Tidligere møder

Møde i salen
16-03-2018 kl. 10:00

Møde i salen

Jeg accepterer Folketingets vilkår for deling

1. Folketinget tilbyder brugerne af ft.dk at dele tv-produktioner produceret af Folketinget.


2. Tv-produktioner fra Folketinget må anvendes uden at blive ændret eller bearbejdet. Endvidere må der ikke bygges videre på Folketingets tv-produktioner. Ophavsmanden (eks. politikere og øvrige talere) har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26


Du kan se alle vilkår her.


3. Folketinget tilbyder brugerne at dele Folketingets tv-produktioner via embed-kode, der kopieres fra hjemmesiden.


4. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embed-kode.


Møde i salen

1) 1. behandling af L 164: Om Forsyningstilsynet. 

Forslag til lov om Forsyningstilsynet.

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 28.02.2018).

Afspiller

2) 1. behandling af L 165: Om overvågning af elforsyningssikkerheden, regler for sikring af kapacitet og ændringer som følge af for 

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 28.02.2018).

Afspiller

3) 1. behandling af L 166: Om afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 28.02.2018).

Afspiller

4) 1. behandling af L 167: Om strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne på fødevareområdet. 

Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 28.02.2018).

Afspiller

5) 1. behandling af L 168: Om nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land. 

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 28.02.2018).

Afspiller

6) 1. behandling af L 169: Om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet. 

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 28.02.2018).

Afspiller

Mødet er åbnet.

I dag er der følgende anmeldelser:

Jacob Mark (SF) og Trine Torp (SF):

Lovforslag nr. L 188 (Forslag til lov om ændring af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. (Fremrykket dato for ophævelse af lov)).

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.:

Beslutningsforslag nr. B 96 (Forslag til folketingsbeslutning om kvalitetssikring af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) og oprettelse af en tilhørende overbygning til uddannelsen).

Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.:

Beslutningsforslag nr. B 97 (Forslag til folketingsbeslutning om supplering af den normale straf for at udøve hærværk med betaling for udbedring af hærværket),

Beslutningsforslag nr. B 98 (Forslag til folketingsbeslutning om, at en ubetinget tidsbegrænset udvisningsdom ikke automatisk giver adgang til Danmark, når tidsperioden er udløbet) og

Beslutningsforslag nr. B 99 (Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af passet fra dømte pædofile).

Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF):

Forespørgsel nr. F 25 (Hvilke initiativer påtænker regeringen at tage for at begrænse og regulere omskæring, der ikke er medicinsk begrundet, blandt drengebørn og unge mænd under 18 år, så man dels undgår varige skader, dels sikrer, at disse borgere selv har haft indflydelse på en beslutning om omskæring?).

Titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

Forhandlingen er åbnet. Hr. Per Husted, Socialdemokratiet, værsgo.

Tak for ordet. Med L 164 fortsætter vi udmøntningen af en aftale, som Socialdemokratiet allerede er med i, så vi kan som udgangspunkt naturligvis bakke op om det.

Formålet med lovforslaget er at etablere et nyt, stærkt tilsyn, Forsyningstilsynet, som det kommer til at hedde, der skal overtage det nuværende Energitilsynets opgaver i relation til el-, gas- og varmesektoren.

Vi kan også med stor tilfredshed læse i høringssvarene, at der er bred opbakning til lovforslaget, fra de høringsberettiget, som har valgt at give deres besyv med. I høringssvarene er der dog enkelte kommentarer, som er værd at nævne. Jeg tænker på kommentarerne fra Dansk Industri, Dansk Energi, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Ørsted A/S, der påpeger, at formålsparagraffen for det nye Forsyningstilsynet, er mere forbrugerrettet end den, der er for Energitilsynet, i dag. Vi har læst det med interesse, og for os er det meget vigtigt, at lave priser ikke er det eneste hensyn, hvilket det godt kunne tænkes at man tænker der, men at også hensynet til forsyningssikkerhed, miljø og sundhed er en vigtig faktor, og det går vi faktisk ud fra der også er bred enighed om. Det er derfor en overvejelse værd i den kommende udvalgsbehandling at komme et spadestik dybere, hvad angår den del af formålsparagraffen.

Med disse korte kommentarer ser vi frem til det videre forløb med L 164. Tak for ordet.

Tak for det. Og så er det hr. Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti.

Tak. Det her lovforslag er jo en del af udmøntningen af en aftale, som Dansk Folkeparti ikke er en del af, men som er indgået mellem regeringen og Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF. Indholdet kan vi såmænd godt tilslutte os, for det er ganske tilforladeligt.

Det går, kort fortalt, ud på, at det nuværende Energitilsynet skal ændre navn til Forsyningstilsynet, og det er måske ikke så mundret, men nogle gange er der nogle, der mener, at et nyt navn kan gøre tingene endnu bedre, men vi har nu især hæftet os ved, at indholdet i det, som det nye tilsyn skal foretage sig, også ændres en smule. Vi mener, at det bestemt er et skridt i den rigtige retning, at man skal tage mere hensyn til forbrugerne, og at man i det hele taget skal foretage flere analyser og være med til at udvikle energi- og forsyningsområdet i en bedre dialog med ministeriet, så man på den måde kan være med til at udvikle den danske forsyningssektor til gavn for alle parter.

Jeg har også gennemgået de høringssvar, der er kommet ind, og det er gennemgående også meget positive indtryk, man får, når man læser dem. Derfor må jeg, efter at jeg har læst både lovforslaget og høringssvarene, sige, at der ikke er noget negativt at sige om lovforslaget. Så selv om det er et lovforslag og en aftale, som dansk folkeparti ikke med i, anerkender vi, at det har et fornuftigt indhold, og derfor forventer vi også at stemme for forslaget, når vi kommer frem til tredjebehandlingen.

Tak til ordføreren. Hr. Thomas Danielsen, Venstre.

Tak for det, formand. Jeg skal ikke gentage, hvad lovforslaget handler om, ud over at sige, at det jo er rammerne for et nyt forsyningstilsyn, der erstatter Energitilsynet. Forslaget er jo så en udmøntning af den ellers meget brede aftale, vi havde lavet den 4. oktober 2017 om et stærkt forsyningstilsyn, støttet af Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF og så naturligvis regeringen. Det glæder mig, at Dansk Folkeparti også støtter op omkring selve lovforslaget her. Vi støtter naturligvis forslaget.

Tak til ordføreren. Hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten.

Det her med at lave en lov om Forsyningstilsynet er jo så en del af en aftale, hvor Enhedslisten ligesom Dansk Folkeparti ikke er med. Hvis man skal se på de positive effekter ved lovforslaget, så giver man tilsynet en separat lov, og man tydeliggør, at det ikke kun handler om elforsyning. Tidligere lå det under elforsyningsloven, hvilket er lidt uhensigtsmæssigt. Det er jo så også et spørgsmål om, hvad det er for nogle sagsbehandlingstider, som vi kan se frem til fremover.

Den grønne omstilling nævnes som en af de ting, som tilsynet skal arbejde for, dog kun som et ligestillet punkt og en omkostningseffektiv en af slagsen, samt øget rådgivning af ministeren, hvilket er positivt, så længe det ikke underminerer uafhængigheden.

På den negative side kan man sige, at Energitilsynet tidligere havde en uafhængig bestyrelse, hvor Forsyningstilsynet kun vil have en uafhængig direktør. Formuleringen omkring grøn omstilling, hvor der står omkostningseffektiv grøn omstilling, kan lige så vel være en hindring som et incitament for udbygning, særlig når det står på samme niveau som andre punkter. Omkring høringssvarene synes jeg, at det er interessant, at der bl.a. er et høringssvar fra Dansk Energi, som ønsker en mere visionær formålsbestemmelse. Det kunne være fokus på dialog med forbrugere og branche, udvikling, innovation samt understøttelse af markedet og nødvendige investeringer drevet af den grønne omstilling til langsigtet gavn for forbrugere og samfundet. Jeg synes egentlig, at man godt i udvalgsbehandlingen kunne drøfte, om man kunne finde en bedre formålsbestemmelse for det videre arbejde. Jeg synes også, at det kunne være væsentligt at drøfte, i hvilket omfang forbrugere vil blive hørt fremadrettet i forhold til det, som vi har nu, hvor der sådan set er en bestyrelse med en række repræsentanter.

Så det er de to ting, som vi ønsker at få drøftet i udvalgsbehandlingen, inden vi tager endelig stilling til lovforslaget.

Tak for det. Den næste er hr. Carsten Bach, Liberal Alliance.

Tak for det. Gode ordførere har før mig jo gjort rigtig fint rede for lovforslagets indhold, og Liberal Alliance kan selvfølgelig også støtte lovforslaget, men jeg vil godt tillade mig lige at komme med nogle lidt mere generelle bemærkninger om emnet.

Forsyningssektoren i Danmark består jo i høj grad af små naturlige monopoler, hvor forbrugerne reelt set ikke har et valg, når det kommer til at beslutte, hvor de vil have deres varme, deres el eller deres gas fra. Det betyder, at forsyningsselskaberne så reelt ikke har noget incitament til at effektivisere og innovere, og at forbrugerne kan have meget svært ved at gennemskue prisniveauer, og om kvaliteten af deres leverance er god nok.

Derfor er det jo lige præcis også, at det er meget vigtigt, at vi fra politisk side regulerer disse naturlige monopoler, så vi sikrer, at det bevislige effektiviseringspotentiale, som er i sektoren, forløses til gavn for forbrugerne i form af lavere priser. Hvor stort det her effektiviseringspotentiale er, kan vi jo så diskutere, og vi kan også diskutere, hvordan man bedst muligt regulerer sektoren, men vi kan ikke diskutere, at vi er nødt til at holde et vågent øje med, om den regulering, vi nu engang laver, også virker. Ellers kan vi ikke efterfølgende reagere politisk, hvis nu reguleringen viser sig ikke at fungere, eller det viser sig, at den regulering, vi har påført branchen, bare bliver til et bureaukratisk monster, som kun bidrager til beskæftigelse af akademiske medarbejdere.

Så vil jeg sige, at jeg som forsyningsordfører savner sådan helt generelt flere uvildige input til, hvordan vi fra politisk side rent faktisk så regulerer forsyningssektoren mest optimalt. Det kunne måske være hensigtsmæssigt med en forskningsinstitution, en tænketank eller noget tilsvarende, der helt uvildigt kunne komme med bud på det her 100 mio.-kronerspørgsmål, vil jeg kalde det, om, hvordan naturlige monopoler reguleres bedst muligt.

Men alt i alt er det rigtig godt, at vi nu får styrket tilsynet med forsyningssektoren, så vi jo netop bedre politisk kan reagere på de uhensigtsmæssigheder, som helt naturligt vil opstå, når enkelte virksomheder har eller får monopol på at levere et bestemt produkt. Så som sagt også helt fra starten, støtter Liberal Alliance selvfølgelig lovforslaget.

Der er en bemærkning fra hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Værsgo.

Nu sagde ordføreren, at forbrugerne ikke har et valg, når det drejer sig om el, varme og gas. Det er jo korrekt på fjernvarmesiden, at hvis man er koblet op på en bestemt fjernvarmeforsyning, er man tilsluttet det, men vi har haft en liberalisering af el- og gasområdet, så der kan forbrugeren jo vælge at få leveret sin el og gas fra et andet selskab og kan frit vælge, om man vil handle ind i et andet elhandelsselskab eller gasselskab. Der er det jo sådan set bare nettariffen, som så er defineret ud fra et geografisk område. Så det, som ordføreren har stået og sagt på talerstolen, er jo ikke korrekt.

Jeg mener nu, at vi i den her sammenhæng kan deales om det korrekte i det. Jeg er fuldstændig enig med spørgeren, men der er jo, kan man sige – og som spørgeren også selv konstaterer i sine bemærkninger – tale om naturlige monopoler, om ikke andet så i hvert fald på dele af det, og på de øvrige dele er det jo i forhold til distributionen og på tariffen.

Er der flere korte bemærkninger?

Nej. Tak til ordføreren, og så er det hr. Christian Poll, værsgo.

Tak for det. Hovedformålet med det her lovforslag er jo at etablere et nyt forsyningstilsyn, og det kan sådan set være en god idé. Når vi i Alternativet stiller os skeptiske over for det her forslag, er det, fordi vi kan se af flere af høringssvarene, at det her forslag vil skabe mindre uafhængighed og mindre ekspertorientering, altså mindre kompetence i det her tilsyn. Det synes vi sådan set er den forkerte vej at gå, for vi er jo ved at bygge et meget komplekst energisystem for øjeblikket med flere og flere aktører og flere og flere typer kilder, der spiller ind i det her system, og derfor er det ærgerligt, synes vi, at gå den vej og skabe mindre uafhængighed og mindre kompetence. Det støttes af branchen, af flere af brancheforeningerne og også af det energitilsyn, der i dag. Så vi stiller os indtil videre skeptiske over for det her forslag, men vil selvfølgelig gerne drøfte i udvalgsarbejdet, hvordan vi kan forbedre det.

Tak til ordføreren. Så er det fru Ida Auken, Radikale Venstre.

I dag skal vi behandle et lovforslag om at oprette et forsyningstilsyn, og som flere ordførere har gennemgået, så udvider man det, så det ikke kun gælder el, men alle områder. Da vi sad og lavede aftalen, var der en diskussion om, hvor meget grøn omstilling skulle fylde, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var en af de ting, der var vigtige for bl.a. Radikale Venstre, men også for flere af de andre partier, der var med, at det stod meget klart i aftalen, at grøn omstilling er en opgave. Og at gøre det omkostningseffektivt er jo rimelig fornuftigt. Man behøver ikke at vælge den dyreste model, men man skal selvfølgelig have et helhedsblik, der handler om, at vi er ved at omstille et helt energisystem, og at der kan være flere hensyn at tage, både at man skal sikre forsyningssikkerheden, at man skal sikre grøn energi, og at man skal sikre, at systemerne spiller sammen. Det er jo også derfor, man ikke altid skal vælge den billigste model, selv om man er omkostningsbevidst. Så jeg synes egentlig, det er en rigtig fin balance. Der skal være styr på pengene, men der skal også være et meget klart fokus på grøn omstilling, og de to ting er ikke nødvendigvis noget, der udelukker hinanden. Og det er jo så en god radikal position.

Derudover har det været vigtigt for os i Radikale Venstre, at man fik de rigtige fagligheder ind i Forsyningstilsynet, altså at der var den rigtige faglighed, og at det ikke blev sådan et skrivebordsarbejde, men at det faktisk var folk, der virkelig havde forstand på sektoren, der var med, og at man også holdt en tæt kontakt til sektoren. Det er alt sammen blevet en del af aftalen og lovforslaget, så vi kan støtte det. Tak.

Tak til ordføreren. Vi går videre, og da det ikke ser ud til, at Socialistisk Folkeparti er her, er det Det Konservative Folkeparti, hr. Orla Østerby. Værsgo.

Tak for det. Lovforslag 164 drejer sig, som tidligere ordførere har nævnt, om etablering af Forsyningstilsynet. Med L 164 ændres organiseringen af tilsynet, så Forsyningstilsynet vil blive ledet af en uafhængig direktør. Og lovforslaget udmønter en del af den politiske aftale mellem regeringen, Radikale, Socialdemokratiet og SF om et stærkt forsyningstilsyn.

Jeg synes, at det vigtigste i det her er, at Forsyningstilsynet skal varetage forbrugernes interesser på el-, gas- og varmeområdet ved at arbejde for en høj effektivitet, lave priser, en sikker og stabil forsyning og en omkostningseffektiv grøn omstilling og teknologiudvikling. Det er jo sådan, at tilsynet indgår i en tættere dialog med branchen, forbrugerorganisationer og øvrige interessenter om deres arbejde, og så kan der jo nedsættes et kontaktudvalg, som Forsyningstilsynet kan diskutere relevante problemstillinger med. Branchen og forbrugerne skal høres, når vi sår frøene til fremtidens forsyningssektor.

Forsyningstilsynet indgår i en tæt dialog med ministeriet om udvikling af sektoren, og tilsynet forpligtes inden for rammerne af deres uafhængighed til at bidrage til regeludvikling på området. Det er også meget vigtigt. Og så skal tilsynets viden inddrages, når der lægges spor for forsyningssektoren fremadrettet.

Endelig er det vigtigt, at vi øger gennemsigtigheden i sektoren og dermed skaber bedst mulige betingelser for at investere i sektoren, så selskaberne kan udvikle sig.

Det Konservative Folkeparti siger ja til lovforslag 164.

Tak for det. Og så er det energi-, forsynings- og klimaministeren. Værsgo.

Tak for det, formand. Og tak til ordførerne for den positive opbakning til lovforslaget.

Forsyningssektoren har stor betydning for almindelige danskeres økonomi. En gennemsnitlig husstand bruger hvert år 37.000 kr. på forsyningsydelser. Samtidig er forsyningssektoren en af hjørnestenene i den grønne omstilling og udviklingen mod en mere cirkulær økonomi. Som politikere har vi derfor et ansvar for at sikre, at forbrugerne ikke betaler unødig meget for deres forsyning, og vi har et ansvar for at sikre, at man i forsyningssektoren indretter sin drift og forretning, så man forfølger effektive, grønne og innovative løsninger.

En forudsætning for, at vi kan have en effektiv forsyningssektor, der leverer ydelser af høj kvalitet til forbrugerne, er et stærkt og effektivt tilsyn. Derfor indgik regeringen sammen med Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF i efteråret 2017 en aftale om, at tilsynet med el-, gas- og varmesektoren skal styrkes. Med lovforslaget etablerer vi et nyt stærkt forsyningstilsyn, der skal overtage det nuværende energitilsyns ansvar for el-, gas- og varmesektoren. Forsyningstilsynet får en væsentlig rolle som forbrugernes vagthund og skal arbejde for høj effektivitet, lave priser, en sikker og stabil forsyning og en effektiv grøn omstilling og teknologiudvikling.

Med lovforslaget ændrer vi organiseringen af tilsynet for at styrke tilsynets beslutningsdygtighed og ruste tilsynet til de øgede opgaver, de gradvis har fået, bl.a. med at sikre et effektivt indre marked for el og gas i EU. Samtidig etablerer vi rammerne for, at Forsyningstilsynet indgår i en tæt dialog med branchen og forbrugerorganisationerne om deres arbejde og udviklingen af sektoren. Det gør vi, bl.a. ved at der nedsættes et kontaktudvalg, som Forsyningstilsynet kan diskutere relevante problemstillinger med. Branchen og forbrugerne skal høres, når vi sår frøene til fremtidens forsyningssektor.

Som administrerende myndighed konfronteres tilsynet med reguleringen hver eneste dag og har en naturlig tæt kontakt til virksomhederne. Tilsynet har derfor en unik indsigt i, hvordan reguleringen fungerer i praksis, og kan bidrage med værdifuld viden, hvis der er regler, der ikke fungerer efter hensigten. Derfor fastsætter vi desuden klare rammer for, at Forsyningstilsynet løbende analyserer sektoren og inddrages i det regeludviklende arbejde. Det skal sikre, at tilsynets viden inddrages, når vi lægger sporene for forsyningssektoren fremadrettet. Og det skal samtidig øge gennemsigtigheden i sektoren og dermed skabe de bedst mulige betingelser for at investere i sektoren, så selskaberne hele tiden kan forny og udvikle sig.

For udviklingen i forsyningssektoren går stærkt. Løsninger, som er konkurrencedygtige og hensigtsmæssige i dag, kan være udkonkurreret af nye løsninger og nye forretningsmodeller i morgen. Den teknologiske udvikling, digitaliseringen og automatiseringen skaber nye muligheder på tværs af alle sektorer, også forsyningssektoren. Det stiller nye krav til den måde, vi tænker regulering på. Regeringen og partierne bag aftalen er derfor enige om, at der på sigt skal arbejdes for øget rammelovgivning af forsyningssektoren, og at tilsynet skal have et større ansvar for at implementere de tekniske regler på området inden for en lovfastsat politisk ramme. Det skal sikre smidighed i reguleringen, så reglerne hurtigt kan tilpasses nye rammebetingelser.

Derfor er lovforslaget her også kun første skridt på en længere rejse. Vi vil også fremadrettet set på, hvordan tilsynet kan styrkes, hvordan reguleringen kan gøres mere smidig, og hvordan vi på bedst mulig vis kan ruste os til en fremtid, der rummer mange muligheder på forsyningsområdet, både for forbrugere og selskaber. Jeg anser den her øvelse for at være en del af hjørnestenen i forhold til at forny og fremtidssikre forsyningssektoren til gavn for forbrugerne.

Derfor vil jeg også afslutningsvis takke for den interesse, der er blevet udtrykt for lovforslaget. Jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne i udvalget, og med de bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling af lovforslaget.

Tak til ministeren. Og der er ikke flere, der har bedt om ordet, så forhandlingen er sluttet.

Jeg foreslår derfor, at lovforslaget henvises til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Forhandlingen er åbnet. Hr. Per Husted, Socialdemokratiet, værsgo.

Tak til formanden. L 165 er et teknisk meget tungt lovforslag, hvor der er mange forskellige emneområder, som blandes sammen. Vi taler i lovforslaget både om elforsyningssikkerhed, udvikling i alle elforsyningssikkerheden, gennemførelse af en EU-regulering om systemdrift og systemplanlægning af elnettet, og så har vi også lige taget lidt med om øget kontrol af energispareordningen samt rollefordeling i forhold til håndtering af elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet. Det gør, at vi skal holde tungen meget lige i munden, når vi behandler det, ligesom det er meget vigtigt, at vi dykker ned i høringssvarene, som jo er ganske omfattende, og som vidner om, at det er et lovforslag, som er vigtigt for branchen, og at det er vigtige tekniske ændringer for aktørerne i elmarkedet.

Vi har i høringssvarene især bidt mærke i, at det fra flere sider pointeres, at der bør være åbenhed og transparens i den politiske proces i forbindelse med at fastsætte niveauet for forsyningssikkerheden. Jeg synes ikke, ministeren helt svarer på det i høringsnotatet, så det skal vi have fokus på i det videre arbejde. Hvordan påtænker ministeren at niveauet for vores forsyningssikkerhed skal fastsættes? Det er et af spørgsmålene, og det vil vi fra Socialdemokratiets side søge at få uddybet i den videre udvalgsbehandling. Men samlet set er vi fra Socialdemokratiets side meget positive over for lovforslaget, og vi ser frem til det videre udvalgsarbejde i forbindelse med L 165. Tak for ordet.

Tak til ordføreren. Hr. Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti.

Som den foregående ordfører var inde på, består lovforslaget her af en del tekniske ting, men også, kan man sige, en pose blandede bolsjer af vidt forskellige ting inden for energiområdet. Så langt er vi i hvert fald enige.

Det, som vi i Dansk Folkeparti synes er noget af det vigtigste i lovforslaget, er, at der nu laves om på reglerne for elforsyningssikkerheden. Her tænker jeg især på, at hvor det nu er Energinet som statslig virksomhed, der fastsætter elforsyningssikkerhedsniveauet, lægges der i lovforslaget her op til, at ansvaret fremover placeres direkte hos ministeren. Det bliver dermed et direkte politisk spørgsmål og dermed også et spørgsmål, som vel kan diskuteres her i Folketinget.

Alt andet lige synes vi, det er godt at det her bliver et politisk spørgsmål, for elforsyningssikkerheden betyder jo sådan oversat til almindeligt dansk, hvor tit vi skal leve med at der bliver strømafbrydelser. For det er jo sådan, at når vi udskifter vores produktionsapparat af elektricitet fra at have været baseret på fossile brændsler, hvor man altså direkte har kunnet styre, hvornår der skulle produceres, og hvor meget, og går over til at producere vores el fra vind og fra sol, ja, så får vi en produktion, der er afhængig af, hvordan vinden blæser og hvordan solen skinner. Det kan jo godt vise sig at være et problem på det længere sigt, for medmindre man oplader strømmen på batteri, skal strømmen bruges i samme øjeblik den produceres, og det er jo ikke altid, det blæser, eller at solen skinner lige på det tidspunkt, hvor danskerne bruger mest strøm.

Så det er faktisk et aspekt, som vi fra Dansk Folkepartis side har problematiseret igennem nogle år, nemlig at man i stigende grad udfaser de gamle værker, hvor man kunne styre elproduktionen optimalt, til fordel for et elsystem, som er baseret på vejret, og som dermed også producerer mindre, når det er vindstille, og når solen ikke skinner. Det har vi problematiseret i nogle år, hvor vi netop har gjort opmærksom på, at hvis vi fortsætter i den retning, som vi har gået i, så kommer vi til et tidspunkt, hvor vi vil opleve hyppigere strømafbrydelser, og hvor vi alene må belave os på, at vores nabolande så vil sælge os noget strøm. Jeg må sige, at når jeg har fremført det synspunkt i løbet af årene, så har folk grinet lidt og ikke taget det alvorligt, og man har sagt, at vores nabolande jo har masser af kapacitet, så de vil bare sælge os noget strøm, når vi har brug for det. Men man må jo bare sige, at vores nabolande som Tyskland og Sverige også går mere og mere over til vedvarende energi, og at de dermed ikke bare lige har en overskudskapacitet, de kan sælge løs af til Danmark.

Som man kan se i Energinets prognoser, må vi se frem til flere og flere afbrydelser fremover på grund af det her problem, som jeg har nævnt, og derfor synes vi i Dansk Folkeparti i hvert fald også, det er godt, at vi fremover får et politisk ansvar for vores elforsyningssikkerhed, så man kan få en politisk diskussion af, hvad der er et acceptabelt niveau. For man må jo bare sige, at vi i Danmark har vænnet os til, at der altid er strøm i stikkontakten. Det er bare ikke nogen selvfølge fremover, og det er man heller ikke vant til i vore nabolande. Så det er i hvert fald godt, at der bliver placeret et politisk ansvar med lovforslaget her.

De andre elementer i lovforslaget har vi ikke så mange indvendinger imod. Der er sådan en ren teknikalitet i forbindelse med, hvem der skal foretage den direkte måling af strøm hos de få forbrugere, der er tilsluttet direkte til transmissionsnettet. Det drejer sig kun om 25 elforbrugere, men det er jo selvfølgelig også godt at få sat på plads, hvordan ansvaret er fordelt over for dem. Endelig er der også et element om, at energiselskaberne fremover får pligt til at samkøre oplysninger om realiserede energibesparelser, så man kan sikre, at de her energibesparelser ikke tælles dobbelt, altså at der ikke er foretaget dobbeltindberetninger, og at der dermed uddeles støtte i flere omgange uberettiget. Så det er også godt, at der tages fat på det.

Men med de bemærkninger skal jeg sige, at vi i Dansk Folkeparti er positive over for lovforslagets indhold, og at vi da også forventer at stemme ja ved tredjebehandlingen. Men vi er, som jeg har nævnt, betænkelige ved udsigterne til flere strømafbrydelser i fremtiden, men positive over for, at der placeres et politisk ansvar.

Tak. Der er et spørgsmål eller en kommentar fra hr. Per Husted, Socialdemokratiet.

Tak. Jeg var meget glad for ordførerens fokus på forsyningssikkerheden. Vi kan så være uenige om, hvordan det skal løses, men jeg stillede netop i min ordførertale et spørgsmål om, hvordan ministeren tænkte niveauet for vores forsyningssikkerhed skal fastsættes i fremtiden, og der var jeg glad for, at Dansk Folkeparti bakker op om, at det er et område, vi skal have meget stort fokus på. Jeg ser så ikke så negativt på det, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere strømafbrydelser i landet. Jeg synes netop, at vores dygtige virksomheder har været i stand til at udvikle en teknologi, der gør, at det ikke bliver nogen udfordring. Det er mere en kommentar, og jeg er glad for, at vi er enige om at have fokus på vores forsyningssikkerhed.

Tak. Ordføreren.

Tak for kommentaren til hr. Per Husted. Vi er meget enige om, at strømafbrydelser vil vi gerne undgå, og det tror jeg også hele Folketinget er enige om. Men vi skal bare være opmærksomme på, at vi er ved at have bragt os i en situation, hvor det bliver hyppigere og hyppigere, uanset om man kan lide det eller ej, på grund af den måde, vi har sammensat vores forsyning på. Så det er godt, vi får den politiske opmærksomhed på det også.

Hr. Per Husted.

Ordføreren præsenterer det, som om det er en kendsgerning, at vi får flere og flere strømafbrydelser, men jeg mener ikke, at man kan finde noget dokumentation for det i nogen sammenhænge. Og det er jo netop det, at vi skal udvikle ny teknologi, og at vi skal bruge de mange muligheder, vi har for lagring af bl.a. strøm. Så jeg synes, man skal se lidt mere positivt på det, og lad os så komme i gang med at udvikle den teknologi, der skal være til det. Tak.

Værsgo til ordføreren.

Jeg har ikke nogen grafer med op på talerstolen, jeg kan vise hr. Per Husted, men jeg mener at have set, at det er Energinet, der laver de her prognoser, som viser, at der vil være en markant forøgelse nogle år frem i tiden i forhold til det nuværende niveau. Nu er det nuværende niveau heldigvis meget lavt for strømafbrydelser i Danmark, så derfor kan en fordobling godt lyde af meget, men stadig kun være få minutter, der tales om. Men det er i hvert fald en tendens, man skal holde øje med.

Tak til ordføreren. Så går vi videre til hr. Thomas Danielsen, Venstre.

Tak for det, formand. Indledningsvis vil jeg måske lige knytte en bemærkning til den debat, der lige har været, om forsyningssikkerhed. Det er selvfølgelig afgørende vigtigt, at vi fortsat har verdens højeste forsyningssikkerhed. Jeg tror rent faktisk også, at det er noget af det, vi i høj grad kommer til at kunne leve af i Danmark, at eksportere den teknologi, der skal til, at have så høj en grad af VE, samtidig med at vi har så høj en grad af forsyningssikkerhed.

I forhold til L 165 er der jo sagt meget om det allerede. Det er en aftale, der følger op på elreguleringsudvalgets anbefalinger, energiaftalen fra 2012, energispareaftalen fra 2016 og forsyningsstrategien, hvor vi styrker elforsyningssikkerheden, som vi lige har drøftet, vi forhindrer en grad af dobbeltregulering mellem dansk og europæisk lovgivning, og vi samkører oplysninger om energibesparelser. Det glæder mig, at der er så stor opbakning til forslaget, og Venstre støtter naturligvis også op om forslaget.

Tak. Hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Værsgo.

Formålet med lovforslaget er jo at styrke rammerne for overvågning af elforsyningssikkerhed og at fastsætte niveauet for elforsyningssikkerhed og skabe klare regler for sikring af kapaciteten. Herved sikres et fortsat højt niveau af elforsyningssikkerhed og et styrket grundlag for politiske og administrative beslutninger vedrørende udviklingen af forsyningssikkerheden.

