L 69 Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love.
(Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 3.beh./Vedtaget

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 16-11-2017
Betænkning afgivet 09-05-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 15-05-2018
3. behandlet, vedtaget 17-05-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række konsekvensændringer af danske regler, så de er i overensstemmelse med EU forordningen om beskyttelse af personoplysninger, med virkning fra den 25. maj 2018.

En række danske love indeholder henvisninger til persondataloven, og disse henvisninger skal tilpasses til databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov.

Herudover skal der ske en ændring af de danske regler, der regulerer behandling af personoplysninger.

Lovforslaget er baseret på betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og skal ses i sammenhæng med forslag nr. L 68 om lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), der fremsættes på baggrund af Europa-Kommissionens databeskyttelsespakke, der blev endeligt vedtaget den 14. april 2016.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 25. maj 2018.
Afstemning:
Vedtaget 69 stemmer for forslaget (S, V, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 31 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF, EL). Ved en fejl stemte ALT, RV og SF for forslaget.
Sambehandlet med: