Forretningsordenens bilag

Om de stående udvalgs navne og sagsområder.

De stående udvalgs sagsområder

Udvalget for Forretningsordenen har den 7. december 2016 truffet beslutning om ændringer i de stående udvalgs benævnelser og sagsområder, jf. Folketingets Forretningsorden § 7, stk. 2. Nedenfor fremgår oversigt over udvalgenes herefter gældende benævnelser og sagsområder.


1) Udvalget for Forretningsordenen

Grundloven, herunder ministeransvar og folketingsmedlemmers retlige immunitet, forretningsordenen, herunder Folketingets budget og administration, reguleringen af den statslige revision samt formandens, ministres og statsrevisorers bierhverv.


2) Udvalget til Valgs Prøvelse

Prøvelse af valg, der ikke inden udvalgets nedsættelse er godkendt af Folketinget, af klager vedrørende allerede godkendte valg og af valg til Europa-Parlamentet samt folketings- og europaparlamentsmedlemmers fortabelse af valgbarhed.


3) Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkedsforhold, herunder arbejdsretlige spørgsmål, arbejdsløshedsforsikring, ydelser til personer permanent uden for arbejdsmarkedet, en række ydelser, bl.a. folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven m.m., arbejdsmiljø, arbejdsformidling, delpension, aktiv socialpolitik, dagpenge ved sygdom eller fødsel, internationalt samarbejde om sociale ydelser og social sikring m.v., arbejdsskadesikring, statens tjenestemænd m.v.


4) Undervisningsudvalget

Fritids- og klubtilbud til børn og unge, folkeskolen, frie grundskoler, efterskoler m.v., gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, voksen- og efteruddannelse m.v.


5) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Den nationale og internationale indsats mod klimaforandringer. Energiplanlægning og energiforsyning, herunder efterforskning, indvinding, tilførsel, produktion og anvendelse af kulbrinter, vedvarende energi og energibesparelser samt ejerforhold, placering og sikkerhed med hensyn til energianlæg. Økonomisk regulering af affalds- og vandforsyning. Teleforsyning, kortproduktion og opmåling, meteorologi m.v.


6) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Handel, håndværk, industri, søfart, lodsvæsen, turisme og den finansielle sektor samt selskabslovgivning, regnskab og revision, valutalovgivning, prislovgivning, næringslovgivning, konkurrencelovgivning, patenter, varemærker og mønstre, fysisk udvikling og planlægning, ejerboliger og andelsboliger, erhvervsfremme, vækst, eksport, investeringsfremme m.v.


7) Europaudvalget

Folketingets kontrol med regeringens EU-politik. Europaudvalget behandler sager vedrørende Den Europæiske Union og WTO og koordinerer Folketingets behandling af EU-sager i forhold til EU’s institutioner.


8) Finansudvalget

Finanslovsforslag, konkrete bevillingssager (aktstykker) fra ministre, tillægsbevillingslovforslag, statslån, statsrevisorernes betænkning over statsregnskabet og generel økonomisk politik.


9) Forsvarsudvalget

Forsvar, udskrivningsvæsen, civile værnepligtige, civile institutioner under forsvaret m.v. og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som er knyttet til forsvarets opgaver, samt det kommunale og det statslige redningsberedskab, det civile beredskab, atomberedskabet og nuklear sikkerhed.


10) Indfødsretsudvalget

Indfødsretssager og generelle spørgsmål om indfødsret.


11) Kirkeudvalget

Folkekirken, begravelsesvæsenet, andre trossamfunds stilling m.v.


12) Kulturudvalget

Kulturelle og kunstneriske anliggender, herunder biblioteker, museer, arkiver, teatre, film, medier, bygningsfredning, kulturmiljø og fortidsminder, idræt, ophavsret og folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, samt uddannelser inden for teater, film, musik, billedkunst og nationale mindretal.


13) Ligestillingsudvalget

Ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde.


14) Miljø- og Fødevareudvalget

Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, skovbrug, genteknologi, jagt, vildtforvaltning, erhvervelse til rekreative formål, national klimatilpasning, kystsikring, naturfredning, råstoffer i jorden og på havbunden. Fødevarer, landbrug, fiskeri, gartneri, dyrevelfærd, dyresundhed, udvikling af fødevareerhvervet, fødevaresikkerhed, kostvaner m.v.


15) Retsudvalget

Rets- og politivæsen, herunder retsplejeloven, retsafgifter, straffelovgivning, almindelig formueret, herunder tinglysning, m.v. Udvalget afgiver indstilling om valg af Folketingets ombudsmand og om Ombudsmandens årlige beretning, og udvalget kan gøre indstilling om afskedigelse af ombudsmanden.


16) Skatteudvalget

Personskatter, ejendomsværdiskat, kommunal ejendomsskat og kommunal indkomstskat, bygnings- og boligregistrering, bo- og gaveafgift, børne- og ungeydelse, selskabsskatter, pensionsafkastskat, pensionsbeskatning, tinglysningsafgift, moms, miljøafgifter, energiafgifter, afgifter vedrørende motorkøretøjer, punktafgifter, afgifter på spil, arbejdsmarkedsbidrag, told og dobbeltbeskatningsoverenskomster.


17) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Dagtilbud til børn inden skolestart, sociale forhold, herunder hjælp og støtte m.v. til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte børn, unge og voksne, samt familieret. Kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fællesskaber m.v., kommuners og regioners opgaver, kommunal udligning, bevillinger og generelle tilskud til kommuner og regioner, valglovgivning, folkeregistrering, Danmarks Statistik og digitalisering af den offentlige sektor m.v.


18) Sundheds- og Ældreudvalget

Sundhed, sygdomme, forebyggelse og ældre, herunder sygehusvæsenet, den primære sundhedssektor, patientrettigheder, tilsyn med sundhedsvæsenet, tilskud til behandling i praksissektoren, apoteksvirksomhed, lægemidler, etik og forskning på sundhedsområdet, misbrugsbehandling og hjælp og støtte m.v. til ældre, plejehjem og beskyttede boliger.


19) Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Jernbaner, veje, godstransport, hyrekørsel, buskørsel, kollektiv trafik, faste forbindelser, færgefart, luftfart, havne, postvæsen, færdselslovgivning m.v. Byggeri og bygninger, herunder byggeloven og bygningsreglementet, administrationen af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen. Almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.


20) Uddannelses- og Forskningsudvalget

Videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner m.v., bachelor-, kandidat- og forskeruddannelser, masteruddannelser og internationale uddannelser, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, visse kunstneriske uddannelser, maritime uddannelser, uddannelsesstøtteordninger, strategisk forskning, teknologisk udvikling og innovation, GTS-institutter, innovationsmiljøer, Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Innovationsfond og sager om deponering af radioaktivt affald.


21) Udenrigsudvalget

Udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål samt udviklingssamarbejde.


22) Udlændinge- og Integrationsudvalget

Udlændingelovgivning, herunder asyl, humanitært ophold og familiesammenføring. Integrationspolitik- og lovgivning, herunder tilhørende ydelser og forebyggelse af radikalisering. Ophold på baggrund af beskæftigelse og uddannelse m.v.


23) Udvalget for Landdistrikter og Øer

Vilkårene for og udviklingen i landdistrikter og på de mindre øer.