Statsrevisorernes udtalelse om Rigsrevisionens udgifter til tidligere rigsrevisor Henrik Otbos limousinekørsel m.m.

18.04.2012

Statsrevisorerne anmodede 20. marts 2012 Rigsrevisionen om at redegøre for Rigsrevisionens udgifter i perioden 2007-2012 til Henrik Otbos kørsel i limousine, Henrik Otbos rejser og repræsentation samt udgifter i forbindelse med Henrik Otbos afsked som rigsrevisor.

Statsrevisorerne har på deres møde 18. april 2012 behandlet Rigsrevisionens redegørelse af 30. marts 2012. I redegørelsen vurderer Rigsrevisionen bl.a.:

  • At de omhandlede udgifter er afholdt i overensstemmelse med Rigsrevisionens sædvanlige regler og retningslinjer, der svarer til statens regler. Reglerne indebærer, at dispositionerne skal understøtte Rigsrevisionens generelle formål og foretages på en måde, så formålet opnås med færrest mulige omkostninger.
  • At alle udgifter er forhåndsbehandlet af Rigsrevisionens administration og godkendt som foreskrevet
  • At størstedelen af Henrik Otbos kørsel i limousine er begrundet i kørsel i perioder, hvor han var deltidssygemeldt fordi han fik kunstige knæ. Øvrig kørsel med limousine til og fra lufthavnen og til repræsentative formål vurderes også som velbegrundet.
  • At dokumentationen i forbindelse med Henrik Otbos udlandsrejser i nogle tilfælde har været utilstrækkelig, fx tilladelse til at overskride hoteldispositionsbeløbet eller overvejelser om ferie i forbindelse med en tjenesterejse. Dette vil Rigsrevisionen rette op på ved fremtidige rejser.

Endelig nævner Rigsrevisionen, at revisors stikprøvegennemgang af disposi-tionerne ikke har givet anledning til bemærkninger i de årlige revisionsproto-kollater.

Statsrevisorernes udtalelse om Rigsrevisionens redegørelse
Statsrevisorerne konstaterer, at Rigsrevisionens udgifter til tidligere rigsrevisor Henrik Otbos limousinekørsel, rejser m.m. i perioden 2007-2012 generelt er afholdt i overensstemmelse med gældende regler. Der er dog konstateret nogle formelle fejl og mangler i dokumentationen af udlandsrejser.

Statsrevisorerne konstaterer, at Rigsrevisionen finder, at ingen af disse fejl og mangler er så væsentlige, at de bør give anledning til påtale eller krav om tilbagebetaling over for Henrik Otbo.

For så vidt angår rigsrevisors kørsel i limousine understreger Statsrevisorer-ne, at en rigsrevisor har en særlig forpligtelse til at vurdere rimeligheden og nødvendigheden af de udgifter, som rigsrevisor afholder over Rigsrevisionens budget. Statsrevisorerne går ud fra, at rigsrevisor og Rigsrevisionen er sig bevidst om den særlige forpligtigelse, som det er at være rollemodel for den offentlige forvaltning.

Statsrevisorerne går derfor ud fra, at Rigsrevisionen vil rette op på de fejl og mangler, som er konstateret i forbindelse med denne gennemgang.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]