Vi synes, det er betænkeligt, at der her i lovforslaget slås fast, at man ønsker at fremme markedsbaserede metoder til sikring af elforsyningssikkerheden. Altså, det kræver en vis planlægning at have en høj forsyningssikkerhed, og vi bliver jo påvirket af, at markedet træffer andre beslutninger. Når der i Danmark er en tendens til, at man opretter store datacentre med et enormt elforbrug, så er det faktisk en udvikling, som er markant anderledes, end hvis vi bare ser en udvikling, hvor der er nogle bysamfund forskellige steder i landet, som vokser, og andre, der skrumper, og indimellem nogle virksomheder, som ændrer deres produktion eller lukker ned. Det er trods alt noget, der sker stille og roligt over tid. Så kan det være, at der indimellem er et stålvalseværk, der lukker ned, og hvor det så har stor betydning for den elinfrastruktur, vi samlet har.

Men når man ser de her datacentre, som lige pludselig popper op, så er det noget, som udfordrer vores elforsyningssikkerhed. Det sker jo, og det må vi håndtere. Men på den anden side skal vi også håndtere en forsyningssikkerhed, og det er der, vi skal sikre at vi har en elproduktion i Danmark, som kan imødekomme ønsket om elforsyning. Og det er der, jeg sådan set ser at vi i høj grad har brug for at have en stærk styring af det, så vi kan sikre, at der hele tiden er el i kablerne. Og det er jo både de private husstande og erhvervslivet, som er afhængige af det.

I lovforslaget her lægges der op til, at der kommer en årlig redegørelse, og det er rigtig fint, for der har man jo så mulighed for også at tage med, at der kunne være nogle store elforbrugere, som er på vej til at etablere sig i Danmark. Og vi kunne måske også i den redegørelse få inddraget, hvad det er, der er fornuftigt at udbygge med nye kabler. Det her er jo også et spørgsmål om at forholde sig til, at vi ser en øget vedvarende energi-produktion i den vestlige del af Danmark og et øget forbrug i den østlige del. Det kunne være godt, hvis der var lidt mere elproduktion med vedvarende energi i den østlige del for at sikre forsyningssikkerheden.

Da jeg læste det her lovforslag, kunne jeg ikke lade være med at tænke på sådan et projekt som Viking Link, som smutter igennem, kan man vel sige, og hvor det bare er ministeren, der skal give tilladelse til, at Energinet kan foretage en investering, som bliver betalt af samtlige elforbrugere. Det er jo ikke hensigtsmæssigt med den måde, det kører på i øjeblikket, hvor der slet ikke er nogen politisk kontrol med den slags store investeringer, som forbrugerne kommer til at betale for. Så jeg synes, der i høj grad er brug for styring, og det kan jeg ikke se at det her lovforslag sikrer.

Dansk Folkepartis ordfører var inde på, at der måske kommer flere strømafbrydelser i fremtiden på grund af den øgede mængde af vedvarende energi. Det kan ikke udelukkes, men det kommer jo bl.a. an på, hvordan man får det koordineret, hvordan man får planlagt energiproduktionen, så det ikke bare er markedet, der pisker derudad. For hvis vindmøller så er billigst at sætte op, bliver der sat en masse op af dem op, og så kommer vi ikke frem til det rette energimiks. Det ville være fornuftigt, at vi laver en planlægning og støttesystemer, sådan at vi kan få 15-20 pct. el fra solceller i vores energimiks. Og så ville det være nemmere med lidt biomasse hele tiden at sikre, at der er strøm i stikkontakten.

For der er jo andre aktører, der tager beslutninger hele tiden. Det er ikke Folketinget, der har besluttet, at flere kulkraftværker skal udfases. Det er Ørsted selv, der har sagt, at de udfaser noget i 2023, og så bliver der nok brændt noget biomasse af på nogle af de værker. Men vi ser jo ind i noget, hvor andre end Folketinget tager beslutninger, og hvor den her forsyningssikkerhed bliver udfordret af, at der er andre aktører, der tager beslutninger. Og der har jeg altså meget svært ved at se, at forsyningssikkerheden så bare er noget, som markedskræfterne skal finde ud af, og hvor de så skal finde ud af, om det er nogle store batterier, der skal sættes op i et hjørne, eller om vi skal have noget reservekapacitet med nogle oliebaserede værker, som kan sættes i gang.

Jeg synes, vi er udfordret af de, hvad skal man sige, store eksempler, vi ser, og de omskiftninger, vi ser, i vores elforbrug og elproduktion. Så derfor er det her lovforslag sådan set vigtigt, og vi kan ikke på nuværende tidspunkt tilslutte os det.

Tak til ordføreren. Den næste ordfører er hr. Carsten Bach, Liberal Alliance.

I Danmark har vi en meget, meget høj grad af forsyningssikkerhed, og det er også ret afgørende for forbrugerne, at de kan have tillid til, at der er strøm i stikkontakterne, når de har brug for det. Det er også et vigtigt argument, når energikrævende virksomheder vælger at placere enten hele eller dele af deres forretning i Danmark, sådan som vi i øjeblikket f.eks. ser det med de mange datacentre, som bliver placeret rundtomkring i landet. Derfor er det også vigtigt, at vi har et tilsyn med netop forsyningssikkerheden, så vi også fremadrettet kan garantere virksomheder og forbrugere, at de har den energi, der skal til.

Vi skal så dog, vil jeg sige, passe på, at vi ikke går længere, end hvad der er højst nødvendigt, når der er en teknologisk udvikling og teknologiske investeringer, der i sig selv sikrer et meget højt niveau af forsyningssikkerhed. Så må vi jo diskutere, om den måde, vi hidtil har indrettet systemet på, også er den mest optimale. Der er i hvert fald for mig at se ikke nogen grund til både at gå med livrem og seler i den her sammenhæng.

Men som sagt skal vi sikre, at vi også i fremtiden har et af verdens højeste niveauer af forsyningssikkerhed, som vi jo har i øjeblikket, og derfor støtter Liberal Alliance selvfølgelig også lovforslaget.

Tak for det. Hr. Christian Poll, Alternativet.

Tak. Som flere ordførere har sagt, har vi her at gøre med en masse ting samlet i et lovforslag, og det meste af det er jo sådan set fint, men jeg synes, at der er to vigtige ting, som jeg godt vil tage fat i.

Den ene er, at ministeren i det her lovforslag gives beføjelse til at beslutte forsyningssikkerheden, altså, at det bliver en simpel sag for ministeren selv at melde ud og beslutte, hvad den her forsyningssikkerhed skal være. Flere ordførere har sagt, at det jo er en fantastisk ting, at vi i Danmark har verdens højeste forsyningssikkerhed. Ja, men spørgsmålet er, om det egentlig er smart fremover.

Det, jeg godt kunne tænke mig, er, at vi tager en politisk debat om, hvordan forsyningssikkerheden egentlig bør være, for der er jo muligheder i at være mere fleksibel, f.eks. er der mange virksomheder, som vil kunne have glæde af at sige, at de godt vil betale en lidt lavere pris, mod at de faktisk kan være uden strøm i nogle bestemte perioder eller den slags ting. Det kan også være, at der er forbrugere eller forbrugergrupper, der kunne ønske at have den slags dynamik at arbejde med. Så jeg synes faktisk, at det ville være fint, hvis vi tog en politisk samtale om, på hvilket niveau forsyningssikkerheden skal ligge, og så ellers sætte i værk derfra.

Den anden ting er, at jeg jo blev bekymret, da jeg læste artiklen fra Danmarks Vindmølleforening i går, og derfor er jeg i gang med at stille nogle spørgsmål skriftligt til ministeren, men i den her artikel, sætter Danmarks Vindmølleforening spørgsmålstegn ved, om det her lovforslag egentlig er det, som det påstå det er, f.eks. – og jeg citerer:

»I en analyse fra sidste år fastslår Energinet, at det danske elsystem ikke længere har behov for de såkaldte tvangskørsler af kraftværker for at sikre forsyningssikkerheden.«

Derfor har jeg lige lyst til et andet citat, det kommer her, og det er også fra samme artikel:

»Forslaget er præcis det modsatte: Det er fordyrende, unødvendig og konkurrenceforvridende statsstøtte til de centrale danske kraftværker. Det er i strid med EU's konkurrenceregler og markedsødelæggende.«

Der er altså tale om her, at man i den her pakke i det her lovforslag vil skabe udbud, som er unødvendige, når man ser på de udmeldinger, der er kommet fra Energinet sidste år, tror jeg, det var, og det refereres der også til i artiklen. Derfor mener jeg, at vi har nogle ting, vi skal have fundet ud af i udvalgsarbejdet, altså, om man her er ved at pålægge nogle udgifter til systemet, som faktisk er helt unødvendige i dag.

