L 134 Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber.
(Gennemførelse af direktiv 2003/58/EF).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-01-2006
1. behandlet / henvist til udvalg 28-02-2006
Betænkning afgivet 06-04-2006
2. behandlet/direkte til 3. behandling 25-04-2006
3. behandlet, vedtaget 04-05-2006
Ministerområde:
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Resumé:
Loven gennemfører de ændringer, som er vedtaget med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/58/EF. Dette direktiv moderniserer Rådets første selskabsdirektiv (direktiv 68/151/EØF) om offentlighed omkring visse selskabsformer ved at understøtte brugen af digital kommunikation. Moderniseringen har også til formål at forenkle adgangen til registreringspligtige oplysninger om selskaber - også på tværs af landegrænserne.
Loven indeholder følgende ændringer i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven:
- Selskaberne får mulighed for frivilligt at offentliggøre registreringspligtige selskabsoplysninger på et eller flere af EU's officielle sprog i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Dette ændrer ikke ved, at oplysninger fortsat skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på dansk.
- De allerede gældende krav om, at et selskabs forretningspapirer skal indeholde oplysninger om navn, hjemsted og registreringsnummer m.v., udstrækkes til også at finde anvendelse, hvis et selskab på lignende måde præsenterer sig udadtil på en hjemmeside.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.