UGEPLAN FOR FOLKETINGET 12. marts - 18. marts 2018 (UGE 11)

Endelig ugeplan
2. marts 2018 Lovsekretariatet
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 13 om FN's konvention om begrænsning af statsløshed.
2. behandling af forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen). (Af miljø- og fødevareministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger). (Af børne- og socialministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven. (Selvstændig bestemmelse om hvidvask). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Øget beskyttelse af vidner). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af politiloven, retsplejeloven, forsvarsloven og militær straffelov. (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten.(Implementering af direktiv 2015/637 om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og om obligatorisk digital kommunikation i forhold til tjenestehandlinger i udenrigstjenesten). (Af udenrigsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om stop for økonomisk støtte til det palæstinensiske selvstyre. (Af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.). (Af skatteministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017. (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger). (Af børne- og socialministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen). (Af miljø- og fødevareministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ophæve EU's kodeks for onlineadfærd. (Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om opløsning af en række bander og grupperinger. (Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.)
2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning). (Af sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse. (Reform af valgbarhedsområdet). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven). (Af forsvarsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.). (Af undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven. (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.) (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed. (Fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) for udenlandske direkte tegnende skadesforsikringsselskaber og ændring af Fondens dækningsområde m.v.) (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Mere robuste andelsboligforeninger). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Autorisation af osteopater, udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde m.v.). (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af medicinfrie behandlingstilbud i psykiatrien. (Af Trine Torp (SF) og Jacob Mark (SF))
Forespørgsel til sundhedsministeren af Stine Brix (EL), Flemming Møller Mortensen (S), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) om tobaks konsekvenser for folkesundheden.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag en 20. marts 2018.
1. behandling af forslag til lov om Forsyningstilsynet. (Af energi-, forsynings- og klimaministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.). (Af energi-, forsynings- og klimaministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg). (Af energi-, forsynings- og klimaministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne). (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land). (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet). (Af miljø- og fødevareministeren)
Forespørgsel F 20 til udenrigsministeren af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl. om forfølgelsen af Falun Gong-udøvere og andre politisk og religiøst forfulgte fanger i Kina.
Ventes foretaget torsdag den 5. april 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 10. april 2018]
Forespørgsel F 19 til ældreministeren og undervisningsministeren af Marlene Harpsøe (DF) og Karina Adsbøl (DF) om udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale i landets kommuner.
Ventes foretaget tirsdag den 17. april 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 19. april 2018]
Forespørgsel F 21 til statsministeren af Uffe Elbæk (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT) om borgernes tillid til de folkevalgte på Christiansborg.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 22 til justitsministeren af Karina Due (DF) og Peter Kofod Poulsen (DF) om politiets indsats over for dyrevelfærdskrænkelser.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 23 til ministeren for offentlig innovation af Finn Sørensen (EL) m.fl. om forhandlingerne om de offentlig ansattes overenskomst.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 24 til beskæftigelsesministeren og undervisningsministeren af Mattias Tesfaye (S) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl. om muligheden for, at personer med handicap kan tage en erhvervsuddannelse.
Ventes foretaget ...