Så vi forholder os afventende og skeptiske indtil videre og ser, hvad debatten i udvalget giver mulighed for. Tak.

Tak. Der er nogle kommentarer, først fra hr. Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti.

Jeg hæftede mig ved, at ordføreren i sin tale i hvert fald adskilte sig fra de foregående ordførere. Alle ordførere indtil da havde glædet sig over, at vi har en så høj forsyningssikkerhed i Danmark og altså så få strømafbrydelser, og så undrede det mig – det kan ordføreren så få lov til at uddybe – hvorfor ordføreren, som jeg husker det, ikke nødvendigvis syntes, det var særlig smart at have så høj en forsyningssikkerhed. Men det modsatte af høj forsyningssikkerhed er jo en lavere forsyningssikkerhed og dermed flere strømafbrydelser. Hvordan kan det være ønskværdigt?

Værsgo, ordføreren.

Jamen det kan det jo, hvis man kigger på sammenhængen med prisen. Spørgsmålet er, om vi nu ligger på så højt et niveau, at det er et unødvendigt højt niveau. Altså, så vidt jeg husker, er niveauet i vores energisystem på 99,996 pct.s oppetid. Og når der sker fejl, er der typisk tale om en ledning, der bliver klippet over, eller den slags lokale hændelser.

Det kan godt være, at vi i fremtiden i vores mere ustabile energisystem, som det trods alt er med mange forskellige flere teknologier, skal gå aktivt ind og se på, hvad det er for en kvalitet, vi gerne vil have. Mange forbrugere vil måske synes, at det ikke gør noget med tre afbrydelser om året i stedet for en hvert andet år, og man kan måske spare penge i den dynamik. Jeg synes bare, at vi skal have en åben debat om det, i stedet for at det bare besluttes.

Hr. Mikkel Dencker.

Jamen jeg synes da, at det er al ære værd, at vi tager en åben debat om det. Nu er der i hvert fald også kommet et synspunkt frem, som jeg ikke havde forventet, nemlig at det kan være ønskværdigt med flere strømafbrydelser. Jeg synes da, at det er åben og ærligt tale fra Alternativets side, at det må danskerne så vænne sig til, hvis det er Alternativet, der bestemmer. Så det er godt, at vi fik afklaret det.

Værsgo, ordføreren.

Altså, der tror jeg ordføreren misforstod det lidt. Det, jeg sagde, var, at jeg synes, det er vigtigt, at vi har en åben og politisk debat om, på hvilket niveau vi skal ligge. Og som det er lige nu, er det bare ministeren, der beslutter det, og så ved vi andre ikke, hvorfor og hvordan det besluttes, altså hvad der ligger til grund for det. Så jeg vil bare gerne have en politisk debat om, hvor vi skal ligge fremadrettet.

Så er det hr. Carsten Bach, Liberal Alliance.

Tak, og tak for ordførertalen. Jeg er virkelig glad for, at hr. Christian Poll som energiordfører for Alternativet er begyndt at kommunikere åbent og ærligt om Alternativets politik på netop energiområdet. Vi har også tidligere på ugen set et energiudspil fra Alternativet, eller hvad det nu hedder, og jeg synes, det er rigtig dejligt med åbne udmeldinger. Det var, som om Alternativet tidligere har været en lille smule tilbageholdende med at fortælle, hvad deres energipolitik som sådan har skullet indeholde. Jeg er sådan set også meget glad for, at ordføreren bringer emnet om unødvendige udbud i forhold til forsyningssikkerhed op i Danmark, og de spørgsmål, der eventuelt kunne i udvalget fra Alternativet, vil jeg følge nøje med i, så det synes jeg er rigtig fint.

Men der vil jeg så sige, at jeg er meget bekymret over hr. Christian Polls udmeldinger om, at vi skal have lavere forsyningssikkerhed i Danmark, og derfor synes jeg netop også, at det er rigtig godt, at Alternativet er begyndt at kommunikere åbent om sin energipolitik, netop fordi det er så langt væk fra, hvad jeg i øvrigt ellers hører af signaler politisk, og de, jeg tror, det er 54 forslag, som Alternativet spillede ud med tidligere, bevæger sig også meget langt væk fra, hvad jeg ellers hører af politiske udmeldinger, og specielt i forhold til regeringens og Liberal Alliances. Så tak for det.

Tak for at nævne vores energiudspil. Det er jeg jo meget stolt, og jeg er klar over, at det er et meget vidtrækkende forslag, vi har langt hen ad vejen, men det er også nødvendige forslag, hvis vi skal gå klimakrisen i møde. Med hensyn til forsyningssikkerheden vil jeg gentage, at det, det for mig handler om, er, at vi får en åben debat, en synlig debat, en demokratisk debat om, hvor vi skal lægge niveauet: Skal vi fortsat skal ligge på 99,996, eller skal vi helt ned på 99,91, eller måske helt ned på 99,2? Og så skal vi have en debat om, hvor den her lavere forsyningssikkerhed skal ligge. Er det på transmissionsniveau, er det på distributionsniveau, er det virksomhederne især, der kan arbejde med en dynamik, eller er det borgere og borgergrupper, der kunne have den interesse? På den måde kan vi jo arbejde meget bredere og mere åbent med den omstilling af hele vores energisystem fra få store kraftværker til en myriade af energiproducerende vedvarende energiteknologier.

Hr. Carsten Bach.

Tak, det er meget godt. Her er vi i den grad ude i Alternativets politiske laboratorium eller værksted med floskler om åbenhed og alt muligt andet. Jeg tror bare, vi må få et helt klart signal fra Alternativet om, om man rent faktisk mener det, ordføreren står og siger på talerstolen, nemlig at man i Alternativet går ind for en lavere forsyningssikkerhed i Danmark.

Det mener jeg ikke jeg har sagt. Det, jeg har sagt, er, at vi skal have en åben debat om, hvorvidt den skal være lavere, og i så fald hvor meget lavere den skal være, eller på hvilke sektorer det kunne give mening den skulle være lavere, mens man bibeholder den højere på andre sektorer. Det, jeg har efterspurgt, er blot, at vi tager en åben debat, i stedet for at det er ministeren selv, der tager den beslutning.

Tak. Så er det hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten.

Det virker, som om der er forskellige ordførere, der har hørt de ting, der blev sagt, på forskellig måde. Det, som jeg synes er meget væsentligt, når man kigger på vores energisystem fremadrettet, er, at vi skal blive dygtigere til at have et intelligent elsystem. Indtil nu er det erhvervslivet, der har nydt godt af, at man eventuelt kunne variere sit forbrug ud fra, hvordan priserne er. I fremtiden skal vi nå frem til, at det er samtlige forbrugere, som har en mulighed for at modellere deres forbrug, og det vil sige, at forbrugeren kan sige: Jamen jeg har ikke behov for strøm hele tiden. Så kan et energiselskab jo betale for, at en masse forbrugere siger: Vi behøver ikke have strøm hele tiden, hvis det er det. Eller man kunne lave noget, hvor man giver en aktør lov til at slukke for kummefryseren og køleskabet et bestemt antal timer om dagen. Så der er masser af muligheder for at modellere på sit forbrug og arbejde med energilagring.

