Ny beretning om utilsigtet brug af AMU er afgivet

12.12.2012

Statsrevisorerne har den 18. januar 2012 afgivet beretning nr. 3/2012 om utilsigtet brug af AMU

Staten yder tilskud til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), som udgør langt størstedelen af området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse på baggrund af en række tilfælde af uregelmæssigheder og misbrug af tilskudsmidler.

AMU omfatter ca. 3.000 forskellige korte uddannelser. I 2011 deltog knap 720.000 kursister på et AMU-kursus, hvilket svarer til godt 10.000 årselever. De samlede udgifter udgjorde 1.760 mio. kr., som finansieres af staten og af virksomhederne, der bidrager ved Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) med ca. 3.000 kr. årligt/ansat. Udgifterne er taxametertilskud til uddannelsesstederne og deltagerstøtte i form af tabt arbejdsfortjeneste (VEU-godtgørelse) mv.

AMU-reformen i 2003 gav skolerne nye fleksible muligheder for at udlægge og udlicitere AMU-kurser. Imidlertid indebar AMU-reformen også en øget risiko for utilsigtet brug af AMU. Ministeriet for Børn og Undervisning byggede samtidig sit tilsyn og sin administration på tillid til, at parterne forvaltede AMU i overensstemmelse med reglerne, til trods for at skolerne og virksomhederne kunne have sammenfaldende interesser i et misbrug. Misbrug eller utilsigtet brug af AMU omfatter bl.a., at markedsføringsreglerne er overtrådt, uberettiget adgang til AMU, herunder for udlændinge, og opretholdelse af produktion og virksomhedsintern aktivitet i forbindelse med udlagte AMU-kurser. Endvidere har ministeriet ikke ført tilsyn med a-kassernes udbetaling af VEU-godtgørelse.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Ministeriet for Børn og Undervisning i perioden 2005-2008 ikke i tide og i tilstrækkelig grad har tilpasset sit tilsyn til den øgede risiko for misbrug på AMU- og VEU-området. Statsrevisorerne forventer, at ministeriet snarest etablerer et risikobaseret tilsyn med AMU-aktører og a-kasser.

Ministeriet har siden 2009 forbedret sin vejledning, indført en nultolerancepolitik med økonomiske sanktioner, gennemført en kulegravning og oprettet en ”TaskForce AMU”. På den baggrund har ministeriet fra 2009 til oktober 2012 opkrævet 41,5 mio. kr. i tilbagebetaling af taxametertilskud og VEU-godtgørelse. Ministeriet har i 2011 oprettet en Kvalitets- og Tilsynsstyrelse og er i færd med at oprette en VEU-database, men har endnu ikke truffet beslutning om det samlede tilsyn med området.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]