Ny beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia

20.06.2012

Statsrevisorerne har den 20. juni 2012 afgivet beretning nr. 15/2011 om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia

Denne beretning om bistandssamarbejdet med Bolivia er en del af grundlaget for Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Bolivia i august 2012.

Beslutningen om besigtigelsesrejsen blev truffet, efter at regeringen i marts 2010 besluttede at udfase bistanden til Bolivia. Formålet med rejsen var bl.a. at besigtige, hvordan udfasningen er blevet forvaltet i praksis. Under arbejdet med beretningen har regeringen i november 2011 tilkendegivet, at man overvejer at fortsætte bistandssamarbejdet med Bolivia. Endelig beslutning herom vil dog først blive truffet i forbindelse med forslag til finansloven for 2013.

Bolivia er Sydamerikas fattigste land, og Danmark har ydet udviklingsbistand til Bolivia siden 1970’erne. Udviklingssamarbejdet blev dog afbrudt i 1980 på grund af den politiske situation i landet og blev først genoptaget i 1993. Bolivia har siden 1994 været programsamarbejdsland og har de senere år modtaget bistand for knap 200 mio. kr. årligt. Bistanden ydes overvejende som programbistand på områderne landbrug, uddannelse og miljø.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at de seneste års beslutninger om henholdsvis ikke at yde og yde bistand til Bolivia er blevet taget, uden at væsentlige internationale principper for langsigtede partnerskaber og gensidig ansvarlighed er fulgt:
- Udfasningen blev besluttet uden forudgående orientering af Bolivia.
- Beslutningen blev ikke meddelt via de officielle kanaler, men af pressen.
- Overvejelserne om en eventuel fortsættelse af samarbejdet blev ligeledes udmeldt i pressen.
- Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt Danmark ønsker at fortsætte bistandssamarbejdet efter 2013.

Det afgøres naturligvis politisk, om og i hvilket omfang Danmark skal yde udviklingsbistand til programsamarbejdslande som Bolivia. Imidlertid bør man leve op til de internationale og nationale bistandsprincipper.

Efter beslutningen om udfasning af bistanden har bistandsarbejdet i Bolivia særligt haft fokus på bæredygtighed, fx sikring af andre finansieringskilder. En udfasning af bistanden over en kort årrække kan være problematisk i forhold til at opnå planlagte mål og sikre, at allerede opnåede positive resultater kan fortsætte, når bistanden ophører.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]