Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 02.11.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen samt ny klageadgang i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, fusioner, egenacces, databeskyttelsesretlige regler, foreløbig ansøgning om straflempelse og nordisk samarbejde).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017).
Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs (Ansvarsbegrænsningsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(2. behandling 28.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af søloven og tinglysningsafgiftsloven. (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(2. behandling 28.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 28.11.2017 til 3. behandlingen af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om leje. (Friplejeboliger i lejede lokaler).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017).
Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktioner for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 03.11.2017. Betænkning 23.11.2017. Omtrykt. 2. behandling 28.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 24.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, SU-loven og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Erhvervskandidatuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 28.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 13.10.2017. Betænkning 28.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen og forenkling af rammeaftalekonceptet samt demensmærkning m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 16.11.2017).
Forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov. (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.).
Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser.
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlige lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.11.2017).