Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Ændrede retsvirkninger for visse fredede bygninger).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 29.11.2017. 2. behandling 05.12.2017).
Forslag til lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 29.11.2017. 2. behandling 05.12.2017).
Forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken.
Af kirkeministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 29.11.2017. 2. behandling 05.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen og forenkling af rammeaftalekonceptet samt demensmærkning m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 16.11.2017. 2. behandling 30.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til skattekontrollov.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 30.11.2017. 2. behandling 05.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til skatteindberetningslov.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 30.11.2017. 2. behandling 05.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 30.11.2017. 2. behandling 05.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 28.11.2017. 2. behandling 05.12.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 22.11.2017. 2. behandling 05.12.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi. (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 22.11.2017. 2. behandling 05.12.2017).
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om hold af dyr. (Uddannelseskrav og offentliggørelse af kontrolresultater).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 26.10.2017. 1. behandling 07.11.2017. Betænkning 29.11.2017. 2. behandling 05.12.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse. (Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, jagttider, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2017. 1. behandling 14.11.2017. Betænkning 29.11.2017. 2. behandling 05.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Oplysning om den sidste tredjedel af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber).
Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 02.11.2017. Betænkning 29.11.2017. 2. behandling 05.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 13.10.2017. Betænkning 28.11.2017. 2. behandling 30.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd for hverv som følge af det politiske hverv.
Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 07.11.2017. Betænkning 30.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler. (Lempelse af tilskudsbetingelser for bygninger og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- og undervisningsvirksomhed m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 13.10.2017. Betænkning 05.12.2017).
Forslag til taxilov.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 30.11.2017).
Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 30.11.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 03.11.2017. Betænkning 30.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en omlægningspulje til at fremme driften af økologisk og plantebaseret kost i de offentlige køkkener.
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Ida Auken (RV) og Jakob Mark (SF) m.fl.
(Fremsættelse 10.11.2017).
Forespørgsel til ældreministeren om ældreområdet.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.11.2017. Fremme 07.11.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2017.
Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert til 16-årige og lille motorcykel til 17-årige.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 03.11.2017).
Forslag til lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt.
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 29.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik. (Introduktion af officiel offentligt produceret statistik og gennemførelse af forordning om europæiske statistikker).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
(Fremsættelse 29.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for en bund under selskabsskatten i EU.
Af Peter Hummelgaard Thomsen (S) og Jesper Petersen (S).
(Fremsættelse 10.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ikke at udstede skattekort til illegale indvandrere.
Af Mattias Tesfaye (S) og Karsten Hønge (SF).
(Fremsættelse 24.10.2017).