Skatteudvalget (SAU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 738 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Status Dato
SAU Alm.del Spørgsmål 738 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. september 2013 samt notat fra Missionen blandt Hjemløse om SKATs ulovlige indeholdelse af kontanthjælp, jf. alm. del - bilag 318. Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 737 Hvordan vil ministeren forklare, at der sker en gennemsnitlig stigning på 76 procent fra 2009 til 2011 i vurderingen af grundene i Frederiksberg kommune? Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 736 Hvordan har SKAT opgjort grundværdierne i Frederiksberg kommune til brug for beregningen af grundskyld, når der meget sjældent handles ubebyggede grunde i kommunen? Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 735 Vil ministeren oversende den rapport fra konsulentfirmaet McKinsey & Company, der angiveligt ligger til grund for de planlagte organisatoriske ændringer i SKAT Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 734 Vil ministeren redegøre for hvornår, der træffes beslutning om hvilke skattecentre, der skal lukke som følge af indførelsen af visiteret tidsbestilling? Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 733 Kan ministeren bekræfte, at skattecentret i Grenaa er blandt de skattecentre, som SKAT overvejer at lukke? Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 732 Kan ministeren bekræfte, at SKAT planlægger at lukke 15 skattecentre, der ikke er udpeget til visiteret tidsbestilling? Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 731 Vil ministeren oplyse hvilke skattecentre, der planlægges lukket som følge af indførelsen af visiteret tidsbestilling? Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 730 Kan ministeren bekræfte, at SKAT i sin produktionsplan forudsætter, at de skattecentre, der ikke er udpeget til visiteret tidsbestilling, skal lukkes? Endeligt besvaret 26-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 729 I forlængelse af ministerens svar på S 1082 vedrørende EU-kommissionens godkendelse af højere bundfradrag for NOx-afgift bedes ministeren redegøre for, hvor mange gange ministeren eller ministeriets embedsværk har rettet henvendelse til EU-kommissionen med henblik på at få oplysninger om sagsforløbet eller for at rykke kommissionen for en godkendelse samt oplyse om, hvor mange af disse henvendelser der er sket i form af telefonopringninger, e-mails, henvendelse per brev og personlige møder? Endeligt besvaret 25-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 728 I forlængelse af ministerens svar på S 1082 bedes ministeren redegøre for, hvor langt EU-kommissionen er i proceduren for godkendelse af højere bundfradrag for NOx-afgift, samt oplyse, hvornår ministeren forventer, at den endelige godkendelse foreligger. Endeligt besvaret 25-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 727 Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 664 oplyse, hvor mange i Danmark bosiddende personer, der skønnes ulovligt at køre i udenlandsk indregistrerede biler til trods for, at de har faktisk adresse i Danmark. Dette gælder både personer med dansk folkeregisteradresse og personer, der har udenlandsk adresse men de facto bor i Danmark – f.eks. udenlandsk arbejdskraft, som har boet og arbejdet i Danmark i 1 år, eller danskere med formel adresse i Sverige, selv om de bor i Danmark. Endeligt besvaret 25-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 726 I forlængelse af ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 666 bedes ministeren oplyse antallet af klager ved Motorankenævnet for samme periode (2009-2012). Endeligt besvaret 25-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 725 Ministeren har i svar på SAU - spørgsmål 645 svaret ud fra den forudsætning, at der allerede var opført dobbelthus på en grund, og hvorledes dette skulle behandles skattemæssigt. Der ønskes alene svar på, hvad de skattemæssige konsekvenser er for ejer, som sælger et hus opført på en grund mellem 800-1399 kvadratmeter og mere end 1400 kvadratmeter, hvor der jf. kommuneplanen er givet en generel tilladelse til, at der må opføres et dobbelthus på grunden. Og det uanset om en ny ejer/nye ejere vælger at opføre et dobbelthus på grunden, og uanset om dette sker ved opførelse på samme matrikel, eller der sker udstykning af matriklen ved opførelse af dobbelthus af en fremtidig ejer eller ej. Endeligt besvaret 25-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 724 Har ministeren overvejet og indregnet miljøeffekterne ved en øget anvendelse af affaldstræ (imprægneret træ, malet træ o.a.) i danske brændeovne, hvis der lægges forsyningssikkerhedsafgift på rent træ til brænde? Endeligt besvaret 24-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 723 Ministeren bedes redegøre for sin holdning til det faktum, at man i en række af vore nabolande går den stik modsatte vej end Danmark og favoriserer brug af træressourcer i energiforsyningen. Endeligt besvaret 24-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 722 Ministeren bedes redegøre for, hvilken virkning den påtænkte afgift på brænde har for Danmarks CO2-balance, når skovenes (især løvskovenes) uforarbejdede tyndingstræ hverken bliver solgt som brænde eller som flis til centrale varmeværker, men bare vil rådne op på skovbunden. Endeligt besvaret 24-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 721 Ministeren bedes redegøre for regeringens overvejelser ved på den ene side (Miljøministeriet) at tilstræbe øget økonomisk bæredygtighed i Danmarks skove og overgang fra nåletræ til løvtræ - og på den anden side (Skatteministeriet) planlægger en afgift, der vil forringe skovenes muligheder for at dyrke løvtræ væsentligt, idet tilstedeværelsen af et brændemarked er afgørende for den omkostningstunge økonomi i de første 30-50 år af en løvtræbevoksnings liv og en forudsætning for, at de nødvendige plejeindgreb bliver gennemført. Endeligt besvaret 24-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 720 Hvad kan skatteministeren oplyse om fonden Københavns Store Fond? Endeligt besvaret 24-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 719 Vil ministeren bekræfte, at forsyningssikkerhedsafgiften vil forøge grænsehandlen? Endeligt besvaret 24-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 718 Ministeren bedes oplyse, hvad status er på lækagen af personfølsomme oplysninger i sagen omkring gødningssags komplekset, som Skatteministeriet den 22. marts 2012 politianmeldte. Ministeren bedes herunder redegøre for SKATs indsats for at identificere lækagen. Endeligt besvaret 20-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 717 Hvor mange arbejdspladser i olieudvindingsindustrien og tilknyttede brancher forventer regeringen, at Danmark vil gå glip af som følge af den hårdere beskatning af olieselskaberne, som regeringen vil gennemføre for at finansiere sin nye togfond? Endeligt besvaret 20-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 716 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. september 2013 fra Landbrug & Fødevarer vedrørende ophævelsen af mineralvandsafgiften, jf. alm. del - bilag 313. Endeligt besvaret 19-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 715 Vil ministeren for forskellige familietyper, som ikke modtager indkomsterstattende overførselsindkomst fra det offentlige, oplyse, hvor stor en andel af familiens samlede indkomst før skat, som går til betaling af indkomstskat, moms og afgifter herunder medregne effekten på forbrugerpriserne af de forskellige erhvervsrettede skatter og afgifter? Endeligt besvaret 18-09-2013
(2012-13)
SAU Alm.del Spørgsmål 714 Er det ministerens vurdering, at ministeren har kompetence til alene at ændre på indholdet af momslovens § 34? Endeligt besvaret 18-09-2013
(2012-13)
Din søgning gav 738 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200