L 81 Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse.
(Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, jagttider, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone).
Af: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-11-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 14-11-2017
Betænkning afgivet 29-11-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-12-2017
3. behandlet, vedtaget 07-12-2017
Ministerområde:
Miljø- og Fødevareministeriet
Resumé:
Lovforslaget indebærer en række ændringer af lov om jagt og vildtforvaltningen, herunder følgende:

- Lovforslaget bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om jagt med visse rovfugle (falkejagt).
- Lovforslaget muliggør forsøg med buejagt på kronvildt, dåvildt og sikavildt.
- Lovforslaget bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om afprøvning af jagt- og vildforvaltningsformer, -redskaber og -metoder.
- Lovforslaget bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om foder og fodring af vildt.
- Lovforslaget bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om, at jægere kan gennemføre en riffelprøve eller en buejagtprøve uden først at skulle gennemføre en haglskydeprøve.

Lovforslaget ændrer herudover naturbeskyttelsesloven, således at til- og ombygning af helårshuse op til et samlet bruttoetageareal på 500 m2 og tilbygning til virksomheder, der er indrettet i en overflødiggjort bygning, med indtil 500 m2 i landzone ikke længere skal kræve dispensation fra skovbyggelinjen.

Afstemning:
Vedtaget 52 stemmer for forslaget (DF, V, LA, KF) 51 stemmer imod forslaget (S, EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget