UGEPLAN FOR FOLKETINGET 26. februar - 4. marts 2018 (UGE 9)

Endelig ugeplan
23. februar 2018 Lovsekretariatet
Udvidet spørgetime med statsministeren.
3. behandling af forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adoption). (Af børne- og socialministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem. (Af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL))
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Justering af skoleydelse). (Af undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler). (Af undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at kommunalbestyrelser kan begrænse den generelle tilladelse til at sejle med vandscooter i danske havne og ved udpegede badestrande. (Af Jan Erik Messmann (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om opdatering af reglerne for miljøzoner i Danmark. (Af Ida Auken (RV), Maria Reumert Gjerding (EL), Roger Courage Matthisen (ALT) og Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for grov vold). (Af justitsministeren)
Forespørgsel til justitsministeren af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl. om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 1. marts 2018.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Orlov.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 17 om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter. (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Justering af skoleydelse). (Af undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler). (Af undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017. (Af finansministeren)
1. behandling af forslag til lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kunstnerfradrag for skabende kunstnere. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kulturservicefradrag. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et videreuddannelsesfradrag for udøvende kunstnere. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Opfølgning på »Fiskeripakken«, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.). (Af ministeren for fiskeri og ligestilling)
1. behandling af forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder. (Af ministeren for offentlig innovation)
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren af Christian Langballe (DF) m.fl. om FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 13. marts 2018.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af satspuljen og oprettelse af en social udviklings- og innovationspulje. (Af Jesper Kiel (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om etablering af en sprogtermbank. (Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om større statslig medfinansiering af kunstakademierne i Aarhus og Odense. (Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.)
Forespørgsel F 18 til sundhedsministeren af Stine Brix (EL), Flemming Møller Mortensen (S), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) om tobaks konsekvenser for folkesundheden.
Ventes foretaget torsdag den 15. marts 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. marts 2018]
Forespørgsel F 20 til udenrigsministeren af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl. om forfølgelsen af Falun Gong-udøvere og andre politisk og religiøst forfulgte fanger i Kina.
Ventes foretaget torsdag den 5. april 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 10. april 2018]
Forespørgsel F 19 til ældreministeren og undervisningsministeren af Marlene Harpsøe (DF) og Karina Adsbøl (DF) om udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale i landets kommuner.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 21 til statsministeren af Uffe Elbæk (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT) om borgernes tillid til de folkevalgte på Christiansborg.
Ventes foretaget ...