Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om familiepolitik.
Af Trine Mach (SF) og Rosa Lund (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015. Forhandling 19.05.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 55 af Trine Mach (SF) og Rosa Lund (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 56 af Tina Nedergaard (V), Karina Adsbøl (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Mai Mercado (KF)).
Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 19.02.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 12.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-6 af 20.05.2015 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)).
Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyse af lovforslags virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder og på øer.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 16.12.2014. 1. behandling 26.02.2015. Betænkning 12.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015. 1. behandling 06.05.2015. Betænkning 19.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 20.03.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Juniortilforordnede).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 20.03.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber og forskellige andre love og om ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører. (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven. (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 27.02.2015. 2. omtryk. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 14.04.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager m.v.).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 16.04.2015. Betænkning 19.05.2015. Ændringsforslag nr. 3 af 20.05.2015 uden for betænkningen af transportministeren (Magnus Heunicke)).
Forslag til lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 16.04.2015. Betænkning 12.05.2015).
Forespørgsel til justitsministeren om FN's konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed.
Af Christian Langballe (DF) og Martin Henriksen (DF).
(Anmeldelse 07.04.2015. Fremme 09.04.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 26. maj 2015.
Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge, som PET advarer imod, ikke skal tildeles statsborgerskab og ikke skal optræde på lovforslag om indfødsrets meddelelse.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Fremsættelse 07.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om parallelaftale om Europol.
Af Pia Adelsteen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 07.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 05.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om studenterkørsel.
Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 07.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om en rocker- og bandepakke.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF).
(Fremsættelse 07.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af indsatsen mod medier, der uretmæssigt krænker privatlivets fred eller bringer urigtige historier.
Af Jan E. Jørgensen (V) og Preben Bang Henriksen (V).
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forespørgsel til kulturministeren, miljøministeren og skatteministeren om afgift på husstandsomdelte reklamer.
Af Jan E. Jørgensen (V), Dennis Flydtkjær (DF) og Brian Mikkelsen (KF) m.fl.
(Anmeldelse 03.02.2015. Fremme 05.02.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 26. maj 2015.
Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse.
Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Pia Adelsteen (DF), Villum Christensen (LA) og Daniel Rugholm (KF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0