EU-udbud af el-teknisk ejendomsservice for Folketinget

01.12.2011

Folketinget udbyder el-teknisk ejendomsservice for Folketinget med kontraktstart den 1. april 2012.

El-teknisk ejendomsservice omfatter drift og vedligeholdelse samt mindre installationsopgaver hos Folketinget (Christiansborg, Ridebanefløj, Provianthuset og Chr. Brygge 6) i alt ca. 63.000 brutto-m2 inden for el-anlæg:

 • Terræn (Installationer uden for bygværk)
 • Føringsveje 
 • Lavspænding
 • Kommunikation og information
 • Sikring
 • Bygningsautomation 
 • Beskyttelse

Udbuddet indeholder option på tilsvarende el-teknisk ejendomsservice på Folketingets medlemsboliger mv. pt. ca. 5.500 brutto-m2.

 

Aftaleformen

Der vil blive indgået en 4-årig rammeaftale.

 

Udbudsform

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud i henhold til EU´s Udbudsdirektiv 2004/18/EF.

Udbuddet annonceres på Folketingets hjemmeside samt i følgende medier:

 • Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (EUT/S). Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort den 1. december 2011, og vil være tilgængelig i TED-databasen (Tenders Daily Electronics).
 • Udbudsvagten.dk
 • Udbudsavisen.dk 

 

Udvælgelse af tilbudsgivere

Ved udvælgelse af tilbudsgivere vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

 • De bedste og mest relevante referencer fra tilsvarende opgaver.
 • Størst og mest relevant erfaring med udførelse af el-tekniske opgaver i historiske/fredede bygninger. 
 • Årlig omsætning på minimum 12 mio. kr. i det seneste regnskabsår.
 • Soliditetsgrad på minimum 8 % i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Folketinget vil blandt de indkomne anmodninger om prækvalifikation udvælge 6 virksomheder, der anmodes om at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af en samlet vurdering af følgende oplysninger, der bedes vedlagt anmodningen om prækvalifikation:

 • Referencer fra tilsvarende opgaver med oplysninger om hvor opgaverne er udført samt opgavernes type og omfang (maximalt 10 referencer).
 • Dokumentation for erfaring med el-tekniske opgaver i historiske/fredede bygninger.
 • Regnskab for det seneste regnskabsår for den virksomhed (juridiske person), der anmoder om prækvalifikation med oplysninger om omsætning.
 • Oplysning om soliditetsgrad for de seneste tre regnskabsår.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, skal virksomheden godtgøre, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Det anses for godtgjort, at virksomheden råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, såfremt virksomheden i ansøgningen klart har identificeret de andre enheder, som virksomheden baserer sig på. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne om økonomisk formåen gives for hver enkelt virksomhed.

Det er desuden en betingelse for at komme i betragtning, at der med anmodningen vedlægges:

 • Autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed iht. BEK nr. 1522 af 13/12/2007 om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed
 • Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13. maj 1997. En elektronisk kopi af en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indeholdende samme oplysninger vil også være tilstrækkelig. En elektronisk kopi af en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger vil også være tilstrækkelig. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indleveres en erklæring/gives oplysninger for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

 

Overordnet tidsplan

 • Fremsendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede tilbudsgivere den 19. januar 2012.
 • Besigtigelsesmøde torsdag den 2. februar kl. 10.00.
 • Seneste frist for at stille skriftlige spørgsmål er den 17. februar 2012. 
 • Svarliste vil blive fremsendt senest den 23. februar 2012. 
 • Tilbudsfrist torsdag den 1. marts 2012 kl. 12.00. 
 • Vurdering af de indkomne tilbud foregår i uge 10. 
 • Afslagsskrivelser, acceptskrivelse og indkaldelse til endelig kontraktindgåelse forventes udsendt i uge 10 eller 11.
 • Kontraktindgåelse i uge 12 eller 13.

 

Valg af tilbud

Folketinget vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Folketinget ønsker ikke selv at byde på opgaven.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]