Ny beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 er afgivet

13.11.2013

Statsrevisorerne har den 13. november 2013 afgivet beretning nr. 17/2012 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 med denne bemærkning:

Revisionen af statsregnskabet for 2012 omfatter revision af EU-midler, dvs. både de midler, som Danmark modtager, og de midler, som Danmark afregner med EU: told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag.

EU-indtægterne er i statsregnskabet for 2012 opgjort til ca. 8,7 mia. kr., og EU-udgifterne er opgjort til ca. 20,5 mia. kr.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter i 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler og giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb. Forvaltningen af EU-midler i Danmark er generelt tilfredsstillende, og transaktionerne er som helhed lovlige, formelt rigtige og i overensstemmelse med Europa-Kommissionens og Ministerrådets bestemmelser.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at dele af forvaltningen af EU’s landbrugsstøtteordninger under Fødevareministeriet fortsat ikke fungerer tilfredsstillende. Der er således i flere år afgivet supplerende oplysninger på landbrugsområdet. Statsrevisorerne skal pege på, at mangler i forvaltningen indebærer risiko for krav om tilbagebetalinger fra EU (underkendelser).

Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at der er behov for at styrke og gøre SKATs kontrol med virksomhedernes toldangivelser mere risikobaseret for at undgå de mange fejl på området.

Statsrevisorerne finder det positivt, at der i Erhvervs- og Vækstministeriet og i Fødevareministeriet arbejdes med at styre og følge op på, hvilken effekt EU-projekter har. Effektorienteret styring er et område, der er øget fokus på. Statsrevisorerne har dog også bemærket, at den effektorienterede styring fortsat bør forbedres.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]