Ny beretning om indsatsen over for hjemløse er afgivet

21.08.2014

Statsrevisorerne har den 21. august 2014 afgivet beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse med denne bemærkning:

Hjemløse er henvist til midlertidige boliger, og deres situation er ofte kædet sammen med alvorlige økonomiske og sociale problemer.

Det skønnes, at 13.000-15.000 blev ramt af hjemløshed i 2013. Antallet af hjemløse er stigende og var 5.820 i februar 2013 mod 4.998 i 2009. Stigningen var størst i gruppen af unge hjemløse under 24 år, som nu udgør ca. 20 % af alle hjemløse. Antallet af billige boliger er samtidig faldet markant i perioden 2007-2013.

Statsrevisorerne konstaterer, at mangel på passende boliger med tilstrækkelig lav boligomkostning er en væsentlig barriere for at nedbringe antallet af hjemløse.

Kommunerne skal ifølge serviceloven tilbyde hjemløse midlertidigt ophold på forsorgshjem. Kommunen skal desuden tilbyde hjemløse en helhedsorienteret handleplan, der ud over støtte til at finde en bolig også skal omfatte støtte til at løse den enkeltes sociale problemer. Imidlertid var antallet af pladser på forsorgshjem kun 2.180 i 2013. Mange hjemløse er derfor henvist til anden overnatning, fx hos familie og venner, på gader, i varmestuer og i campingvogne.

Statsrevisorerne finder, at myndighedernes indsats over for hjemløse ikke har været tilfredsstillende:

  • Kommunernes indsats over for hjemløse har været utilstrækkelig ifølge serviceloven. Det betyder fx for få pladser og for lange ophold på forsorgshjem og manglende tilbud om handleplaner. Kommunerne har heller ikke sikret en passende boligmasse og har dermed ikke kunnet imødekomme de hjemløses boligbehov.
  • Socialministeriet har i længere tid kendt til de stigende problemer på hjemløseområdet og iværksatte derfor i 2009 Hjemløsestrategien. Strategien har skabt øget fokus på området i 17 kommuner, men er endnu ikke udrullet til de øvrige kommuner. Socialministeriet har ikke i tilstrækkelig grad tilskyndet kommunerne til at efterleve serviceloven og styrke indsatsen, ikke mindst over for unge hjemløse.
  • Boligministeriet har ikke fulgt op på, hvordan kommunerne anvender de eksisterende ordninger til at skaffe boliger til hjemløse, og om ordningerne er tilstrækkelige.

Kommunernes indsats over for hjemløse har været utilstrækkelig ifølge serviceloven. Det betyder fx for få pladser og for lange ophold på forsorgshjem og manglende tilbud om handleplaner. Kommunerne har heller ikke sikret en passende boligmasse og har dermed ikke kunnet imødekomme de hjemløses boligbehov.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]