UGEPLAN FOR FOLKETINGET 23. oktober - 29. oktober 2017 (UGE 43)

Endelig ugeplan
13. oktober 2017 Lovsekretariatet
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde). (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen. (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter. (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timers reglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.) (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.). (Af justitsministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven. (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) . (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan. (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.). (Af skatteministeren)
Forhandling om udenrigsministerens redegørelse om samarbejdet i Arktis.
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven. (Erhvervskandidatuddannelse). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunenetværkene). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
1. behandling af forslag til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland. (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse .(Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet). (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi. (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi). (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere). (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til taxilov. (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker og forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger samt ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.). (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr. (Fremstilling, indførelse, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr). (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven. (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration). (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om leje. (Friplejeboliger i lejede lokaler). (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold). (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.) (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler. (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
Forespørgsel F 3 til økonomi- og indenrigsministeren af Stine Brix (EL) m.fl. om obligatoriske måltal for konkurrenceudsættelse for kommuner og regioner.
Ventes foretaget torsdag den 23. november 2017.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 28. november 2017]
Forespørgsel F 2 til udenrigsministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl. om scenarier for EU's videre udvikling.
Ventes foretaget fredag den 1. december 2017.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2017]
Forespørgsel F 1 til udenrigsministeren og udlændinge- og integrationsministeren af Josephine Fock (ALT), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF) om Danmarks stop for kvoteflygtninge.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 4 til sundhedsministeren af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) om en langsigtet plan for, hvordan psykisk sundhed og psykiatrien kan opprioriteres markant.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 5 til sundhedsministeren af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF) om at sikre hørehæmmede en ordentlig behandling i sundhedsvæsenet.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 6 til statsministeren af Søren Espersen (DF) m.fl. om selvstændighedsprocessen i Grønland.
Ventes foretaget ...

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0