L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 3.beh./Vedtaget

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 16-11-2017
Betænkning afgivet 09-05-2018
2. behandlet/henvist til udvalg 15-05-2018
Tillægsbetænkning afgivet 16-05-2018
3. behandlet, vedtaget 17-05-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen på baggrund af Europa-Kommissionens databeskyttelsespakke, der blev endeligt vedtaget den 14. april 2016.

Forslaget opretholder og fastsætter supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for. Forslaget viderefører som det klare udgangspunkt den gældende retstilstand.

Lovforslaget er baseret på betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og skal ses i sammenhæng med forslag nr. L 69 om lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 25. maj 2018.
Afstemning:
Vedtaget 55 stemmer for forslaget (S, V, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 46 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF, EL, ALT, RV, SF)
Sambehandlet med: