Beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 er afgivet

17.11.2010

Statsrevisorerne afgav den 17. november 2010 beretning nr. 16/2009 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 til Folketinget med denne bemærkning:

Statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 udgjorde 304,4 mia. kr., hvilket er knap halvdelen af statens driftsudgifter. Overførslerne omfatter statsrefusion af kommunernes udgifter på 161,1 mia. kr., bloktilskud og særtilskud til kommuner på 67 mia. kr. og tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet mv. på 76,3 mia. kr.

Regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 er samlet set rigtige, og der er generelt en betryggende regnskabsaflæggelse.

Dette fremgår også af de erklæringer, som Rigsrevisionen afgiver i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2009 for de ansvarlige ministerområder: Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Statsrevisorerne finder dog anledning til at gøre opmærksom på en række forhold, som ikke er helt tilfredsstillende:

  • Mange kommuner overholder ikke de fastsatte frister for indsendelse af revisionsberetningerne for de kommunale regnskaber.
  • Beskæftigelsesministeriet overholder ikke de fastsatte frister for behandling af re-visionsberetningerne for de kommunale regnskaber.
  • Gennemgangen af den centrale refusionsordning – en ordning, som kompenserer kommunerne for en del af deres udgifter til særligt dyre enkeltsager – viser en række problemer. Kommunerne har hjemtaget refusionen meget sent, Socialmi-nisteriet har undervurderet udgifternes størrelse og har haft vanskeligheder med fastlæggelse af budgettet, og kommunerne har forskellige beregningsgrundlag for fastsættelse af de omkostningsbaserede takster for botilbud o.l.
  • To regioners regnskaber blev påtegnet med forbehold og et med en supplerende oplysning.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [13.06.2017]