Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 168 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 87 Spørgsmål 16 MFU spm. om det nævnte eksempel i notatet af 30. november 2017 fra De Danske Skovdyrkerforeninger, jf. L 87 – bilag 4, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 15 MFU spm. om det er Erhvervsministeriets opfattelse, og med hvilken begrundelse, at den statistiske opdeling – NUTS 3 – i landsdele er hensigtsmæssig i situationer svarende til stormen Allan, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 14 MFU spm. om det i forbindelse med lovforslagets udarbejdelse har været overvejet at fokusere på kriteriet årshugst med henblik på at opnå en nogenlunde ensartethed i afgrænsning af landsdele, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 13 MFU spm. om der fra oprindelig ikrafttræden af lov om stormflod og stormfald og indtil kommunalreformen i 2007 har været en alment kendt og accepteret inddeling af Danmark i landsdele, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 12 MFU spm. om forudsætningen for at modtage tilskud ved stormfald, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 11 MFU spm. om det er udtryk for en regional balance, når årshugsten i perioden 2009-2016 ved anvendelse af NUTS 3-opdelingen differentierer fra 72.000 m3 til 649.000 m3 i de otte landsdele, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 10 Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/1-18 fra Johan Gaunitz, Jægerspris, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 09-01-2018
(2017-18)
L 86 Spørgsmål 12 Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/1-18 fra Johan Gaunitz, Jægerspris, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 09-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 9 MFU spm. om ministeren er enig i, at definitionen på en 20 års hændelse løbende vil ændre sig baseret på vandstandsopgørelser hvert 5. år, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 04-01-2018
(2017-18)
L 86 Spørgsmål 11 MFU spm. om årsagen til, at regeringen med dette lovforslag ikke følger op på anbefalingerne fra kystanalysen og sikrer en national koordinering af indsatsen, som Enhedslisten f.eks. har gjort ved at foreslå et nationalt kystråd, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 22-12-2017
(2017-18)
L 86 Spørgsmål 10 MFU spm. om hvorledes ministeren vil sikre, at der sker en koordinering på tværs af kommunerne, så indsats i en kommune ikke blot skubber problemerne til nabokommunerne, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 22-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 22 Spm. om lovforslaget sikrer, at de enkelte pensionskunder i et pensionsselskab med tilknyttet mæglerbetjening oplyses om, samlede omkostninger, hvis de var direkte serviceret og rådgivet af pensionsselskabet, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 21 Spm. om hvilke oplysninger den enkelte pensionskunde i et pensionsselskab typisk får om de omkostninger, som vedkommende betaler for sin pensionsordning, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 20 Spm. om ministeren vil oplyse det gennemsnitlige honorar til forsikringsmæglere for deres service og rådgivning i tilknytning til pensionsordninger, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 19 Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan lovforslaget sikrer, at arbejdsmarkedspensionsselskaber, hvis service- og rådgivningsdel ikke lader sig skille fra deres pensions- og forsikringsopgaver, ikke afskæres fra at byde ind i en udbudsproces varetaget af forsikringsmæglere, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 18 Spm. om ministeren vil redegøre for, om en uafhængig forsikringsformidler, der både varetager udbudsprocessen i forbindelse med indgåelse af en firmapensionsordning og samtidig selv tilbyder varetagelse af den efterfølgende servicering af pensionsordningens medlemmer, er økonomisk uafhængig, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 17 Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/12-17 fra Forsikring og Pension, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 8 Spm. om, hvad betegnelsen ”andre følgeskader” på side 8, 1. søjle, 4. afsnit, dækker over, herunder, om f.eks. skimmelsvamp er en følgeskade, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 7 Spm. om, at ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, hvilke vandløb og søer der omfattes af loven, med henvisning til, at der ifølge lovforslaget er behov for en mere teknisk definition af vandløb, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 6 Spm. om ministeren - i skematisk form - for hver enkelt af anbefalingerne fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormflodsordningerne, vil redegøre for, om anbefalingen er efterkommet i lovforslaget, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 5 Spm. om ministeren mener, at det ville være fagligt og dokumenterbart forsvarligt at mindske eller underopdele landet i mindre landsdele, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 4 Spm. om ministeren ikke mener, at det er formålstjenligt fortsat af have en høj skovbrugsfaglig viden med stemmeret repræsenteret i Stormrådet, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 3 Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-17 fra Skovdyrkerne, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 86 Spørgsmål 9 Spm. om, hvem der skal afgøre evt. stridigheder mellem to kommuner, der ikke kan komme overens om et kystbeskyttelsesprojekt, der berører begge kommuner, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 12-12-2017
(2017-18)
L 86 Spørgsmål 8 Spm. om ministeren vil uddybe, af hvem og hvordan etableringen af afværgeforanstaltninger skal finansieres, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 12-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 168 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200