1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad agter ministeren at gøre ved den hårde kerne af kriminelle unge, som er under den nuværende kriminelle lavalder?
(Spm. nr. S 281).
2) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad er ministerens begrundelse for ikke at registrere etnicitet i POLSAS?
(Spm. nr. S 301).
3) Til justitsministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Hvad agter ministeren at gøre for at udvide tungvognskontrollerne?
(Spm. nr. S 258 (omtrykt). Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).
4) Til finansministeren af:
Jesper Petersen (S):
Mener ministeren, at den danske befolkning har fået retvisende oplysninger om regeringens skatteudspils effekt på uligheden i Danmark, jf. svar på spørgsmål 68 til finansloven?
(Spm. nr. S 307).
5) Til finansministeren af:
Jesper Petersen (S):
Set i lyset af at daværende oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen i sidste uge af november 2013 kaldte finanslovsforløbet, der ikke var afsluttet, for »amatøragtigt«, mener ministeren så ligeledes, at man kan kalde den nuværende situation, hvor vi i første uge af december fortsat ikke har en finanslovsaftale, for amatøragtig?
(Spm. nr. S 308).
6) Til finansministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Set i lyset af at daværende oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen i sidste uge af november 2013 udtrykte bekymring om tidsrammen for oppositionen til at stille ændringsforslag til finanslovsaftalen, der endnu ikke forelå, vil ministeren så på den baggrund garantere, at finansloven kan vedtages uden lovsjusk?
(Spm. nr. S 313).
7) Til finansministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Mindes ministeren, at en skattereform tidligere har været afgørende for, om en finanslovsaftale kunne falde på plads inden udgangen af året?
(Spm. nr. S 315).
8) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Vil ministeren garantere Folketingets medlemmer, at man vil få tilstrækkelig forberedelsestid til i god ro og orden at behandle en finanslovsaftale og stille gennemarbejdede ændringsforslag?
(Spm. nr. S 323).
9) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Set i lyset af at regeringens erhvervspakke ifølge AE vil give de 1.000 rigeste danskere 80.000 kr. i skattelettelse om året, og at de 90 pct. af befolkningen, der ikke har topindkomster, blot vil få en lettelse på under 200 kr. i gennemsnit, mener ministeren da, at erhvervspakken er et gennembrud for den almindelige dansker, eller er den mest til gavn for de allerrigeste i Danmark?
(Spm. nr. S 303).
10) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Set i lyset af at tidligere overvismand Torben M. Andersen vurderer, at det er usikkert, om man kan finde skattelettelser med en lige så skæv profil i Danmarks historie som den netop indgåede erhvervspakke, mener ministeren da, at regeringens erhvervspakke »er et kæmpe gennembrud for, at almindelige mennesker investerer i danske virksomheder«?
(Spm. nr. S 304).
11) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvorfor mener ministeren, at det gavner det danske samfund samt SOSU-assistenter, politibetjente, rengøringsassistenter, pædagoger og andre offentligt ansatte, at uligheden øges markant for dem, hvis regeringens udspil til skattereform vedtages?
(Spm. nr. S 290).
12) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvilke planer har ministeren for at øge udlicitering og privatisering markant inden for den offentlige sektor, som ministeren ofte har udtrykt ønske om?
(Spm. nr. S 292).
13) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Susanne Eilersen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Økonomi- og Indenrigsministeriet siden 2014 har været bekendt med, at en række hovedstadskommuner har modtaget milliarder af kroner gennem udligningssystemet på bekostning af fattigere kommuner, fordi udlændinges uddannelsesniveau ikke har været opgjort, hvilket har medført, at eksempelvis velbetalte forskere har udløst tilskud, og hvilke initiativer påtænker ministeren at tage for at rette op på denne fejl?
(Spm. nr. S 310, skr. begr.).
14) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Susanne Eilersen (DF):
Finder ministeren det rimeligt, at Nordjyske Stiftstidende har fået afslag på aktindsigt af ministeriet i sagen om, at milliarder af kroner er fordelt forkert til en række hovedstadskommuner på bekostning af en række fattigere kommuner, fordi udligningssystemet ikke har taget højde for udlændinges uddannelsesniveau, og vil ministeren tage initiativ til, at avisen kan få aktindsigt i sagen?
(Spm. nr. S 312, skr. begr.).
15) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Hvilke markante aftryk inden for ministerens ressortområde mener ministeren at Liberal Alliance har sat på VLAK-regeringen?
(Spm. nr. S 314).
16) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Mener ministeren, at det er god regeringsførelse, at vi står her midt i december uden en finanslov for 2018, og dermed uden at vide, om der skal gennemføres besparelser og fyringer i Arbejdstilsynet, nu, hvor Arbejdstilsynet ikke har fået klarhed over, hvorvidt de får de penge, de var stillet i udsigt med regeringens finanslovsforslag til bekæmpelse af social dumping, så de kan fortsætte indsatsen og fastholde de nuværende medarbejdere?
(Spm. nr. S 298. Medspørger: Lennart Damsbo-Andersen (S)).
17) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Mener ministeren, at det er helt i orden at holde medarbejderne i Arbejdstilsynet på pinebænken med maksimal usikkerhed om, hvorvidt der skal spares og fyres medarbejdere i Arbejdstilsynet efter nytår, nu, hvor regeringen her midt i december endnu ikke har fået en finanslov med de lovede midler til Arbejdstilsynet på plads?
(Spm. nr. S 299. Medspørger: Lennart Damsbo-Andersen (S)).
18) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Karina Due (DF):
Når ministeren mener, at det ikke er en succes som integrationsminister, når kommunerne indfører flere og flere muslimske særhensyn, men »at forsvaret for et dansk værdisæt og danske traditioner står bedst, hvis det er noget, vi hver især påtager os«, og når ministeren samtidig anerkender, at ministeren heller ikke vil afvise, at man på et tidspunkt kan nå derhen, hvor man kan blive tvunget til at indføre lovgivning, så vil spørgeren gerne vide, hvad ministeren venter på, og hvorfor vente, til ministeren føler sig tvunget til at handle, nu, hvor de muslimske særhensyn bliver flere og flere rundtomkring i kommunerne med ministerens ønske om, at mest muligt skal besluttes væk fra ministerens bord?
(Spm. nr. S 300. Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).
19) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Hvis en ejer ikke har råd til at fjerne et skibsvrag, som det er tilfældet ud for Amager Strandpark, mener ministeren så, at det er i orden, at skibsvraget efterlades som affald i vandet?
(Spm. nr. S 295, skr. begr.).
20) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Vil ministeren tage ansvar for, at skibsvrag, der måtte komme, bliver fjernet, så der ikke ligger affald og flyder i vandet?
(Spm. nr. S 296, skr. begr.).
21) Til kulturministeren af:
Troels Ravn (S):
Vil ministeren arbejde for at sikre, at Danmarks Radio er til stede i alle dele af landet, og mener ministeren, at et sådant arbejde ville blive udfordret, såfremt der i en skatteaftale skæres væsentligt i DR’s budget?
(Spm. nr. S 289).
22) Til skatteministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
I lyset af svaret på spørgsmål 68 til finansloven, der viser, at regeringens skattereform vil øge uligheden mere, end det fremgik af regeringens udspil, mener ministeren da fortsat, at regeringen har øget uligheden »med åbne øjne«, som ministeren udtalte ved præsentationen af skattereformen?
(Spm. nr. S 309).
23) Til skatteministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Har ministeren tænkt sig at gøre noget ved vilkårene for den lovpligtige lystfartøjsforsikring, som SRSF-regeringen i 2013 hævede med hele 34 pct., og hvad vil ministeren konkret gøre for at få minimeret »udflagning« af fritidsbåde i vinterhalvåret, hvilket mange bådejere gør for at nedskalere deres driftsudgifter, og er ministeren ikke enig i, at udviklingen har haft store konsekvenser for danske virksomheder, der vedligeholder, servicerer og vinteropbevarer fritidsbåde, da især Sverige og Tyskland i dag overtager opgaverne, med tab af provenu på moms og afgifter for den danske stat og ligeledes tab af arbejdspladser?
(Spm. nr. S 316).
24) Til skatteministeren af:
Jens Joel (S):
Giver de økonomiske vismænds kritik af den reducerede arveafgift anledning til, at ministeren genovervejer sin tidligere udtalelse om, at sænkelsen af arveafgiften kunne bidrage til at »udbygge og bevare danske virksomheder med danske arbejdspladser«?
(Spm. nr. S 319).
25) Til skatteministeren af:
Jens Joel (S):
Mener ministeren fortsat, at regeringens lempelser af arveafgiften vil skabe vækst og arbejdspladser, eftersom de økonomiske vismænd i deres rapport om Danmarks produktivitet rejser kritik af den reducerede arveafgift og vurderer, at det kan have en negativ effekt på produktiviteten?
(Spm. nr. S 321).
26) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Mikkel Dencker (DF):
Hvad er ministerens holdning til at løse de store problemer med kødannelser ved de to udkørsler fra erhvervsområdet Avedøre Holme ved at anlægge et nyt tilslutningsanlæg fra Avedøre Holme til Amagermotorvejen som supplement til de eksisterende tilslutningsanlæg?
(Spm. nr. S 291).
27) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Er ministeren enig i, at opdaterede tal fra Danmarks Statistik om udlændinges medbragte uddannelse kan ændre på antallet af udsatte boligområder, som det fremgår af artiklen »13 ud af 25 boligområder uretmæssigt udhængt på regeringens liste over udsatte områder i 2016« bragt i Fagbladet Boligen?
(Spm. nr. S 293).
28) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad mener ministeren der bør gøres, for at det bliver lettere at håndhæve reglerne om bopælspligt i forbindelse med udlejning via Airbnb jf. artiklen »Ung kvinde tvunget til at flytte, da overboen begyndte at udleje via Airbnb« bragt på tv2.dk den 5. december?
(Spm. nr. S 294).
29) Til sundhedsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvad vil ministeren gøre ved, at mange læger har for mange patienter i store dele af Region Syddanmark, herunder det sydjyske område?
(Spm. nr. S 305, skr. begr.).
30) Til sundhedsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvilke overvejelser gør ministeren sig i anledning af, at Højesteret den 7. december 2017 fastslog, at to patienter får lov til at beholde erstatning for fejlbehandling, selv om Region Syddanmark krævede pengene tilbage, særlig set i lyset af, at mange andre fejlbehandlede patienter er blevet mødt af tilsvarende tilbagebetalingskrav?
(Spm. nr. S 306).
31) Til sundhedsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Deler ministeren formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldts, opfattelse, som kommer til udtryk i Altinget den 16. november 2017, af, at stigningen i antallet af tvangsindlæggelser og den eksplosive vækst i tilkald fra utrygge borgere om psykisk syge er resultatet af svigt i psykiatrien, og hvad agter ministeren i så fald at gøre for at forbedre situationen?
(Spm. nr. S 311, skr. begr.).