Lov om ændring af miljømålsloven - planprocessen for Natura2000 (L193) behandles af Miljøudvalget

17.04.2013

Miljøudvalget har indledt udvalgsbehandlingen af lovforslag L 193, der omhandler ændring af miljømålsloven om planprocessen vedr. Natura2000-planer. Udvalget forventer at afgive betænkning den 8. maj 2013.

Lovforslag L 193 blev 1.behandlet i Folketinget den 11. april 2013 og er henvist til behandling i Miljøudvalget. Forhandlingerne i Folketingssalen kan ses her

Udvalget har godkendt tidsplan for behandling af lovforslaget. I følge tidsplanen forventer udvalget at kunne afgive betænkning den 2. maj 2013. Interessenter, der ønsker at gøre udvalget opmærksom på særlige forhold i lovforslaget bedes rette henvendelse til sekretariatet ved at skrive til denne adresse. 

Lovforslaget, høringssvar og udvalgets spørgsmål til ministeren kan læses her.

Resumé af L 193

Hovedformålet med lovforslaget er at øge inddragelsen af interessenterne i forbindelse med udarbejdelsen af de statslige Natura 2000-planer og den kommunale indsats. De foreløbige erfaringer med at udarbejde Natura 2000-planer viser, at der kan gennemføres en række ændringer i den omfattende planproces. Processen har haft for mange led og har ikke levet op til hensigten. Ministeren foreslår derfor at fremme og understøtte dialogen og inddragelsen af aktører såvel nationalt som regionalt og lokalt i stedet for den planproces, som har ligget til grund for de første planer.

Det foreslås derfor at erstatte idéfasen med en målrettet dialog mellem de statslige og kommunale myndigheder, nationalparkbestyrelser, private lodsejere, foreninger og organisationer. Det skyldes, at processen har været administrativt tung for både stat og kommuner og for de involverede organisationer.

Derudover forenkles det kommunale indsatsprogram, så det bliver baseret på en højere grad af lokal forankring og fokus på måltyper og levesteder i forhold til prioriteringen af konkrete tiltag i stedet for det mere teoretiske grundlag, som indsatsprogrammerne er baseret på i dag.

Lovforslaget ændrer ikke på opgavefordelingen mellem stat og kommuner.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]