti år med hjemmehjælper: Nu er Bodil for frisk til at få hjælp«, og finder ministeren det stemmende med princippet om, at hjælp skal ydes efter en konkret og individuel vurdering af behovet, hvis kommuner sænker serviceniveauet for hjemmehjælp, så kun f.eks. demente, blinde og lamme kan få hjælp?
(Spm. nr. S 857).
12) Til beskæftigelsesministeren af:
Pia Olsen Dyhr (SF):
Er ministeren enig i, at det er stærkt uheldigt, at den manglende enighed om rimelighedskravet forhindrer, at socialøkonomiske virksomheder som f.eks. Rosenbedet i Brande kan ansætte flere førtidspensionister i skånejob, og at de snart bliver nødt til at opsige dem, der allerede er ansat?
(Spm. nr. S 843).
13) Til beskæftigelsesministeren af:
Pia Olsen Dyhr (SF):
Ville det ikke være hensigtsmæssigt, hvis det blev en varig ordning, at de socialøkonomiske virksomheder, der har til formål at beskæftige førtidspensionister m.fl., generelt blev undtaget fra rimelighedskravet – eventuelt efter en konkret vurdering af, om de lever op til nævnte formål?
(Spm. nr. S 844).
14) Til beskæftigelsesministeren af:
Christian Juhl (EL):
Er det efter ministerens opfattelse god regeringsførelse, at ministeren dags dato endnu ikke har svaret på spørgsmål nr. 70 og 72, BEU, alm. del, 2014-15 (2. samling) stillet den 31. august 2015 og den 28. september 2015, og hvad er forklaringen på, at ministeren endnu ikke har kunnet svare på spørgsmålene?
(Spm. nr. S 847, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0