Ny beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde er afgivet

20.02.2014

Statsrevisorerne har den 20. februar 2014 afgivet beretning nr. 12/2013 om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde med denne bemærkning:

Et af hovedformålene med sygedagpengeloven er at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdet. Forskning viser, at en tidlig indsats har en positiv effekt på beskæftigelsen, ligesom delvise raskmeldinger og virksomhedspraktikker kan bidrage til, at den sygemeldte fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. De seneste 10 års politiske aftaler og handleplaner har fokuseret på en tidlig indsats, der er koordineret mellem bl.a. den sygemeldte, kommunernes jobcentre, arbejdsgiveren og sundhedsvæsenet.

Ca. 400.000 personer modtog sygedagpenge i 2012. Arbejdsgiveren udbetaler løn eller sygedagpenge til den sygemeldte i de første 30 dage af et sygeforløb. Herefter udbetaler kommunen sygedagpenge – enten til den sygemeldte eller til dennes arbejdsgiver. Staten refunderer kommunernes udgifter til sygedagpenge de første 4 uger, hvorefter statens refusion falder for helt at bortfalde efter 52 uger. De samlede offentlige udgifter til sygedagpenge udgjorde 14,2 mia. kr. i 2012, hvoraf statens udgifter var 5,6 mia. kr.

Størstedelen af de sygemeldte – 80 % – finder selv tilbage til arbejdet inden for 8 uger. Denne beretning omhandler derfor især den indsats, som kommunernes jobcentre har udført i forhold til de langvarige sygedagpengeforløb, hvor der er risiko for, at den sygemeldte ender på langvarig, offentlig forsørgelse.
 
Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

  • At styringen i mange kommuners jobcentre ikke har været rettet mod at følge op på, om de sygemeldte kommer i arbejde. Indsatsen har i høj grad været rettet mod forhold, der har økonomisk betydning for kommunen, og i mindre grad mod effekten af beskæftigelsesindsatsen.
  • At Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet jobcentrenes indsats, fx ved at tilvejebringe nok viden om, hvordan jobcentrenes indsatser virker i forhold til at få de sygemeldte i arbejde igen.

I december 2013 deltog de fleste af Folketingets partier i et forlig om en reform af sygedagpengesystemet, som skal udmøntes i ny lovgivning i 2014. Forliget adresserer en del af de indsatsområder, der peges på i denne beretning, bl.a. styrkelse af en tidlig indsats og styrkelse af samarbejdet mellem den sygemeldte, jobcentret, arbejdsgiveren og sundhedsvæsenet.

Statsrevisorerne finder, at beretningen vil kunne inspirere til det videre arbejde for en tidligere og bedre indsats.

Ministerens svarfrist: 2 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]