Ny beretning om etableringen af nationalparker i Danmark er afgivet

19.12.2013

Statsrevisorerne har den 19. december 2013 afgivet beretning nr. 6/2013 om etableringen af nationalparker i Danmark med denne bemærkning.

Folketinget vedtog lov om nationalparker i 2007. Lovens hovedformål er at styrke og udvikle naturen, herunder skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning. Nationalparkerne har 10 uprioriterede formål, hvoraf nogle vedrører andre formål end naturindsatsen, fx forskning, formidling og udvikling af lokalsamfund og erhvervsliv. Nationalparkerne skal etableres og udvikles med lokal opbakning og i samarbejde med befolkningen, lodsejere og erhvervsliv.

Miljøministeren har indtil videre etableret 3 nationalparker i henholdsvis Thy, Mols Bjerge og Vadehavet i perioden 2008-2010. Bevillingen til hver nationalpark var i 2013 på 7,5 mio. kr., uanset forskelle i nationalparkernes opgaveomfang. Det er forudsat, at hver nationalpark skal finde ekstern finansiering til deres aktiviteter ud over den statslige bevilling. Det er endvidere forudsat, at nationalparkloven skal evalueres, når de første 3 nationalparker er etableret.

Denne beretning er Rigsrevisionens bidrag til en international fællesrevision af nationalparker i 7 lande.

Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets faglige og styringsmæssige rammer for nationalparkerne ikke har været helt tilstrækkelige til at sikre, at nationalparkerne på længere sigt kan styrke og udvikle naturen.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

  • At Miljøministeriet fremover i højere  grad  bør medvirke til, at bestyrelserne for nationalparkerne har effektive styringsredskaber i form af klare og målbare mål i nationalparkplanerne og dermed grundlag for prioriteringer.
  • At Miljøministeriet fremover bør følge mere systematisk op på nationalparkernes indsats og resultater. Ministeriet kan således få et grundlag for at vurdere, om lovens hovedformål er opfyldt. Ministeriet planlægger først at evaluere nationalparkloven i 2018, og ministeriet har endnu ikke overvejet, hvilke kriterier evalueringen skal baseres på.

Statsrevisorerne konstaterer endelig:

  • At der ingen garanti er for, at nationalparkerne bidrager til at styrke og udvikle naturen, bl.a. fordi nationalparkerne er afhængige af, at lokale lodsejere vil samarbejde, og at nationalparkerne kan rejse ekstern finansiering. Fx har 2 ud af de 3 nationalparker tilsammen rejst ekstern finansiering på 17,5 mio. kr., dog er ingen af disse midler øremærket til naturindsatsen.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

  • Se hele beretningen her.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]