Ny beretning om DONG Energy A/S' elpriser er afgivet

20.03.2013

Statsrevisorerne har den 20. marts 2013 afgivet beretning nr. 7/2012 om DONG Energy A/S' elpriser med denne bemærkning:

Statsrevisorerne anmodede i januar 2012 om en undersøgelse af DONG Energy A/S’ virksomhed og herunder DONG Energy’s elpriser i forhold til andre elleverandører nationalt og internationalt.

Statsrevisorerne konstaterer, at DONG Energy’s priser på forsyningspligtig el til husholdninger samlet set i perioden 2007-2013 har ligget på niveau med andre udbyderes priser i Østdanmark, hvor DONG Energy har forsyningspligt. DONG Energy’s priser på VE-energi (energi produceret på vedvarende energikilder) lå generelt under andre udbyderes priser i Danmark i 2012.

Den totale danske elpris inkl. skatter og afgifter er blandt de højeste, når der sammenlignes med de nordiske lande, Tyskland og Storbritannien. Den danske elpris har imidlertid de seneste år været blandt de laveste i disse lande, når der ses bort fra skatter og afgifter.

En af årsagerne til de høje danske totale elpriser er udgiften til de offentlige forpligtelser. I 2012 betalte elforbrugerne knap 4,7 mia. kr. i offentlige forpligtelser, og udgiften vil de kommende år stige i takt med udbygningen af VE-energi. Når fx havvindmølleparken ved Anholt tages i brug, og ejerne skal have dækket forskellen mellem den garanterede pris og markedsprisen på el, stiger de offentlige forpligtelser med ca. 1 mia. kr. årligt fra 2014.

Statsrevisorerne finder det derfor velbegrundet, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i samarbejde med Finansministeriet overvejer, hvordan de offentlige forpligtelser kan optages på de årlige finanslove. Det vil øge gennemsigtigheden, hvis både elforbrugernes betalinger til ordningerne og udgifterne til denne erhvervsstøtte fremgår af finansloven og indgår i Folketingets årlige behandling heraf.

De eksisterende elleverandører fik ved liberaliseringen i 1999 tildelt bevilling til forsyningspligtig virksomhed i deres geografiske område. Bevillingerne er blevet forlænget hver 5. år og er derfor tildelt den samme kreds af leverandører. Lovgrundlaget og praksis for tildeling af forsyningspligtbevillinger har dermed været i strid med EU’s direktiver og har begrænset konkurrencen på det liberaliserede elmarked.

Statsrevisorerne kritiserer, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet først i 2012 blev opmærksom på, at elforsyningslovens bestemmelser om tildeling af bevillinger ikke sikrede fri konkurrence blandt elleverandørerne på et liberaliseret dansk elmarked.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]