Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige klimapolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Marianne Bredal (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Anmeldelse 13.12.2017).
Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 05.12.2017. 2. behandling 12.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 14.12.2017 til 3. behandling af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)).
Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr. (Fremstilling, indførsel, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 05.12.2017. 2. behandling 12.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 24.10.2017. Betænkning 07.12.2017. 2. behandling 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 24.10.2017. Betænkning 07.12.2017. 2. behandling 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.10.2017. 1. behandling 16.11.2017. Betænkning 07.12.2017. 2. behandling 12.12.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2016.
(Fremsat i betænkning fra Retsudvalget 23.11.2017. Anmeldelse (i salen) 28.11.2017. 1. behandling 12.12.2017).
Forslag til lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.
Af Pia Kjærsgaard (DF), Henrik Dam Kristensen (S), Kristian Pihl Lorentzen (V), Christian Juhl (EL) og Leif Mikkelsen (LA).
(Fremsættelse 16.11.2017. 1. behandling 23.11.2017. Betænkning 13.12.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny kvoteordning).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 08.11.2017. 1. behandling 28.11.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 28.11.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Forenkling og justering af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 28.11.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 14.11.2017. 1. behandling 23.11.2017. Betænkning 13.12.2017).
Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 14.11.2017. 1. behandling 23.11.2017. Betænkning 13.12.2017).
Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo og heste- og hundevæddemål m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.11.2017. 1. behandling 28.11.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 28.11.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner m.v. og erklæringsordning for visse foreninger og fonde).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 28.11.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.11.2017. 1. behandling 05.12.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om forsikringsformidling.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven. (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 30.11.2017. 1. behandling 05.12.2017. Betænkning 12.12.2017).
Forespørgsel til sundhedsministeren om en langsigtet plan for, hvordan psykisk sundhed og psykiatrien kan opprioriteres markant.
Af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL).
(Anmeldelse 10.10.2017. Fremme 12.10.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. december 2017.
Forespørgsel til sundhedsministeren om at sikre hørehæmmede en ordentlig behandling i sundhedsvæsenet.
Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).
(Anmeldelse 10.10.2017. Fremme 12.10.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. december 2017.