Energi- Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18, Energi- Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18, Energi- Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18
L 39 , L 39 A , L 39 B
Offentligt
1810526_0001.png
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
Dato
31. oktober 2017
J nr. 2017-1473
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 14. oktober 2017 stillet mig
følgende spørgsmål til L 39 B, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).
Spørgsmål 1
Kan ministeren bekræfte, at det af Energistyrelsen foreslåede niveau for ba-
lancegodtgørelsen på 0,9 øre/kWh fra den 1. januar 2018 ikke er en faktisk
historisk balanceomkostning for danske vindmøller?
Svar
Den foreslåede sats for balancegodtgørelsen på 0,9 øre/kWh er baseret på
udviklingen i de faktiske historiske omkostninger.
På grund af den nedadgående udvikling i omkostninger til balancering siden
2012, den tidsmæssige forskydning i datagrundlaget samt tidspunktet for ju-
stering af balancegodtgørelsen har balancegodtgørelsessatsen i en årrække
ligget højere end de faktiske balanceringsomkostninger.
For at imødekomme den nedadgående tendens i omkostningerne og mini-
mere risikoen for at udbetale for meget i godtgørelse foreslås det, at der ta-
ges udgangspunkt i udviklingen i de faktiske historiske omkostninger.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk
Side 1/1
www.efkm.dk