Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven. (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 09.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 09.11.2017).
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 11.10.2017. 1. behandling 25.10.2017. Betænkning 16.11.2017).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl. m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 11.10.2017. 1. behandling 25.10.2017. Betænkning 16.11.2017).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker, forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger og ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 14.11.2017. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love. (Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
(Fremsættelse 08.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Afskaffelse af halvårsregnskab).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
(Fremsættelse 08.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i hvervet).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om obligatoriske måltal for konkurrenceudsættelse for kommuner og regioner.
Af Stine Brix (EL) m.fl.
(Anmeldelse 10.10.2017. Fremme 12.10.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 28. november 2017.
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 14.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen samt justering af stormfaldsordningen).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 14.11.2017).
Forslag til lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.
Af Pia Kjærsgaard (DF), Henrik Dam Kristensen (S), Kristian Pihl Lorentzen (V), Christian Juhl (EL) og Leif Mikkelsen (LA).
(Fremsættelse 16.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse. (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 08.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 14.11.2017).
Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 14.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 14.11.2017).