Ny beretning om fusionen af skatteforvaltningen (ll) er afgivet

08.02.2012

Statsrevisorerne har den 8. februar 2012 afgivet beretning nr. 7/2012 om fusionen af skatteforvaltningen (ll) med denne bemærkning:

Da Folketinget i 2005 besluttede at fusionere den kommunale og statslige skatteforvaltning, blev der opstillet mål om, at der skulle etableres én landsdækkende enhedsforvaltning, hvor man samlede forvaltningen af skatter, afgifter, told mv. og om at reducere personalet med 40 % fra ca. 10.700 årsværk i 2005 til ca. 6.400 årsværk i 2012. Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Skatteministeriet har indfriet målet om én enhedsforvaltning.

Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteministeriet først forventer at nå målet om personalereduktion i 2014, dvs. med 2 års forsinkelse. Personalereduktionerne er hovedsageligt gennemført inden for opgaven indsats, som er én ud af SKATs 4 kerneopgaver. SKAT har gennemført personalereduktionerne med bindinger om, at de skulle ske ved naturlig afgang og ved indførelse af ansættelsesstop. Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse, at det fortsat er en styringsmæssig udfordring for SKAT at samle personalet fysisk i de enkelte enheder og at sikre, at personalet har de nødvendige kompetencer.

Med henblik på at udnytte stordriftsfordele og undgå at personalereduktionerne får negativ indflydelse på SKATs opgaveløsning, har SKAT siden fusionen iværksat og gennemført en række effektiviseringstiltag. Beretningen viser, at SKAT i både 2010 og 2011 stort set ikke har nået de fastsatte mål for effektiviseringer, uanset om der har været store it-moderniseringsprojekter eller effektivisering af arbejdsgange.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det ikke kan vurderes, om SKAT har opretholdt eller forbedret opgaveløsningen efter fusionen af den kommunale og statslige skatteforvaltning i 2005. Statsrevisorerne finder dette særligt bekymrende, da Statsrevisorerne og Rigsrevisionen i tidligere beretninger har konstateret manglende resultater på indsats- og inddrivelsesområdet, som er 2 ud af SKATs 4 kerneopgaver.

Statsrevisorerne finder det således væsentligt, at Skatteministeriet snarest muligt får et tilstrækkeligt overblik over og viden om de samlede omlægninger fra 2005 og frem. 

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]