1) Udvidet spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om aflønning m.v. af pleje- og netværksplejefamilier.
Af Karina Adsbøl (DF) og Karin Nødgaard (DF).
(Anmeldelse 11.12.2015).
Forespørgsel til finansministeren om boligydelse. (Hasteforespørgsel).
Af Benny Engelbrecht (S), Pelle Dragsted (EL) og Jonas Dahl (SF).
(Anmeldelse 11.12.2015).
Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om manglen på praktiserende læger, herunder i landets yderområder og socialt belastede områder.
Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).
(Anmeldelse 29.10.2015. Fremme 03.11.2015. Forhandling 10.12.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 9 af Liselott Blixt (DF), Flemming Møller Mortensen (S), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lotte Rod (RV), Trine Torp (SF) og Mette Abildgaard (KF)).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 08.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 08.12.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2014.
(Fremsat i betænkning fra Retsudvalget 12.11.2015. Anmeldelse (i salen) 18.11.2015. 1. behandling 11.12.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af beslutningsgrundlaget for valg af nyt kampfly.
Af Eva Flyvholm (EL) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2015. 1. behandling 10.11.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Tilskud til fjernundervisning m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 08.12.2015).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 04.11.2015. 1. behandling 13.11.2015. Betænkning 09.12.2015).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 05.11.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 12.11.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Udvidelse af fleksboligordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 10.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 10.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 10.12.2015. Ændringsforslag nr. 1 af 13.12.2015 uden for betænkningen af Pelle Dragsted (EL)).
Forslag til folketingsbeslutning om kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.10.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for efterløn til regionsrådsformænd.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.10.2015).
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0