Statsrevisorbemærkning til beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010

16.11.2011

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 16/2010 om revisionen af statsregnskabet for 2010

Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2010 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en betryggende regnskabsforvaltning i staten.

Statens drifts- og anlægsudgifter i 2010 udgjorde 663,3 mia. kr., mens indtægterne var på 574,6 mia. kr. Underskuddet på statsregnskabet var derfor på 88,7 mia. kr., hvilket var 6,9 mia. kr. højere end budgetteret i finansloven.  Underskuddet var sammensat af færre indtægter på 15,2 mia. kr. – særligt manglende indkomstskatter – og mindreudgifter til drift på 6,6 mia. kr. og til anlæg på 1,7 mia. kr.

Statens aktiver og passiver faldt med 16,1 mia. kr. til 974,1 mia. kr., og statens egenkapital var ved udgangen af 2010 negativ med 95,4 mia. kr., hvilket er en forringelse på 84,2 mia. kr. i forhold til 2009.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at statslige virksomheder generelt er nået langt med implementeringen af omkostningsreformen, og at der er rettet op på mange af de fejl og uhensigtsmæssigheder, som Rigsrevisionen har peget på de seneste år. Statsrevisorerne finder det ligeledes tilfredsstillende, at kvaliteten af Økonomiservicecentrets (ØSC) ydelser er forbedret, og at der er en klarere ansvarsfordeling mellem ØSC og kunderne.

Revisionen har imidlertid også vist, at mange virksomheder kan styrke deres løn- og personaleforvaltning, it-sikkerhed, anvendelse af konsulenter, kvalitetssikring, interne kontroller og afstemninger af statuskonti. Statsrevisorerne gør opmærksom på, at mange virksomheder bør være mere omhyggelige med statusposter, fx når man afsætter skyldigt over-/merarbejde og feriepengeforpligtelser samt værdiansætter tilgodehavender, beholdningskonti og varelagre.

Rigsrevisionen har taget 3 forbehold vedrørende:

  • Forsvarskommandoens økonomistyring
  • Forsvarsministeriets departements tilsyn og kontrol med Forsvarskommandoens økonomistyring
  • Styrelsen for Bibliotek og Medier, som har udgiftsført afgivne tilsagn, uden at der var afgivet tilsagn.

De 3 forbehold betyder ikke, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab. Uden for statsregnskabet har Rigsrevisionen taget 2 forbehold i påtegningen af DSB’s regnskab.

Rigsrevisionen har afgivet 9 supplerende oplysninger i sager vedrørende Skatteministeriet, FødevareErhverv, Fødevarestyrelsen, Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Metroselskabet I/S (begge uden for statsregnskabet) samt Klima- og Energiministeriets departement. Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet endnu ikke har implementeret ”Et Fælles Inddrivelsessystem”, som er væsentligt for en effektivisering af inddrivelsen af offentlige restancer. De stigende restancer er fortsat en udfordring for Skatteministeriet og udgjorde 72,9 mia. kr. ved udgangen af 2010. Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at Skatteministeriets afvigelse fra de generelle regler giver anledning til tvivl om, at restancerne er værdiansat korrekt.

Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens regnskaber er rigtige, men Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der fortsat udestår et større arbejde med at forbedre økonomistyringen, indføre totalomkostningsprincippet, udvikle regnskabsprincipper og -processer og forbedre ledelsesinformationen.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]