Statsrevisorbemærkning til beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

23.06.2010

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Statsrevisorerne har siden fusionen af de statslige og kommunale inddrivelses­myn­dig­heder 1. november 2005 fulgt SKATs inddrivelse af skatter og afgifter tæt, og Statsrevisorerne har ved flere lejligheder udtrykt bekymring for udviklingen i restancerne, dvs. borgeres og virksomheders gæld til det offentlige.


Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at SKAT ikke har formået at reducere de samlede restancer efter fusionen, som ultimo 2009 udgjorde 66,9 mia. kr.

Selv om en del af stigningen i restancerne kan henføres til den økonomiske lavkonjunktur, der satte ind i 2008, og SKATs øgede fokus på retssikkerhed, viser beretningen væsentlige indikationer på, at SKATs arbejde med at inddrive restancerne ikke har haft den nødvendige kvalitet og det nødvendige omfang.

Statsrevisorerne konstaterer, at SKAT har gennemført en række organisatoriske og administrative tiltag, der bidrager til at opfylde de mål, som Folketinget har opstillet for fusionen.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at SKAT 4½ år efter fusionen stadig ikke har opfyldt flere af målene for fusionen. I den forbindelse skal Statsrevisorerne pege på, at:

· SKAT har manglet basal viden om, hvor store beløb man årligt inddriver, hvor mange resurser man har brugt på opgaven, og hvilke inddrivelsesmetoder der er de mest effektive. SKAT kan således ikke i tilstrækkelig grad dokumentere, i hvilket omfang man indfrier Folketingets intentioner om en mere effektiv restanceinddrivelse

· der er en uensartet sagsbehandling på inddrivelsesområdet, som alene er geografisk begrundet, dvs. at skatteregionerne på forskellig vis har anvendt strategien og planen for inddrivelse, ligesom det ikke er sikret, at alle regioner har anvendt samme inddrivelsesmetoder. Således er restancer i flere tilfælde fejlagtigt flyttet fra de inddrivelige til de ikke-inddrivelige restancer, hvor inddrivelsen er mindre intensiv

· der måtte afskrives 781,5 mio. kr. – bl.a. på grund af forældelse – i forbindelse med skattecentrenes overførsel af restancesager til det landdækkende inddrivelsescenter

  • SKAT ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret indsatsen mod skyldnere med størst betalingsevne
  • SKAT endnu ikke har etableret et samlet it-system, der skal understøtte inddrivelsesopgaven (EFI)
  • SKAT ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at man råder over medarbejdere med de rette kompetencer til at løse inddrivelsesopgaverne.

Ministerens svarfrist: 3 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]