Jeg hørte Alternativets ordfører på en anden måde end Liberal Alliances ordfører, selv om der blev sagt det samme fra Alternativet. Jeg synes sådan set, at det er væsentligt at arbejde med, at vi kommer frem til noget, hvor vi skal sikre en høj forsyningssikkerhed med mere vedvarende energi.

Værsgo til ordføreren.

Tak for de uddybende eksempler. Jeg synes, de var rigtig gode. Jeg manglede dem selv lige før. Men det er jo f.eks. den type dynamik, at man som forbruger vil kunne vælge og sige: Jeg vil godt have en lidt billigere elforsyning mod, at jeg f.eks. ikke har strøm om natten i en periode fra kl. 01.00 til kl. 05.00 om morgenen eller i løbet af dagen, hvis der alligvel ikke er nogen hjemme. Der kan være mange måder at se den her slags dynamik på, og det er bare det, jeg gerne vil have en åben debat om på det politiske niveau.

Tak. Hr. Søren Egge Rasmussen.

Så skal vi tilbage til bemærkningen om, om det er ministeren, der skal have beføjelser til at fastlægge forsyningssikkerheden, eller om det skal være en politisk debat. Og der er jeg, ligesom man er i Alternativet, afgjort for, at det bliver en politisk debat – en ordentlig politisk debat om, hvordan det ser ud med forsyningssikkerheden, og ud fra det kunne man så fastlægge noget. Man kunne fastlægge nogle handlinger, i stedet for at man overlader kompetencen til ministeren. Og det kunne da godt være, at der kunne blive flertal for det. Jeg erindrer, at Dansk Folkeparti jævnligt er lidt bekymret ved bare at give bemyndigelser til ministeren. Så jeg synes, der er grund til at få drøftet det her grundigt i udvalget.

Det har jeg ikke yderligere kommentarer til.

Hr. Thomas Danielsen, Venstre.

Tak for det. Ordføreren har jo svaret både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i forhold til, at man bør diskutere, om forsyningssikkerheden skal være 99,996, eller om den skal være lavere. Så forstår jeg ikke helt rigtigt, hvad det er, ordføreren mener, når man så svarer, at nej, i virkeligheden mente jeg, at vi skulle drøfte mulighederne for smart grid, altså smart grid med, at man kan slukke for fryseren osv. Det tror jeg at alle partier går ind for.

Men det pudsige er, at det er Alternativet, der gambler med den folkelige opbakning til den grønne omstilling ved at begynde at diskutere, om vi fortsat skal have ambitionen om at opretholde den samme forsyningssikkerhed. Altså, det er hele kernen i vores mesterstykke at kunne sikre en høj grad af VE, samtidig med at vi har en høj grad af forsyningssikkerhed, og det er derfor, jeg bliver nødt til at få præciseret fra ordføreren nu: Er det seriøst, at det er Alternativet, som ønsker at diskutere, om vi af økonomiske årsager skal acceptere flere nedbrud på nettet? Altså, ordføreren lægger selv op til en diskussion af, om man skal acceptere nedbrud mange flere gange, end vi har i dag.

Det er jo netop den diskussion, som er så vigtig at tage. Det, jeg foreslår, er, at vi tager den i det åbne, i stedet for at det bare bliver den til enhver tid siddende minister, som kan vælge at sige: Nå, nu vil jeg lige skrue forsyningssikkerheden ned til 99,1, fordi det passer mig. Der vil jeg godt have at det er en politisk beslutning med en forudgående politisk debat om, hvilket niveau vi gerne vil ligge på, og hvilke sektorer der kan have glæde af at ligge på hvilket niveau. Så det er sådan set bare et spørgsmål om at få debatten med åbne øjne.

Hr. Thomas Danielsen.

Jamen det er jo helt fantastisk mærkeligt at høre Alternativets ordfører komme med de forslag, altså at nu skal vi diskutere, hvor meget vi kan sænke forsyningssikkerheden. Jeg synes virkelig, at ordføreren gambler med den folkelige opbakning til den grønne omstilling. For jeg tror, den vil falde drastisk, hvis nu man skal acceptere, at strømmen i stikkontakten svækkes væsentligt oftere. Og det, der undrer mig mest, er, at det eneste parti i hele Folketinget, som vil diskutere, hvor langt ned i forsyningssikkerhed vi skal gå, er Alternativet. Der er ingen andre partier, der giver udtryk for, at man ønsker en dårligere forsyningssikkerhed. Tværtimod siger alle andre partier end Alternativet, at vi skal opretholde den samme høje grad af forsyningssikkerhed.

Det kan godt være, at vi skal blive på samme niveau. Det kan også være, at vi skal ligge lavere for visse sektorer. Det vigtige for mig er, at vi tager en åben debat om det i stedet for blot at overlade det til ministeren.

Tak. Så er det hr. Per Husted, Socialdemokratiet.

Det er altid dejligt at få en god diskussion, og det må vi da i hvert fald sige at der er lagt op til her. Jeg vil sige, at jeg synes, der er nogle ting, der bliver blandet sammen. Set fra vores side må man aldrig gå på kompromis med forsyningssikkerhed. At vi så kan lave nogle smarte løsninger, er selvfølgelig godt nok. Men kan ordføreren ikke give mig ret i, at der bliver blandet nogle ting sammen her om forsyningssikkerhed og så, hvordan vi gør tingene smart, altså smart grid?

Værsgo til ordføreren.

Jo, det kan man sige. Den her diskussion er blevet lidt sammenblandet. For det er jo rigtigt, at der teknologisk og systemmæssigt findes en række muligheder, som er ved at blive udviklet og afprøvet i de her år, som netop kan give det her intelligente net, som hr. Thomas Danielsen også nævner, og som vi er ved at bygge. Og den dynamik er den, som jeg godt vil løfte op på et højere niveau, så vi forholder os til den politisk her, sådan at det ikke bare bliver ministeren, der, uden at vi andre opdager det, beslutter, at nå, men nu lemper man lige forsyningssikkerheden, fordi det passer med noget andet. Så det, jeg efterlyser, er blot, at vi med åbne øjne tager en politisk debat om, hvor forsyningssikkerheden skal ligge. Det kan også være noget, man skal gøre med faste mellemrum, fordi teknologien udvikler sig så hurtigt.

Hr. Per Husted.

Det kan jeg godt følge. Men er hr. Christian Poll ikke enig i, at et mål for forsyningssikkerheden jo vel altid må være 100 pct.?

Nej, jeg tror ikke, man nogen sinde kan tale om en forsyningssikkerhed på 100 pct. Man kan selvfølgelig arbejde hen imod at komme deropad, og i Danmark ligger vi ekstremt højt. Diskussionen er bare relevant, når nu vi bygger hele energisystemet om, om vi skal gå lidt længere ned, altså ikke ned på 60 pct. eller den slags, men på 99,99, noget lidt mindre end det, vi ligger på i dag. Den er den interessante diskussion, jeg bare gerne vil tage med åbne øjne.

Tak til ordføreren. Så er der ikke flere kommentarer. Så er det fru Ida Auken, Radikale Venstre.

Danmark har ledet verden med en grøn omstilling; vi har vist, at det er muligt at putte meget store mængder vedvarende energi ind i vores systemer; vi har vist, at det er muligt at opretholde en moderne livsstil, hvor man faktisk kan stole på, at der også at strøm i stikkontakten, selv om der ikke er vind derude, hvor vindmøllerne står. Og det er ikke mindst den sammenhæng, altså at vi både har kunnet tage et klimaansvar og fået en grøn omstilling af vores energiforsyning, at vi efterhånden har vist, at nu er det den billigste energiform – det er vindenergi – og så samtidig har kunnet opretholde en høj forsyningssikkerhed.

