Forespørgsel til justitsministeren om de nye regler for kørekort.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 18.01.2013. Fremme 22.01.2013. Forhandling 03.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 62 af Kim Christiansen (DF), Karsten Nonbo (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 63 af Jan Johansen (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Mette Boye (SF) og Henning Hyllested (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 24.04.2013. 2. behandling 30.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 02.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 30.01.2013. (Omtrykt). 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 18.04.2013. 1. del af 2. behandling 23.04.2013. Tilføjelse til betænkning 25.04.2013. Fortsættelse af 2. behandling 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. (Uddannelseskrav i forbindelse med husdyrhold, gruppevis levering af slagtesvin, obligatorisk digital kommunikation om forhåndsanmeldelse af eksport af levende dyr m.v. og tilsyn med personer, der yder dyrlæger bistand).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 24.04.2013. 2. behandling 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 17.04.2013. 2. behandling 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 14.12.2012. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 02.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om en kritisk gennemgang af internationale konventioner og aftaler, som begrænser Danmarks muligheder for at føre en selvstændig udlændingepolitik.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 04.12.2012. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 30.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier. (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse)
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 25.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord. (Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 25.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ændret anvendelse af ikke indløst pant, som kan indtægtsføres af et selskab m.v., der har eneret til at drive en pant- og returordning, og sikkerhedsstillelse for pant og gebyrer).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 12.03.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. (Forenklet indberetning af tilsynsresultater angående vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 02.04.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Harmonisering af klageadgang og øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 30.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne. (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 25.04.2013).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister. (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 02.05.2013. (Omtrykt)).
Forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 25.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love. (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 25.04.2013. Ændringsforslag nr. 13 af 06.05.2013 uden for betænkningen af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Kriminalpræventive sociale indsatser).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 25.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 20.03.2013. Betænkning 25.04.2013).
Forespørgsel til justitsministeren om den eskalerende bandekonflikt.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.03.2013. Fremme 02.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om ærekrænkelse.
Af Peter Skaarup (DF), Preben Bang Henriksen (V), Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 25.01.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om drab og grov vold mod børn.
Af Peter Skaarup (DF) og Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl.
(Fremsættelse 19.02.2013).
Forespørgsel til justitsministeren og social- og integrationsministeren om religionsfriheden i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 21.02.2013. Fremme 26.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til uddannelse for ledige på dagpenge.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til uddannelsesorlov.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til forældreorlov.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en solidarisk model for arbejdsfordeling.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0