Beretning om Farum-kommissionen

08.05.2013

Folketingets Udvalg for Forretningsordenen har i dag afgivet sin beretning om Farum-kommissionens beretning.

Farum-kommissionen blev på baggrund af en folketingsbeslutning nedsat den 6. august 2003 af justitsministeren og afleverede den 12. april 2012 sin beretning til justitsministeren.

Udvalget har gennem det sidste år behandlet beretningen. Udvalget konstaterer, at Farum-kommissionen har lavet en dybdegående og gennemgribende undersøgelse af Farum Kommune. Udvalget finder, at tilstanden i Farum Kommune var udtryk for en usund og afsporet kultur såvel politisk som i forvaltningen, men også udtryk for en helt særegen kultur, som ikke er set lignende i andre kommuner.

Udvalget konkluderer, at der allerede kort efter nedsættelsen af Farum-kommissionen fandt mange og nødvendige lovgivningsmæssige tiltag sted. Udvalget imødeser dog samtidig de initiativer, som økonomi- og indenrigsministeren samt justitsministeren har taget på foranledning af Farum-kommissionens beretning. Initiativerne fra de to ministerier skal sikre en styrkelse af byrådsmedlemmerne gennem bedre uddannelse og information, en tydeliggørelse af hvornår en borgmester kan afsættes samt se på behovet for lovgivning om meddeleret og – navnlig – ansættelsesretligt værn. Begge ministre har oplyst, at der kommer udspil medio 2013.

Udvalget har herudover drøftet udformningen af kommissorier, længden af undersøgelseskommissioner og omkostningerne forbundet hermed. Udvalget konkluderer på baggrund af disse drøftelser bl.a., at justitsministeren ved en kommende justering af lov om undersøgelseskommissioner bør overveje at lovfæste den nuværende praksis vedrørende tidsmæssige angivelser i kommissorier for undersøgelseskommissioner og overholdelsen heraf.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]