Så jeg må faktisk tilstå, at jeg også er en lille smule forvirret over Alternativets position – altså at vi skulle ønske os en lavere forsyningssikkerhed. For mig at se kan det aldrig være diskussionen, og jeg tror faktisk, det er rigtigt, som Venstres ordfører siger, at vi kan risikere at sætte hele den folkelige opbakning over styr, hvis vi begynder at sige, at vi så også skal finde os i, at der kommer mange flere nedbrud. Så tror jeg simpelt hen, vi taber befolkningen. Og der mener jeg at idealismen går langt, langt forbi det, der er det vigtigste, nemlig at vi får tingene til at ske i virkelighedens verden – at vi ikke bare sidder og taler, men får tingene til at ske.

For mig at se er der to diskussioner. Der er den, som hr. Søren Egge Rasmussen løftede, som er meget vigtig, og som handler om, hvordan vi kan få et forbrug og en produktion, der matcher hinanden bedre. Hvordan kan vi sørge for, når det blæser og vindmøllerne kører, at det så også er der, man måske har et større aftræk på elektriciteten? Det er f.eks. ved at få det ned i varmepumper, få det ind i vores varmesystemer; det er ved at få det over i elbilerne; det er ved at kunne lagre det; det er ved at give forbrugerne nogle incitamenter til at bruge strømmen på de rigtige tidspunkter. Det er én diskussion, og der er vi faktisk alle sammen enige om, at vi vil prøve at gå videre i den retning. Man kunne måske ønske sig et testområde i Danmark, hvor man faktisk virkelig rykkede på det her.

Så er der et andet område, som handler om, om der skal være strøm i stikkontakten. Og ja, det skal der. Spørgsmålet er så: Hvor skal den backupstrøm komme fra, når den vedvarende energi ikke leverer? Vil vi alene løbe an på udenlandske forbindelser? Vil vi løbe an på, at det kan vi få andre steder fra i Europa – at vi kan få vandkraft fra Norge, eller at vi kan få strøm andre steder fra? Eller vil vi herhjemme have vores egen backup? Den politiske diskussion vil Radikale Venstre godt være med til at tage. Men det handler ikke om, om der skal være strøm i stikkontakten eller ej, det handler om, hvor vores backup er. Og det er klart, at hvis vi vælger en dansk model, hvor der f.eks. står nogle decentrale kraftværker, som kan sættes i kraft, så kan det blive en lille smule dyrere.

Men det kan være, at når vi står med et Rusland lige nu, som opfører sig, som de gør, og hvor vi siger, at vi ikke vil have en Nord Stream-ledning ind i Europa, eller hvor vi siger, at vi ikke vil have russisk gas, som er det, der gør os afhængige, altså hvis det er det, der er alternativet, vil jeg da hellere betale en lille smule mere for, at vi har nogle decentrale kraftværker. Den diskussion er politisk, og den er vigtig at have. Når ministeren kommer til at fastsætte et mål, er det jo på baggrund af en energiaftale, hvor vi har taget den her diskussion. Så der får vi jo bl.a. diskussionen om, hvad for et af de to systemer, vi skal løbe an på. Det synes vi i Radikale Venstre er vigtigt.

Vi har nogle spørgsmål til det her lovforslag. Vi synes, der er rigtig mange gode ting i det, men det at bruge markedsbaserede løsninger kræver, at der ikke er en monopolsituation. Det vil sige, at vi altså har en række spørgsmål til, om vi kan risikere, at der er et sted, hvor man vil bruge en markedsbaseret løsning, og der så måske egentlig kun er en eller to udbydere, der kan skrue prisen meget højt op for forbrugeren. Der vil vi gerne have at Energinet kan spille en rolle og styre det både på klimaprofil, på monopolstilling op på, hvad det ender med at koste ude hos den enkelte forbruger. Så vi har nogle spørgsmål til det her lovforslag, som i øvrigt er meget teknisk. Og der er klogere mennesker end mig, der har hjulpet mig med at formulere nogle af de her spørgsmål – det vil jeg gerne medgive. Men før vi melder endeligt tilbage i forhold til det her, vil vi godt lige bore lidt længere ned i det her i udvalgsbehandlingen.

Jeg skal hilse fra SF og sige, at de står samme sted som Radikale Venstre i den her sag.

Tak for det. Der er en kort bemærkning fra hr. Christian Poll, Alternativet. Værsgo.

Tak. Nu kører debatten jo lidt videre, og derfor vil jeg sige, at ja, jeg er fuldstændig enig i, at det, der er interessant, jo f.eks. er at diskutere balancen mellem at lagre energi i Danmark og at udveksle med udlandsforbindelser. Det er de teknologiske løsninger, som jeg også nævnte fra talerstolen før.

Jeg vil gerne spørge ordføreren om noget: Ville ordføreren være tryg ved, at det bare er ministeren, som selv kan skrue ned for forsyningssikkerheden? Det er jo det, der står i lovforslaget i dag, nemlig at ministeren bare selv kan vælge at sige, at nu skal det f.eks. være 99,92, for vi kan spare nogle penge eller et eller andet. Er det derfor ikke relevant at tage den her debat, og at det bør være os herinde, der ser hinanden i øjnene og siger: Ja, det kan godt være, vi skal skrue ned, men det kan også være, vi skal beholde niveauet, men vi skal vide, hvorfor vi gør det?

Vi vil meget gerne i udvalgsbehandlingen være med til at diskutere den her beføjelse til ministeren, hvor vidtgående den skal være, og hvor de politiske beslutninger i virkeligheden ligger, for det kan også vise sig at være en mere teknisk beføjelse, vi giver her, og at den politiske ligger i en lang række af de beslutninger, vi tager i f.eks. en energiaftale. Så det vil vi gerne være med til at bore ud i udvalgsbehandlingen, altså hvor meget af det her i virkeligheden er noget, der nærmer sig en teknisk beføjelser, og hvor meget af det, der er meget stor politik.

Hr. Christian Poll.

Det synes jeg var et super godt svar, for så kan vi gå videre med det i praksis. Tak for det.

Tak. Ordføreren.

De Radikale er altid meget optaget af praksis og virkeligheden, for man skal have store ambitioner, man skal ville noget, men det skal også kunne blive til virkelighed. Så tak for anerkendelsen af det.

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

 
 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

16-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

16-03-2018 kl. 08:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om F35 kampfly (piloters arbejdsvilkår og støj)

Afspiller

15-03-2018 kl. 12:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om tyrkisk overvågning af borgere i Danmark og åbent samråd hvad regeringen vil gøre politisk, militært og humanitært i Syrien

Afspiller

15-03-2018 kl. 11:30

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

14-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

14-03-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om virksomhedspraktik

Afspiller

14-03-2018 kl. 09:30

Høring i Undervisningsudvalget om understøttende undervisning

Afspiller

13-03-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om mangel på folkeskole lærere

Afspiller

13-03-2018 kl. 14:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om indførelse af salg af tobaksvarer under disken

Afspiller

13-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

12-03-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om undervisning af børn indkvarteret på asylcentre og udrejsecentre i Danmark

Afspiller

02-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

02-03-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2018 kl. 09:30

Møde i Europarådet om Private and family life for LGBTI people

Afspiller

02-03-2018 kl. 09:30

Conference on Private and family life for LGBTI people

Afspiller

01-03-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om, hvad regeringen agter at gøre i forhold til Tyrkiets militære angreb på Afrin og åbent samråd om Danmarks relationer til Indien

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:45

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om Banedanmarks udbetaling af bonus til ledende medarbejdere

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:00

Høring i Retsudvalget vedr. L68/L69 (Om databeskyttelsesloven/Om konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen)

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om ny model for optagelse af realkreditlån

Afspiller

01-03-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om status for Danmarks indsats mod sundhedsskadelig luftforurening

Afspiller

01-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 66 i salen

Afspiller

28-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om voldsramte kvinder der afvises på landets krisecentre pga. pladsmangel

Afspiller

28-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 65 i salen

Afspiller

28-02-2018 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om finansiering af fremtidens danske digitale indhold

Afspiller

28-02-2018 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om overfald på buschauffører

Afspiller

27-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget

Afspiller

27-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 64 i salen

Afspiller

27-02-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om sort arbejde

Afspiller

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0