UGEPLAN FOR FOLKETINGET 19. februar - 25. februar 2018 (UGE 8)

Endelig ugeplan
9. februar 2018 Lovsekretariatet
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 14 om, hvorvidt regionernes varetagelse af sundhedsområdet er tilfredsstillende.
3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget kontrol på udlændingeområdet). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid, fordybelsestid m.v.). (Af undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering). (Af undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd. (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede). (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at borgere ikke må bære hovedbeklædning på deres kørekortfotografi af religiøse grunde. (Af Kim Christiansen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse. (Reform af valgbarhedsområdet). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd. (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adoption). (Af børne- og socialministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter. (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren. (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.). (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner. (Af Marie Krarup (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at stille som tilskudsbetingelse til frie grundskoler, at undervisning kun må foregå på europæiske sprog. (Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. (Af forsvarsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om voksenattester til personale, der arbejder med mennesker, som har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. (Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om Studievalg Danmark. (Af uddannelses- og forskningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om sprogcentre på universiteterne. (Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et midlertidigt stop for studielån til udenlandske studerende. (Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.)
Forespørgsel F 17 til justitsministeren af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl. om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.
Ventes foretaget tirsdag den 27. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 1. marts 2018]
Forespørgsel F 13 til udlændinge- og integrationsministeren af Christian Langballe (DF) m.fl. om FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.
Ventes foretaget torsdag den 1. marts 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 13. marts 2018]
Forespørgsel F 18 til sundhedsministeren af Stine Brix (EL), Flemming Møller Mortensen (S), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) om tobaks konsekvenser for folkesundheden.
Ventes foretaget torsdag den 15. marts 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. marts 2018]
Forespørgsel F 20 til udenrigsministeren af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl. om forfølgelsen af Falun Gong-udøvere og andre politisk og religiøst forfulgte fanger i Kina.
Ventes foretaget torsdag den 5. april 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 10. april 2018]
Forespørgsel F 19 til ældreministeren og undervisningsministeren af Marlene Harpsøe (DF) og Karina Adsbøl (DF) om udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale i landets kommuner.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 21 til statsministeren af Uffe Elbæk (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT) om borgernes tillid til de folkevalgte på Christiansborg.
Ventes foretaget ...